Omsättning och resultat

SCAs rörelseresultat för 2015, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar förbättrade resultatet.

Nettoomsättning

SCAs nettoomsättning för 2015 ökade med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 115 316 (104 054) MSEK. Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 5 procent varav volym var 3 procent och pris/mix var 2 procent. Den organiska försäljningstillväxten på mogna marknader var 2 procent och på tillväxtmarknader 11 procent.

Resultat

SCAs rörelseresultat för 2015, exklusive jämförelsestörande poster om –2 067 (–1 400) MSEK, ökade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 13 014 (11 849) MSEK.

Finansiella poster minskade till –955 (–961) MSEK. Minskningen förklaras av en lägre genomsnittlig låneskuld som kompenserade för något högre räntor under året. Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent och uppgick till 12 059 (10 888) MSEK. Den genomsnittliga skattesatsen för årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 27,4 procent. Årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster efter skatt om –1 301 (–1 176) MSEK uppgick till 8 753 (8 244) MSEK. Resultat per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare, exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 11,82 (11,07) SEK och inklusive till 9,97 (9,40) SEK.

Nyckeltal

Koncernens bruttomarginal uppgick till 25,9 procent jämfört med 25,5 procent föregående år och rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,3 procent jämfört med 11,4 procent föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades och uppgick till 12 (11) procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 12 (12) procent. Räntetäckningsgraden ökade till 11,5 jämfört med 10,9 föregående år.

Resultat i sammandrag

MSEK

2015

2014

2013 2)

1)

Exklusive jämförelsestörande poster år 2015 om –2 067 MSEK före skatt och –1 301 MSEK efter skatt, 2014 om –1 400 MSEK före skatt och –1 176 MSEK efter skatt samt år 2013 om –1 239 MSEK före skatt och –820 MSEK efter skatt.

2)

Omräknat i enlighet med IFRS 10 och 11.

Nettoomsättning

115 316

104 054

92 873

Bruttoresultat

29 840

26 534

23 288

Rörelseresultat 1)

13 014

11 849

10 381

Finansiella poster

–955

–961

–1 061

Resultat före skatt 1)

12 059

10 888

9 320

Skatter 1)

–3 306

–2 644

–2 639

Årets resultat 1)

8 753

8 244

6 681

Nettoomsättning, andel av koncernen

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Resultat per aktie efter utspädningseffekter

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.