Finansiell ställning

Tillgångar och sysselsatt kapital

Koncernens totala tillgångar minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 152 372 (154 736) MSEK. Anläggningstillgångar minskade med 4 243 MSEK jämfört med föregående år till 111 242 MSEK, varav materiella anläggningstillgångar minskade med 1 379 MSEK till 84 651 MSEK och immateriella anläggningstillgångar minskade med 828 MSEK till 22 852 MSEK. Löpande och strategiska investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 7 333 MSEK och årets avskrivningar till 5 668 MSEK.

Omsättningstillgångar ökade med 1 879 MSEK till 41 130 (39 251) MSEK. Rörelsekapitalet uppgick till 8 167 (8 350) MSEK. Det sysselsatta kapitalet var 3 procent lägre och uppgick till 105 169 (108 819) MSEK. Fördelningen av det sysselsatta kapitalet per valuta framgår av tabellen nedan.

Värdet i svenska kronor av koncernens utländska nettotillgångar uppgick vid årets slut till 62 196 MSEK. Föregående år uppgick koncernens utländska nettotillgångar till 57 922 MSEK.

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick vid årets utgång till 75 691 (72 872) MSEK. Periodens nettoresultat ökade eget kapital med 7 452 (7 068) MSEK medan utdelning till aktieägare minskade eget kapital med 3 903 (3 564) MSEK. Eget kapital ökade till följd av omvärderingar av nettopensionsskulden till marknadsvärde, med 2 004 MSEK efter skatt. Omvärdering av finansiella instrument till marknadsvärde minskade eget kapital med 774 MSEK efter skatt. Valutakursförändringar, inklusive effekterna från säkringar av nettoinvesteringar i utlandet, efter skatt, minskade eget kapital med 1 920 MSEK. Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, minskade eget kapital med 19 MSEK.

Finansiering

Koncernens räntebärande bruttolåneskuld uppgick vid årets slut till 33 822 (38 886) MSEK. Löptiden var 3,4 (2,5) år.

Nettolåneskulden uppgick vid årets slut till 29 478 (35 947) MSEK. Nettokassaflödet minskade nettolåneskulden med 3 098 MSEK. Vidare minskade nettolåneskulden till följd av marknadsvärdering av pensionstillgångar och pensionsåtaganden tillsammans med marknadsvärdering av finansiella instrument med 1 910 MSEK. Valutakursförändringar minskade nettolåneskulden med 1 461 MSEK.

Nyckeltal

Skuldsättningsgraden uppgick till 0,39 (0,49). Exklusive pensionsskulden uppgick skuldsättningsgraden till 0,36 (0,42). Synlig soliditet uppgick till 46 (44) procent. Avkastningen på sysselsatt kapital och eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12 (11) respektive 12 (12) procent. Kapitalomsättningshastigheten uppgick till 1,06 (0,99) gånger. Rörelsekapitalet uppgick vid årets slut till 7 (8) procent av nettoomsättningen.

Koncernens sysselsatta kapital per valuta, MSEK

 

2015

%

2014

%

2013 1)

%

1)

Omräknat i enlighet med IFRS 10 och 11.

EUR

24 097

23

31 037

29

27 393

27

SEK

39 464

38

36 337

33

36 627

36

USD

7 124

7

7 192

7

6 145

6

GBP

4 879

5

5 452

5

4 894

5

Övriga

29 605

27

28 801

26

26 671

26

Summa

105 169

100

108 819

100

101 730

100

Balansräkning koncernen

MSEK

2015

2014

2013 1)

1)

Omräknat i enlighet med IFRS 10 och 11.

Immateriella tillgångar

22 852

23 680

21 921

Materiella anläggningstillgångar

54 532

56 345

52 777

Biologiska tillgångar

30 119

29 685

28 767

Övriga anläggningstillgångar

3 739

5 775

6 081

Summa anläggningstillgångar

111 242

115 485

109 546

Omsättningstillgångar

41 130

39 251

35 430

Summa tillgångar

152 372

154 736

144 976

Eget kapital

75 691

72 872

67 811

Långfristiga skulder

36 481

40 347

42 375

Kortfristiga skulder

40 200

41 517

34 790

Summa eget kapital och skulder

152 372

154 736

144 976

Rörelsekapital

8 167

8 350

7 740

Sysselsatt kapital

105 169

108 819

101 730

Nettolåneskuld

29 478

35 947

33 919

Nettolåneskuld, skuldsättningsgrad och skuldbetalningsförmåga

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Avkastning på sysselsatt kapital och
eget kapital

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Sysselsatt kapital, andel av koncernen