Koden visar vägen

SCA har arbetat intensivt med att öka medvetenheten om etikfrågor i organisationen och förstärkt arbetet med uppförandekoden. Sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter är några fokusområden. Utbildning och kontroll av leverantörer är verktyg för att nå målen.

Utbildning i koden

SCAs uppförandekod är ett verktyg för att skapa förtroende, något vi förtjänar genom att sköta våra intressentrelationer på ett ansvarsfullt sätt. Sedan 2004 har vi en uppförandekod som hjälper oss att omvandla SCAs kärnvärden respekt, ansvar och högklassighet till handling. Under 2014 genomfördes en kampanj för att säkerställa att alla medarbetare utbildas i koden. Att utbilda och informera om koden är en ständigt pågående process som aldrig blir helt avslutad.

Att välja rätt partners

Ju mer SCA växer globalt, desto viktigare blir kontrollen av lokala leverantörer och att välja ansvarstagande affärspartners. Det handlar om att identifiera riskerna och bidra till utvecklingen av leverantörernas sociala och miljömässiga prestanda.

Målet är att uppmuntra gemensamma värderingar och prioriteringar i hela leverantörskedjan i linje med SCAs globala leverantörsstandard. Under året genomfördes en riskanalys med särskilt fokus på returfibershantering vilket bland annat resulterade i ett leverantörsprogram för leverantörer i Mexiko.

MÅL

Vi ska efterleva SCAs uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

SCAs globala leverantörsstandard ska användas för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan.

UTFALL 2015

91 procent av medarbetarna har utbildats i uppförandekoden.

84 (75) procent av hygienverksamhetens och 86 (83) procent av skogsindustriverksamhetens leverantörsbas hade undertecknat SCAs leverantörsstandard.

Fri och rättvis konkurrens är en viktig grundpelare i varje samhälle och för varje hållbar affärsverksamhet. SCA har sedan länge ett etablerat utbildningsprogram för medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med och behöver kunskap om konkurrensrättsliga frågor.

Programmet innehåller bland annat skrivna riktlinjer och återkommande utbildningsseminarier i mindre grupper där olika konkreta frågor diskuteras. Under året har SCA därutöver introducerat ett nytt interaktivt e-learningprogram som behandlar samtliga områden inom konkurrensrätten.

För att säkerställa förståelsen för regelsystemet innehåller programmet även ett frågeavsnitt som medarbetaren måste klara. Under året har fler än 2 000 medarbetare genomfört detta program.

Visselblåsare i Latinamerika

SCA prövar ett nytt system för visselblåsare (whistleblowing) i Mexiko. Personer som upplever missförhållanden eller oacceptabla beteenden inom SCA kan anmäla det på sitt lokala språk via en webbplats eller via telefon. Anmälningar tas om hand av en extern aktör som registrerar ärendet.

Identiteten hos den som anmäler är alltid skyddad oavsett om anmälaren är anonym eller inte. Personen kan följa sitt ärende genom att logga in på webbplatsen.

”Vi vill undersöka hur väl en extern hotline fungerar, som ett komplement till de interna system för whistleblowing som redan finns”, säger Lulu Li, chef för socialt ansvar på SCA.

”Vi har en liknande pilot i Storbritannien, men ville pröva systemet på en av våra tillväxtmarknader, i detta fall Mexiko”.

I en informationskampanj sprider SCA kunskap om den nya möjligheten. Det sker bland annat genom affischer, artiklar på intranätet och annonser i personaltidningen. En handfull anmälningar har kommit in hittills under året. I slutet av 2015 beslutade SCA att införa likadana system för visselblåsare i Centralamerika, Chile och Brasilien.

SCAs medarbetarundersökning 2015 visade goda resultat med förbättringar inom alla områden och den högsta svarsfrekvensen hittills med 88,3 procent.

Den globala medarbetarundersökningen genomförs vartannat år. Detta var den tredje undersökningen i företagets historia och varje undersökning har visat gradvisa förbättringar. Totalindex uppgick till 72 (där 100 är max), en förbättring med 2 enheter jämfört med 2013.

”Resultaten understryker vår positiva företagskultur vilket är något vi kan fortsätta att vara riktigt stolta över”, säger Anna Sävinger Åslund, personaldirektör. ”Liksom tidigare kan vi se en hög grad av engagemang i hela organisationen.”

Det finns kontinuerlig förbättring i alla globala resultat. Detta gäller särskilt för de områden där SCA har valt att fokusera på global nivå, till exempel inom ledarskap, kompetensutveckling, information om strategi och förändringar och säkerhet på arbetsplatsen. Resultaten följs upp med workshops och handlingsplaner för alla enheter. Mer data om medarbetarundersökningen finns i kapitel .

Leverantörsprogram i Mexiko

SCAs globala leverantörsstandard uppdaterades 2015.

SCA använder returfiber i delar av sin verksamhet. SCA är väl medvetet om riskerna avseende exempelvis arbetsmiljö, arbetsvillkor, barnarbete och tvångsarbete som kan förekomma i samband med inköp av returfiber från högriskområden. Bolaget arbetar därför för att minimera riskerna i samband med inköp av returfiber.

Ett exempel på hur SCA arbetar för att förebygga risker är det frivilliga leverantörsprogram i Mexiko (Mexico Supplier Recognition Program), som utvecklades under 2015 för lansering under 2016. Programmet består av tre delar: 1. Leverantörerna förbinder sig att leva upp till kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard. 2. En produkt- och materialspecifikation reglerar vilken typ av fiber som SCA godkänner. SCA tar till exempel inte emot fiber som kommer från deponi. 3. Leverantörerna förbinder sig att följa ett program för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för medarbetarna.

Leverantörsprogrammet föregicks av ett pilotprogram med ett antal leverantörer i Mexico City.

”Vi lärde oss att leverantörerna är mycket intresserade av att samarbeta med ett starkt bolag som SCA, inte bara för att förbättra arbetsmiljön, utan också för att förbättra kvaliteten och affärsutvecklingen”, säger David Knight på SCA.

Lärdomarna från pilotprojektet användes för att utveckla leverantörsprogrammet för leverantörer i Mexiko.

”Reaktionerna hittills har varit mycket positiva, alla leverantörer vi frågat har tackat ja. De uppskattar vårt engagemang och vår vilja att hjälpa dem att ta ett större ansvar”, säger David Knight. Målet är att få med 70 procent av returfibersleverantörerna i Mexiko under 2016. Läs mer om .