Bra för samhället, bra för affärerna

Magnus Groth ser tillbaka på ett händelserikt första år som vd för SCA. När han tillsammans med hållbarhetsdirektören Kersti Strandqvist diskuterar SCAs roll idag och i framtiden fastslår de att ett långsiktigt värdeskapande bara kan ske om företaget samtidigt skapar värde för sin omgivning.

Det finns många olika tolkningar av vad hållbarhet egentligen betyder, hur ser ni på begreppet?

Magnus Groth besöker SCAs skogsindustriverksamhet i Sundsvall.

MG: Om vi lyckas omvandla utmaningar i samhället till affärsmöjligheter skapar vi förutsättningar för lönsam tillväxt. Den globala uppvärmningen är ett av vår tids allvarligaste problem och SCA bedriver ett omfattande arbete inom klimat och energi. Vår investering i en ny biobränsleanläggning i finska Nokia är ett bra exempel på hur vi skapar värde både för SCA och för samhället (se kapitel Klimat och energi). Investeringen effektiviserar driften och sänker våra energikostnader samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen med 40 procent.

KS: Hållbarhet är en del av vår affärsmodell och finns integrerat i vår affärsstrategi. För att hållbarhet ska integreras i verksamheten krävs att vi har system och processer för detta. Det gör vi exempelvis genom att lägga in våra mål för människor och miljö, och inte bara de finansiella målen, i våra affärsplaner. Vi har även infört en rutin att redovisa data för koldioxidutsläpp och hälsa och säkerhet på våra koncernledningsmöten vilket skapar ett helt annat fokus på frågorna. Säkerhet ligger alltid överst på agendan och i år genomförde vi för första gången en global säkerhetsvecka som blev en stor framgång (se kapitel Hälsa och säkerhet).

Och hur skapar SCA värde för samhället?

MG: Sambandet mellan hälsa och hygien och ökat välstånd är glasklart. Till exempel räknar Förenta Nationerna med att varje krona som investeras i sanitet har en samhällsekonomisk avkastning på nio kronor. Våra inkontinenslösningar förbättrar människors livskvalitet samtidigt som de frigör tid för vårdpersonal och anhöriga. Om människor kan jobba eller vårdas i hemmet istället för på en institution minskar kostnaderna för samhället avsevärt.

Vi kommer att revidera våra mål och prioriteringar utifrån en ännu högre ambitionsnivå.”

KS: Att tvätta händerna är ett effektivt och billigt sätt att förhindra sjukdomsspridning. I vissa länder är det till och med livsavgörande och vi utbildar regelbundet i handtvätt. Under genomförde SCA och Vinda till exempel ett program i Kina där vi använde vi oss av Ellas handtvätts-app för att lära förskolebarn och hushåll om hur viktigt det är att tvätta händerna. Vi utbildar även unga flickor om mens och pubertet. Det bidrar till att bryta tabut kring mens som i vissa länder hindrar flickor och kvinnor från att gå till skolan eller jobbet.

2015 var ett år då hållbarhetsfrågorna stod i fokus i världen. Förenta Nationerna antog 17 globala mål för hållbar utveckling och vid COP 21-mötet i Paris enades världssamfundet om att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vad betyder detta för näringslivet och SCA?

MG: Världens regeringar kan inte nå de globala målen på egen hand. Näringsliv, organisationer och myndigheter måste hitta nya sätt att samarbeta. Alla 17 FN-målen är relevanta för SCA men extra stor relevans har framför allt de mål som rör hälsa, välbefinnande, sanitet samt ansvarsfull konsumtion och produktion.

KS: Det är mycket positivt att världssamfundet enades om ett klimatavtal men det är inte avtalet som minskar utsläppen utan länder, städer, företag och människor. SCA har tydliga mål för koldioxidutsläpp, biobränsleproduktion och vindkraft. Vid klimatmötet i Paris uppmärksammade SCA skogens och skogsprodukternas unika förmåga att lagra koldioxid och hur aktivt skogsbruk kan bidra till att begränsa den globala uppvärmningen.

Affärsetik är ett område som får allt större vikt. Under året framkom bland annat misstankar om att SCA deltagit i kartellbildning i Chile och Colombia, vad har ni för kommentarer till detta?

MG: Först av allt så vill jag understryka att vi inte tolererar någon form av olagligt samarbete med konkurrenter. I de aktuella fallen samarbetar vi med myndigheterna och tillhandahåller all efterfrågad information. Vi har arbetat och arbetar intensivt med att minimera riskerna för oetiskt beteende i verksamheten. Under året har vi bland annat jobbat hårt med utbildning i konkurrenslagstiftning.

KS: Vi har åtagit oss att leva i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact och med det kommer ett stort ansvar. Vi har även tagit ytterligare steg i arbetet med leverantörskontroll genom att gå djupare ner i leverantörsleden.

Vi blir allt fler som ska dela på jordens resurser.”

Några tankar om 2016?

Kersti Strandqvist deltar i en utbildning i menshygien för unga flickor under Team SCAs hamnstopp i Sanya, Kina.

KS: Vi blir allt fler som ska dela på jordens resurser och därför är EU:s kommande lagförslag om cirkulär ekonomi välkommet. På SCA jobbar vi ständigt med resurseffektivitet, till exempel med vårt ESAVE- program (se kapitel Värdeskapande för miljö – Klimat och energi) och livscykelanalyser men vi måste bli ännu bättre på att hitta avfallslösningar, inte minst för konsumentavfallet.

MG: Vi ska fortsätta ta fram innovativa lösningar som gör livet bättre för så många som möjligt och där den nya produkten är bättre än föregångaren, både avseende miljö och funktion. Under 2015 uppfyllde vi vårt hälso- och säkerhetsmål, vårt vattenmål och vi minskade koldioxidutsläppen med 17,4 procent. Vi har infört nya mål inom hälsa och säkerhet, vattenanvändning och fiberinköp och vi kommer under 2016 att revidera våra mål och prioriteringar utifrån en ännu högre ambitionsnivå än tidigare.