Mål och utfall

Mätbara mål och uppföljning är viktiga drivkrafter för SCAs hållbarhetsarbete. Transparenta mål gör det även lättare för interna och externa intressenter att följa hur hållbarhetsarbetet utvecklas.

Status:
Ej enligt plan = Ej enligt plan
Ej enligt plan, åtgärder identifierade = Ej enligt plan, åtgärder identifierade
Enligt plan = Enligt plan


Innovation för människa & miljö

MÅL

Vi ska leverera bättre, säkra och miljöanpassade lösningar till våra kunder. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan genom att ta hänsyn till nya innovationers hela livscykel.


Hygienlösningar

MÅL

Vi ska dela med oss av vår hygienkunskap till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara hygienlösningar som bidrar till ett hälsosamt och värdigt liv. Där vi har närvaro ska vi:

  • Sprida kunskap om hygien med anknytning till våra produkter och tjänster.
  • Sträva efter att utbilda flickor, kvinnor och vårdgivare.
  • Sträva efter att erbjuda mest värde för konsumenterna med prisvärda hygienlösningar för alla.

UTFALL 2015 1)

43 procent av SCAs innovationer förbättrades med avseende på sociala och/eller miljökriterier.

Exempel på innovationer för människa & miljö är TENA Flex, TENA Pants, TENA Slip, TENA Comfort med ConfioAir, TENA Identifi, Tork EasyCube, Libero Touch och Arcwise.

Status: Enligt plan

Andel innovationer för människa och miljö

43%


UTFALL 2015 1)

SCA var nummer 1 eller 2 inom minst ett hygienproduktsegment i cirka 90 länder.

Cirka 500 miljoner personer använde SCAs produkter varje dag.

2 000 000 människor nåddes genom de hygienutbildningar som SCA bedriver i hela världen.

Vi erbjöd ett brett sortiment produkter som sträcker sig från premiumsegmentet till ekonomisegmenten.

Status: Enligt plan

Miljoner människor som använde SCA-produkter varje dag

500


Uppförandekod

MÅL

Vi ska efterleva SCAs uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

SCAs globala leverantörsstandard ska användas för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan. I slutet av 2015 ska den finnas med i alla leverantörskontrakt.


Hälsa & säkerhet för medarbetarna

MÅL

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och vi ska minska olycksfrekvensen (FR) med 25 procent mellan 2011 och 2016.

OHSAS 18001 ska ha införts som standard på alla huvudanläggningar 2016.


UTFALL 2015 1)

91 procent av medarbetarna har utbildats i uppförandekoden.

Status: Enligt plan

84 (75) procent av hygienverksamhetens och 86 (83) procent av skogsindustriverksamhetens leverantörsbas hade undertecknat SCAs leverantörsstandard.

Status: Enligt plan

Utbildade medarbetare i uppförandekoden

91%


UTFALL 2015 1)

Olycksfrekvensen uppgick till 6,3 (6,7) per miljoner arbetade timmar, en minskning med 6 procent. Jämfört med referensåret 2011 är minskningen 31 procent.

Status: Enligt plan

Vid slutet av 2015 hade 68 (52) procent av SCAs 65 huvudanläggningar certifierats i enlighet med OHSAS 18001.

Status: Enligt plan

Minskning av olycksfrekvensen

-6%


Klimat & energi

MÅL

Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.

Vi ska trefaldiga produktionen av biobränsle från våra skogar till år 2020, med 2010 som referensår.

Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmark till 5 TWh till år 2020.


Fiberinköp & Biologisk mångfald

MÅL

Vi ska uppnå och bibehålla vårt mål om att ingen färskfiberbaserad råvara, inklusive pappersmassa, ska komma från kontroversiella källor*.

Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn.


UTFALL 2015 1)

Vid utgången av 2015 hade koldioxidutsläppen, i relation till produktionsnivån, minskat med 17,4 procent i jämförelse med referensåret 2005.

Status: Enligt plan

SCAs produktion av biobränslen från egna skogar uppgick till 610 (687) GWh.

Status: Ej enligt plan

Vindkraftsproduktionen på egen mark uppgick till 1,9 (1,1) TWh.

Status: Enligt plan

Minskning av koldioxidutsläpp

-17,4%


UTFALL 2015 1)

All leverans av massa till SCAs anläggningar uppfyller koncernmålet. Samtliga SCAs vedförbrukande enheter revideras av oberoende revisorer och uppfyller koncernmålet.

Status: Enligt plan

7 procent av SCAs produktiva skogsmark undantas långsiktigt från avverkning i våra ekologiska landskapsplaner. 14 procent av arealen i de områden som planerats för avverkning 2015 undantogs från avverkning av naturhänsyn.

Status: Enligt plan

Produktiv skogsmark som undantogs från avverkning

14%


Vatten

MÅL

Vår övergripande ambition är hållbart vattenbruk. Vi ska minska vattenanvändningen i områden med vattenstress med 10 procent till år 2015, med 2010 som referensår.

Samtliga SCAs massa- och pappersbruk ska förses med mekanisk och biologisk vattenrening till år 2015.


Finansiella mål

MÅL

Avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter är målet 30 procent, för Mjukpapper 15 procent och Skogsindustriprodukter ska vara i den övre kvartilen i branschen.

Personliga hygienprodukter ska ha en årlig organisk tillväxt på 5–7 procent och Mjukpapper 3–4 procent. Skogsindustriprodukter ska växa i takt med marknaden.

SCA ska upprätthålla en solid investment grade rating.


UTFALL 2015 1)

Vid utgången av 2015 hade vattenanvändningen i områden med vattenstress, i relation till produktionsnivån, minskat med 18,7 procent i jämförelse med referensåret 2010.

Status: Enligt plan

Mekanisk och biologisk rening har installerats i samtliga koncernens 43 massa- och pappersbruk.

Status: Enligt plan

Minskad vattenanvändning i områden med vattenstress

-18,7%


UTFALL 2015

Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12 (11) procent. För Personliga hygienprodukter uppgick den till 29 procent, för Mjukpapper till 13 procent och för Skogsindustriprodukter till 7 procent.

Personliga hygienprodukter växte organiskt med 7 procent, Mjukpapper med 5 procent och Skogsindustriprodukter med 3 procent.

SCA hade en solid investment grade rating.

Avkastning på sysselsatt kapital

12%

Läs mer i kapitel Mål och utfall – Koncernmål och affärsområdesmål i Årsredovisningen.

1) Exklusive Vinda
* Kontroversiella källor definieras som:
– virke som avverkats olagligt,
– virke från skogar med högt bevarandevärde,
– virke från områden där mänskliga rättigheter eller ursprungsbefolkningars rättigheter kränks.