Verksamhet och struktur

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

SCA delar upp och redovisar sin affär i tre affärsområden – Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter. Personliga hygienprodukter inkluderar inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Mjukpapper inkluderar mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare. Skogsindustriprodukter inkluderar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

Europa är SCAs största marknad. Koncernen har därutöver även starka positioner i Nordamerika, Latinamerika och Asien. Expansion sker både genom organisk tillväxt och förvärv och främst inom Personliga hygienprodukter och Mjukpapper.

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark, vilket tryggar cirka hälften av koncernens virkesförsörjning och möjliggör även en effektiv råvaruintegration med god kontroll över kostnadsutvecklingen.

Organisation

SCA har sju affärsenheter, som efter en omorganisation den 1 januari 2016 består av följande:

  • SCA Incontinence Care, erbjuder inkontinensprodukter i Europa och Nordamerika.
  • SCA Consumer Goods, erbjuder konsumentprodukter i Europa.
  • SCA Latin America, erbjuder personliga hygienprodukter och mjukpapper.
  • SCA MEIA (Mellanöstern, Indien och Afrika), erbjuder personliga hygienprodukter och mjukpapper.
  • SCA Asia Pacific, erbjuder personliga hygienprodukter och mjukpapper.
  • SCA AfH Professional Hygiene, erbjuder mjukpapper för storförbrukare i Europa och Nordamerika.
  • SCA Forest Products, erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

Utöver affärsenheterna har SCA etablerat tre globala enheter:

  • Global Hygiene Category (GHC) med globalt ansvar inom hygienområdet för kund- och konsumentvarumärken samt innovation.
  • Global Hygiene Supply Tissue (GHS-T) med globalt ansvar för inköp, produktion och teknologi inom Mjukpapper.
  • Global Hygiene Supply Personal Care (GHS-PC) med globalt ansvar för inköp, produktion och teknologi inom Personliga hygienprodukter.

I organisationen finns sex koncernfunktioner: Finans & Ekonomi, Human Resources, Hållbarhet, Juridik, Kommunikation, samt Strategi & Affärsutveckling där även ansvaret för Global Business Services (GBS) & IT-services ingår. GBS globala ansvarsområde är att tillhandahålla professionella och transaktionella tjänster inom finansområdet, personaladministrativ support, organisation av master data samt kontorsrelaterade tjänster och service för samtliga enheter inom SCA. Dessutom finns enheten Logistik.

Händelser under året

Beslut om att investera i en ny produktionsanläggning för inkontinensprodukter i Brasilien.

För att ytterligare öka fokus på koncernens båda huvudverksamheter beslutades om att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision.

En vidareutveckling av hygienorganisationen beslutades. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2016.

Beslut om att investera i ökad kapacitet för massaproduktion i Sverige.

Beslut om att lägga ett offentligt bud på Wausau Paper Corp., en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Transaktionen slutfördes den 21 januari 2016.

Beslut om att avyttra verksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.

Beslut om att stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sverige.

Organisation

* Inom koncernfunktion Strategi & Affärsutveckling ingår även ansvaret för Global Business Services (GBS) & IT-services. GBS globala ansvarsområde är att tillhandahålla professionella och transaktionella tjänster inom finansområdet, personaladministrativ support, organisation av master data samt kontorsrelaterade tjänster och service för samtliga enheter inom SCA.