Vidareutveckling av framgångsrik strategi

Genom lönsam tillväxt, framgångsrikt innovationsarbete och effektivitetsförbättringar levererade vi goda resultat under 2015 och skapade värde för aktieägare, kunder och medarbetare. Vi har även genomfört flera förvärv och avyttringar samt beslutat om betydande investeringar som möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet även framöver.

Medvetenheten ökar om hur hygien och hälsa hör ihop vilket framgår av FN:s nya globala utvecklingsmål. Detta i kombination med en växande och åldrande befolkning leder till ökande efterfrågan på våra produkter. Vi som arbetar i SCA känner ett starkt engagemang för att våra produkter varje dag ska underlätta vardagen för miljoner människor runt om i världen.

För 2015 var den organiska försäljningstillväxten 5 procent. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 13 014 MSEK. Det operativa kassaflödet ökade med 16 procent jämfört med föregående år.

För att ytterligare öka fokus på koncernens båda huvudverksamheter beslutade vi att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision. Under året vidareutvecklade vi också SCAs hygienorganisation som trädde i kraft den 1 januari, 2016.

Genom ständiga förbättringar av verksamheten och en konsekvent genomförd strategi inriktad på lönsam tillväxt, innovation och effektivitet har vi uppnått goda resultat för 2015”

Investeringar för lönsam tillväxt

Under året togs strategiska investeringsbeslut i bland annat Brasilien, Sverige och Nordamerika.

Brasilien är den tredje största detaljhandelsmarknaden i världen för inkontinensprodukter. För att öka vår produktionskapacitet och på sikt förbättra lönsamheten investerar vi i en ny produktionsanläggning i Brasilien.

För att möta den ökade efterfrågan på massa investerar vi 7,8 miljarder SEK i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Sverige. Investeringen kommer att fördubbla massaproduktionen samtidigt som vi skapar en anläggning i världsklass avseende kostnadseffektivitet.

Under året lade SCA ett offentligt bud på Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och stärker vår närvaro i Nordamerika. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs erbjudande i Nordamerika och ger oss tillgång till högkvalitativt mjukpapper i regionen. I januari 2016 slutfördes förvärvet.

Framgångsrikt effektiviseringsarbete

Vårt arbete med effektiviseringar fortsatte med fokus på hela värdekedjan. Betydande besparingar gjordes inom bland annat materialinköp, distribution och produktionseffektivitet. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet avvecklades under året en produktionsanläggning i Frankrike. Programmet avslutades vid årsskiftet men vi ser även fortsättningsvis möjligheter till effektiviseringsåtgärder.

Innovationer till nytta för konsumenten

Nyskapande innovationer och produktlanseringar är högprioriterade för att öka nyttan för våra kunder och konsumenter och samtidigt minska resursanvändningen i alla led i värdekedjan, vilket bidrar till en hållbar utveckling och lägre kostnader.

Under 2015 introducerade vi ett trettiotal innovationer och produktlanseringar. Inom området barnblöjor lanserade vi Libero Touch, vår största innovation inom barnblöjor sedan ”Up & Go” för 20 år sedan. Libero Touch är en skräddarsydd produkt som erbjuder hög kvalitet med passform och mjukhet som tidigare inte funnits på marknaden.

Kunder och konsumenter efterfrågar i allt högre grad digitala lösningar som underlättar i vardagen. Förutom att våra produkter finns tillgängliga online så arbetar vi även med att digitalisera våra lösningar. Under namnet Tork Solutions samlas så kallade ”Internet of Things”-lösningar från Tork. Dessa erbjuder intelligenta lösningar för offentliga miljöer som förbättrar effektiviteten, kvaliteten och kommunikationen. Tork Solutions inkluderar Tork EasyCube som förser fastighetsförvaltare med realtidsinformation om antal besökare och nivåer i tvål- och pappersbehållarna i bland annat toalettutrymmen och Tork SmartFresh™ som är ett automatiskt toalettsystem som håller toaletten ren och fräsch. Tork Solutions ger information om städbehov och vad som behöver fyllas på, vilket effektiviserar fastighetsdriften för våra kunder men framförallt ger en bättre upplevelse för besökarna.

