Våra vägval

Det som är viktigt för SCAs intressenter ligger till grund för våra prioriteringar.

Väsentlighetsanalysen visar vilka frågor som är viktiga för SCA och våra intressenter. Den ligger till grund för SCAs strategi och hållbarhetsarbete. Analysen grundar sig på en undersökning bland 1 100 interna och externa intressenter.

SCA har tidigare genomfört väsentlighetsanalyser 2008, 2010, 2012 och 2013. Resultatet av väsentlighetsanalysen 2015 visar att intressenterna anser att följande områden är viktigast:

  1. Innovation
  2. Kund- och konsumentnöjdhet
  3. Affärsetik
  4. Transparens
  5. Hälsa och säkerhet

Andra viktiga områden är mänskliga rättigheter, resurseffektivitet, skogstillgångar, bolagsstyrning och produktsäkerhet. Sammanlagt deltog cirka 1 100 kunder, konsumenter, leverantörer, investerare, analytiker, medierepresentanter, intresseorganisationer och SCA-medarbetare. Intressentgruppernas svar har viktats för att ge en mer rättvisande bild av resultatet. Vid en sammanvägning av samtliga intressenters resultat rankades innovation högst. Investerare och analytiker angav innovation som det viktigaste området medan kunder och konsumenter ansåg kund- och konsumentnöjdhet som viktigast och innovation som näst viktigast. SCA-medarbetare ansåg att hälsa och säkerhet var viktigast, följt av kund- och konsumentnöjdhet och innovation. I jämförelse med väsentlighetsanalysen 2013 så rankades hälsa och säkerhet samt mänskliga rättigheter högre 2015 medan produktsäkerhet och varumärken gavs lägre vikt.

  1. INNOVATION ansågs av intressenterna vara det viktigaste området. Innovation är en av SCAs tre strategiska prioriteringar. Genom att finnas nära kunder och konsumenter, förstå behoven och omvandla insikterna till produkter och tjänster gör SCA skillnad i människors vardag vilket i sin tur stärker bolagets marknadspositioner och varumärken.
  2. KUND- OCH KONSUMENTNÖJDHET var det område som rankades näst högst av intressenterna. Kundförståelse och konsumentinsikt avgör vilka innovationer SCA utvecklar och hur den färdiga produkten eller tjänsten levereras till marknaden. Konsumentdialogen sker bland annat med hjälp av fokusgrupper eller genom djupintervjuer. Mycket kunskap fås från SCAs säljare och SCA gör regelbundna kundnöjdhetsundersökningar. Dessutom fås insyn i konsumenternas behov och uppfattningar om våra produkter genom att följa diskussionerna på sajter som www.libero.com och www.girls1st.se eller i sociala medier.
  3. AFFÄRSETIK ges stor vikt av intressenterna. Fri och rättvis konkurrens är en viktig grundpelare i varje samhälle och för varje hållbar affärsverksamhet. SCA har nolltolerans mot all form av korruption och oetiska affärsmetoder och förväntar sig att bolagets leverantörer ska följa samma regler i enlighet med SCAs globala leverantörsstandard. Sedan länge finns ett etablerat utbildningsprogram för de medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med och behöver kunskap om konkurrensrättsliga frågor. Programmet innehåller bland annat skrivna riktlinjer och återkommande utbildningsseminarier i mindre grupper där olika konkreta frågor diskuteras. Under året har SCA därutöver introducerat ett nytt interaktivt e-learningprogram som behandlar samtliga områden inom konkurrensrätten. För att säkerställa förståelsen för regelsystemet innehåller programmet även ett frågeavsnitt som medarbetaren måste klara. Fler än 2 000 medarbetare genomförde detta program under 2015 och under 2016 kommer fler medarbetare att utbildas. SCA erbjuder medarbetarna ett antal kanaler för att anmäla potentiella överträdelser eller brott mot uppförandekoden, som närmaste chef, personalchef, bolagsjurist eller fackliga företrädare. Under 2015 har SCA gjort ytterligare förbättringar av processen att utreda anmälningar och möjliga överträdelser såsom utveckling av nya riktlinjer och utbildning för att försäkra att anmälningar hanteras på ett korrekt, professionellt och effektivt sätt.