Övrig koncerninformation

Moderbolag

Koncernens moderbolag, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), äger merparten av den skogsmark och övrig fast egendom som hör till den skogliga verksamheten och upplåter avverkningsrätter till rotstående skog till dotterbolaget SCA Skog AB. Moderbolaget är i övrigt ett holdingbolag med huvudsaklig uppgift att äga och förvalta aktier i ett antal affärsgruppsföretag samt utöva koncernövergripande ledning och administration. Rörelsens intäkter under 2015 uppgick till 430 (414) MSEK och resultatet före bokslutsdispositioner och skatter till 10 098 (4 116) MSEK. Moderbolaget har avyttrat 7 (0) MSEK i aktier och andelar i bolag utanför SCA. Investeringar i fastigheter och anläggningar uppgick under året till 157 (544) MSEK. Likvida medel vid årets slut uppgick till 0 (0) MSEK.

Forskning och utveckling

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick under året till 1 093 (1 050) MSEK, vilket motsvarar 0,9 procent av koncernens omsättning. Forskning och utveckling koordineras och drivs med ett globalt perspektiv. Produktutveckling sker i nära samarbete med de lokala enheterna men även i direkt samarbete med kunder. Med ett lite längre tidsperspektiv bedrivs forskning och utveckling inom områdena material och teknologi.

Innehav av egna aktier

SCA genomförde under 2001 en riktad kontantemission av sammanlagt 1 800 000 aktier. Aktierna förvärvades därefter av SCA för att användas för överlåtelse till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som omfattas av personaloptionsprogram. Programmet avslutades under 2009. Efter aktiesplit 2007 och överlåtelse av aktier under de avslutade programmen kvarstår 2 767 605 aktier i eget förvar. Styrelsen har inte haft något bemyndigande att återköpa egna aktier under år 2015.

Aktiefördelning

Under året har 18 608 314 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Vid årets utgång uppgick andelen A-aktier till 9,6 procent.

Utdelning

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 9,5 procent till 5,75 (5,25) SEK per aktie. Sammanlagt beräknas utdelningen komma att uppgå till 4 038 (3 687) MSEK. Utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 7,5 procent. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen ger utrymme för koncernen att fullgöra sina förpliktelser och genomföra önskvärda investeringar. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 18 april 2016.

Miljöpåverkan i Sverige

Under 2015 bedrev SCA 13 tillståndspliktiga verksamheter i Sverige. Den tillståndspliktiga produktionen i dessa verksamheter motsvarar 16 procent av koncernens nettoomsättning. Fem tillstånd avser tillverkning av massa och papper. Dessa verksamheter påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten, fast avfall och buller. Sju tillstånd avser tillverkning av sågade och vidareförädlade trävaror samt biobränslen. Dessa verksamheter påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller. Ett tillstånd avser tillverkning av bränslepellets. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman 2016 följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden från årsstämman.

”Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses vice verkställande direktör, affärsenhetschef och motsvarande samt central stabschef. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För koncernchefen, liksom för andra ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för SCA-aktien som kommer aktieägarna till del. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, eller underlåta, utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag bör inte förekomma.

Redan avtalade pensionsförmåner i bolaget är antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och kan ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 60 års ålder. För intjänande av fulla förmånsbestämda pensionsförmåner förutsättes att anställningsförhållandet bestått under lång tid, för närvarande 20 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på pension från 60 års ålder. Pensionsförmåner i nya anställningsavtal ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.”

Förslaget innebär i sak oförändrade riktlinjer i förhållande till 2015 med tillägget att pensionsförmåner i nya anställningsavtal ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Uppgifter om bolagets tillämpning av tidigare beslutade riktlinjer samt uppgift om bolagets beräknade kostnader för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i not C3.