Åtgärder för ökad lönsamhet

På tillväxtmarknaderna strävar vi efter att satsa på färre marknader för att säkerställa att vi är framgångsrika med ledande positioner där vi väljer att vara närvarande. Som en följd av svaga marknadspositioner och otillräcklig lönsamhet lämnade vi marknaderna för barnblöjor i Brasilien och Sydafrika samt gick över till en exportverksamhet för barnblöjor i Thailand.

Inom skogsindustriverksamheten stängde vi en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sverige. Detta som en följd av minskad global efterfrågan på tryckpapper och svag lönsamhet. Dessutom genomfördes effektiviseringsåtgärder vid våra kraftlinerbruk i Sverige.

Stärkt samarbete med Vinda i Asien

SCA är sedan 2013 majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Under året beslutade vi oss för att ytterligare stärka samarbetet genom att avyttra SCAs verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea till Vinda. Detta stärker samarbetet mellan SCA och Vinda och gör det möjligt att dra nytta av våra gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet.

Öka kunskapen om hygien

För att öka medvetenheten om vikten av god hygien och bryta tabun kring inkontinens och menstruation fortsatte vi vårt samarbete med FN-organet Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) som inleddes i samband med kvinnliga Team SCAs deltagande i Volvo Ocean Race. I maj 2015 deltog SCA tillsammans med WSSCC i ett seminarium på FN:s högkvarter i New York. Under seminariet diskuterades hur brist på toaletter och hygienprodukter påverkar kvinnans roll i samhället och vikten av samarbete mellan näringsliv och offentlig verksamhet inom detta område.

Värdeskapande för SCA och samhället

Ett företags framgång är tätt sammankopplad med samhällets utmaningar. Den ökande andelen äldre i samhället är en sådan utmaning där god inkontinensvård kan bidra till lösningen. Med TENA Solutions gör vi en omfattande analys av vårdhems specifika behov för att ta fram en optimal lösning. Detta resulterar i mindre läckage och hudirritation för vårdtagarna och att mer tid frigörs för personalen, samtidigt som totalkostnaden sänks. Vi skapar värde för SCA, samtidigt som vi skapar värde för människor och samhället.

SCA kvalificerade sig under 2015 till Dow Jones Sustainability Indices, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex och utnämndes till branschledare inom sektorn för Household Products. SCA kvalificerade sig även till Climate Disclosure Leadership Index där SCA fick högsta betyg.

Etik är ett annat högprioriterat område och vi arbetar kontinuerligt med att utbilda medarbetarna för att minimera riskerna för oetiskt beteende i verksamheten. Under året granskade konkurrensmyndigheter SCAs verksamhet i bland annat Chile. SCA samarbetar med myndigheterna och tillhandahåller all efterfrågad information. Vi har under 2015 genomfört omfattande utbildning i konkurrenslagstiftning och jag vill understryka att alla typer av olagligt samarbete såväl som andra avsteg från våra etiska regler är helt oacceptabelt. Läs mer om våra aktiviteter på dessa områden i SCAs Hållbarhetsredovisning.

Kvinnliga Team SCA i mål

I linje med SCAs arbete att ge kvinnor samma möjligheter som män socialt, professionellt och utbildningsmässigt, satsade SCA på det första kvinnliga teamet på över tio år, Team SCA, i Volvo Ocean Race 2014–2015. Många aktiviteter med kvinnor i fokus genomfördes samtidigt som vi fick möjlighet att visa upp SCA som ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Projektet var framgångsrikt och med kvinnliga Team SCA har vi fått en god exponering av SCAs varumärke och tydliggjort kopplingen till våra kund- och konsumentvarumärken.

Avslutningsvis

2015 var ett händelserikt och även dramatiskt år för SCA som började med stora förändringar i styrelsen och ledningsgruppen. Genom ständiga förbättringar av verksamheten och en konsekvent genomförd strategi inriktad på lönsam tillväxt, innovation och effektivitet har vi uppnått goda resultat för 2015. Jag vill tacka alla medarbetare och kunder runt om i världen och ser fram mot ett spännande 2016.

Magnus Groth
Vd och koncernchef