Ny nivå med nytt fibermål

Konsumenterna ska känna sig trygga med innehållet i en SCA-produkt och att all fiber kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Det är innebörden i SCAs nya mål för inköp av fiber och fiberbaserade produkter. Den egna skogen brukas med biologisk mångfald i fokus och den bidrar med värdefull, förnybar råvara.

Ansvarsfulla fiberinköp

Illegal skogsavverkning är en miljardindustri. Det kan handla om att avverka skog utan markägarens kännedom och tillstånd, om avverkning i områden med höga naturvärden eller om avverkning i strid med landets lagar. Oseriösa företag som handlar med illegalt virke kan dumpa priser eftersom de undviker skatter, avgifter och många andra kostnader.

För SCA är det av yttersta vikt att den vedråvara som används i verksamheten inte kommer från kontroversiella källor, vilket varit ett koncernmål sedan 2005.

Nu höjer SCA ambitionerna ytterligare med ett nytt fibermål (se nedan).

Skogsvård som håller

Skogen bidrar med stora värden för många intressenter. Den är livsrum för många djur- och växtarter. Den är en förnybar råvara till en skogsindustri som skapar tusentals jobb. Skogen binder koldioxid och är ett av de viktigaste verktygen som finns för att undanröja klimathotet. Skogen ger oss möjligheter som rekreation, jakt och fiske.

Att bevara den biologiska mångfalden är det viktigaste miljömålet i skötseln av våra skogar, som täcker en yta nästan lika stor som Belgien.


MÅL

Vi ska uppnå och bibehålla vårt mål om att ingen färskfiberbaserad råvara, inklusive pappersmassa, ska komma från kontroversiella källor*.

Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn.

UTFALL 2015

All leverans av massa till SCAs anläggningar uppfyller koncernmålet. Samtliga SCAs vedförbrukande enheter revideras av oberoende revisorer och uppfyller koncernmålet.

7 procent av SCAs produktiva skogsmark undantas långsiktigt från avverkning i våra ekologiska landskapsplaner. 14 procent av arealen i de områden som planerats för avverkning 2015 undantogs från avverkning av naturhänsyn.

* Kontroversiella källor definieras som:
– virke som avverkats olagligt,
– virke från skogar med högt bevarandevärde,
– virke från områden där mänskliga rättigheter eller ursprungsbefolkningars rättigheter kränks.

SCA inför nytt fibermål

Även förpackningar ingår i det nya fibermålet.

Alla som köper produkter från SCA ska känna sig trygga med var råvaran kommer ifrån. Inte enbart pappersmassan eller virket, utan all vedfiber i produkten, inklusive förpackningen. Det är innebörden i SCAs nya, ambitiösa mål. All färskfiber ska ha sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar som sköts under goda arbetsvillkor och med hänsyn till biologisk mångfald.

All vedfiber ska vara certifierad enligt någon av standarderna FSC® eller PEFC. Alternativt ska fibern uppfylla kraven för FSC:s standard för ”controlled wood”, vilket innebär att fiberns ursprung är kontrollerad av oberoende aktörer, som revisorer. Detta gäller även för produkter som SCA köper från andra leverantörer, exempelvis förpackningar och moderrullar.

”Det är konsumenternas krav som styr och vi vill erbjuda produkter som vi garanterat vet är tillverkade på ett hållbart sätt”, säger Patrik Isaksson, miljöchef på SCA.

Tidigare var målet att ingen pappersmassa eller inget virke som SCA använder ska härstamma från områden med kontroversiell skogsskötsel. Det målet är uppfyllt och det är dags för nästa steg.

@SCAeveryday För fjärde året i rad har Tork tillsammans med 150 frivilliga planterat 5 000 träd vid Cerro La Trinidad, San Marcos de Tarrazu, i Costa Rica för att bidra till återplantering av det område som drabbades av en brand 2008. Branden svepte genom cirka 45 hektar av skogsmark i Cerro La Trinidad. #workatsca #reforestation #costarica

@SCAeveryday I Mexiko planterades 2 000 träd i Guadalope-parken i närheten av SCAs anläggning i Sahagùn. Hittills har SCA, i samarbete med den ideella organisationen Pronatura, planterat 42 000 träd sedan 2009. #workatsca #mexico #treeplanting #sahagun #reforestation

Fler mångfaldsparker

Skogen är en viktig källa för inspiration och naturupplevelser för många människor. Den biologiska mångfalden i skogen är ett viktigt miljömål i skogsbruket. SCA inrättade under året två nya mångfaldsparker i Sverige, en vid Njurundakusten utanför Sundsvall och en vid Märlingsberget i Jämtland. Totalt finns nu fem parker i Sverige som alla har inrättats under de tre senaste åren och sammanlagt omfattar över 10 000 hektar skogsmark.

Parkerna omfattar områden på några tusen hektar skog och rymmer höga naturvärden. De läggs ofta intill andra naturreservat för att skapa stora ytor av skyddad skog. SCA försöker sedan göra dessa områden lättillgängliga och tilltalande att besöka för naturupplevelser och rekreation.

SCA tar hänsyn till biologisk mångfald i allt skogsbruk. Mångfaldsparkerna är ett led i det arbetet och ett sätt att göra naturkvaliteterna i SCAs skogar lättillgängliga.

Bränder för biologisk mångfald

Skogsbränder, både naturliga och framkallade, var länge vanliga i skogslandskapet. I Sverige brann före 1900-talets början i genomsnitt en procent av skogsarealen årligen men idag är skogsbränder sällsynta. Bränder bidrar till biologisk mångfald och därför genomför SCA varje år så kallade naturvårdsbränningar, omfattande cirka 500 hektar skog. Per Simonsson, skogsekolog på SCA, förklarar hur marken fungerar som en outnyttjad fröbank:

”Vi bränner skog för att skapa goda förutsättningar för sällsynta växter och insekter som är beroende av elden. Vi har exempelvis svedjenävan vars frön ligger i marken och väntar på eld, ibland mer än hundra år. Efter en brand gror fröna och en blomma växer fram”, säger han.

Inför en brand är det viktigt att identifiera skogsområden med säkra gränser, nära vattendrag eller breda skogsbilvägar. Under 2015 genomförde SCA två naturvårdbränningar. Vid båda bränningarna uppnåddes målet att runt 50 procent av träden klarade branden.