Operativt kassaflöde

En god kontroll av det operativa kassaflödet är en viktig del i SCAs strategi för långsiktig konkurrenskraft. Det operativa kassaflödet uppgick till 12 921 (11 184) MSEK. Ökningen förklaras huvudsakligen av ett högre kassamässigt rörelseöverskott jämfört med föregående år.

Det kassamässiga rörelseöverskottet ökade med 13 procent till 18 312 (16 250) MSEK. Rörelsekapitalet ökade till följd av ökade lagervärden och kundfordringar. Rörelsekapitalet som andel av nettoomsättningen uppgick till 7 (8) procent. Löpande investeringar, ökade under året med 425 MSEK och uppgick till 4 162 (3 737) MSEK, motsvarande 4 (4) procent av nettoomsättningen. Det operativa kassaflödet ökade och uppgick till 12 921 (11 184) MSEK.

Finansiella poster minskade med 6 MSEK och uppgick till –955 (–961) MSEK. Minskningen var en effekt av en lägre genomsnittlig låneskuld som kompenserade för något högre räntor under året. Skattebetalningarna uppgick till 2 208 (2 101) MSEK. Rörelsens kassaflöde uppgick till 9 890 (8 149) MSEK.

Strategiska investeringar i anläggningar för att stärka den organiska tillväxten uppgick till 3 125 (1 816) MSEK. Årets utlägg för strategiska investeringar avsåg bland annat Skogsindustriprodukter i Sverige och Personliga hygienprodukter i Brasilien.

Nettolåneskulden minskade under året med 6 469 MSEK och uppgick vid årets slut till 29 478 MSEK. Nettokassaflödet minskade nettolåneskulden med 3 098 MSEK. Marknadsvärderingar av pensionstillgångar och pensionsåtaganden, tillsammans med marknadsvärdering av finansiella instrument, minskade nettolåneskulden med 1 910 MSEK. Valutakursförändringar minskade nettolåneskulden med 1 461 MSEK.

Skuldsättningsgraden uppgick till 0,39 (0,49) och skuldbetalningsförmågan uppgick till 47 (39) procent. Skuldsättningsgraden exklusive pensionsskulder uppgick till 0,36 (0,42).

Operativ kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK

2015

2014

2013 1)

1)

Omräknat i enlighet med IFRS 10 och 11.

Kassamässigt rörelseöverskott

18 312

16 250

14 004

Förändring av rörelsekapital

–399

–446

–328

Löpande investeringar, netto

–4 162

–3 737

–3 489

Strukturkostnader m.m.

–830

–883

–1 294

Operativt kassaflöde

12 921

11 184

8 893

Finansiella poster

–955

–961

–1 061

Skattebetalning m.m.

–2 076

–2 074

–1 580

Rörelsens kassaflöde

9 890

8 149

6 252

Företagsförvärv

–93

–508

–5 488

Strategiska investeringar i anläggningar

–3 125

–1 816

–1 906

Avyttringar

329

206

1 716

Kassaflöde före utdelning

7 001

6 031

574

Koncernens kassaflöde

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Investeringar i anläggningar

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Operativt kassaflöde per affärsområde

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Operativt kassaflöde, andel av koncernen