Vi skapar värde

för våra intressenter

SCAs affärsmodell och strategi syftar till att maximera värdeskapandet för våra intressenter. Genom att utveckla, producera och sälja hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter skapar SCA värde för aktieägare, kunder och konsumenter, leverantörer, medarbetare och samhälle.

Fördelning av ekonomiskt värde per intressent 2015


Ägare

SCAs övergripande mål är att långsiktigt skapa ökat värde för våra aktieägare. Värde för SCAs ägare skapas genom en positiv aktiekursutveckling samt genom utdelning. SCA strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde, långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Utfall 2015: SCAs aktiekurs steg med 46 procent under 2015. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 9,5 procent till 5,75 (5,25) SEK per aktie. Utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 7,5 procent.


Kunder och konsumenter

SCA underlättar vardagen för miljoner människor runt om i världen. För att öka kund- och konsumentnyttan arbetar SCA med att utveckla nya attraktiva produkter och tjänster, vidareutveckla och förbättra existerande erbjudanden samt att bredda erbjudandet. Med en omfattande kund- och konsumentinsikt har SCA ambitionen att inte enbart tillfredsställa konsumenternas behov utan också att överträffa förväntningarna. SCA arbetar med att informera om hygien samt om våra hygienprodukter och lösningar. På tillväxtmarknaderna säljer SCA hygienprodukter och lösningar anpassade till konsumenter med begränsade resurser.

Utfall 2015: SCA var nummer 1 eller 2 inom minst ett hygienproduktsegment i ett 90-tal länder. Vi erbjöd ett brett sortiment produkter som sträcker sig från premiumsegmentet till ekonomisegmenten och under året introducerades ett trettiotal innovationer och produktlanseringar. SCA bedrev kontinuerligt utbildning för unga kvinnor om mens och pubertet, för barn om vikten av handhygien samt för sjuksköterskor om inkontinensvård.


Leverantörer

SCA strävar efter att ha transparenta och långsiktiga relationer med leverantörerna för att garantera både hög kvalitet och finansiell stabilitet för båda parter. Inköp utgör den största enskilda utgiften för SCA. För att nå stordriftsfördelar köps insatsvaror, som till exempel massa, elektricitet och kemikalier in centralt. SCAs mål för ansvarsfulla inköp omfattar samtliga leverantörer av råmaterial och insatsvaror. SCAs globala leverantörsstandard lägger grunden till att leverantörerna uppfyller de högsta standarderna inom socialt och miljömässigt ansvar samt produktsäkerhet.

Utfall 2015: Under 2015 betalade SCA cirka 74,8 miljarder SEK till sina leverantörer. 84 procent av hygienverksamhetens och 86 procent av skogsindustriverksamhetens leverantörsbas hade undertecknat SCAs globala leverantörsstandard.


Medarbetare

Våra medarbetare är SCAs viktigaste tillgång. Koncernen är beroende av motiverade och kompetenta medarbetare som tänker nytt och bidrar till företagets framgång. Medarbetarnas engagemang och prestationer är avgörande för att SCA ska lyckas med sin strategi, nå sina mål och fortsätta utvecklas. All professionell utveckling inom SCA utgår från affärsmålen, och förenar individens ambitioner med koncernens förväntningar. Vi skapar värde för våra medarbetare genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling samt en stimulerande, säker och hälsosam arbetsmiljö. SCA erbjuder marknadsmässiga anställningsvillkor och förmåner.

Utfall 2015: Under året betalade SCA cirka 14,9 miljarder SEK i löner till våra medarbetare. Under 2015 utförde SCA den tredje globala medarbetarundersökningen och fick den hittills högsta svarsfrekvensen, 88,3 procent. Medarbetarundersökningen är ett nyckelverktyg för att mäta olika aspekter av SCAs företagskultur som ledarskap, teamwork och anställdas engagemang. Resultaten hjälper SCA att ständigt utvecklas och förbättras.


Samhälle

SCA bidrar till den lokala ekonomin som en stor arbetsgivare i många regioner och via sitt samhällsengagemang. Förutom inkomstskatt betalar SCA även tull, fastighets-, löne-, pensions- och energiskatter.

Samhällets utmaningar är en källa för innovation och utveckling av företags affärsmodeller och produkterbjudanden. SCAs verksamhet som är länkad till hälsa och hygien svarar väl emot att lösa utmaningar i samhället, både på mogna marknader och tillväxtmarknader.

SCA engagerar sig även i samhället via projekt med en tydlig koppling till företagets värderingar, expertis, verksamhet och geografiska närvaro. Fokus är hygien och hälsa, ofta med anknytning till kvinnor och barn.

Utfall 2015: Under 2015 betalade SCA 2,2 miljarder SEK i inkomstskatter. Löneskatterna för året uppgick till 3,2 miljarder SEK. Under året investerade SCA cirka 37 MSEK i drygt 400 lokala samhällsengagemangsprojekt.