Omtanke och respekt för människor och miljö

är centralt i SCAs sätt att arbeta


1 Trender och drivkrafter

Globala makrotrender, från befolkningsökning och högre levnadsstandard till resursbrist och klimatförändringar, har en stor påverkan på SCAs affärsverksamhet. Vi har identifierat de makroekonomiska drivkrafter som vi anser vara mest relevanta för vår verksamhet. Genom att analysera vår omvärld och drivkrafterna kan vi tillvarata möjligheter och undvika risker som är förknippade med dem.

De makrotrender som vi identifierat som mest relevanta för vår verksamhet är:

  • Världens växande och åldrande befolkning.
  • Den globalt sett minskade fattigdomen och en växande medelklass.
  • Den stora andel av världens befolkning som inte har tillgång till hygien och sanitet.
  • En värld som förändras till följd av exempelvis globalisering, urbanisering, politiska beslut, en global ekonomi och lagstiftning.
  • Förändrade kund- och konsumentbeteenden till följd av faktorer som hållbar konsumtion, digitalisering och en större medvetenhet om varumärket.
  • Klimatförändringar.
  • Knappa resurser då alltfler ska dela på jordens tillgångar.

Ovanstående makrotrender beskrivs mer utförligt i kapitel Drivkrafter i årsredovisningen.


2 Samtal med omvärlden

Miljontals människor över hela världen har en påverkan på och intresse i vår verksamhet. Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta, och en levande och lyhörd dialog med intressenterna hjälper oss att förstå vilka förväntningar som finns på oss som företag och hur vi ständigt kan utvecklas och förbättras. Den hjälper oss också att förstå våra kunders och konsumenters behov, att bygga långsiktiga relationer och att formulera och genomföra vår affärsstrategi. Läs mer i kapitel Intressentdialog.


3 Våra vägval

Väsentlighetsanalysen visar vilka frågor som är viktiga för SCA och våra intressenter. Den ligger till grund för SCAs strategi och hållbarhetsarbete. Analysen grundar sig på en undersökning bland 1 100 interna och externa intressenter. Läs mer i kapitel SCAs väsentlighetsanalys.


4 Strategi

SCAs strategi baseras på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människa och miljö är en förutsättning för tillväxt och lönsamhet. Det menar vi borgar för framgång på både kort och lång sikt. SCAs hållbarhetsstrategi är en naturlig del av affärsstrategin som bygger på de strategiska prioriteringarna lönsam tillväxt, innovation och effektivitet. SCA har utvecklat ett antal hållbarhetsambitioner som beskriver var vi vill vara och hur vi vill uppfattas på lång sikt.

Vi skapar en ställning som ett av världens mest trovärdiga företag genom att leverera hållbar tillväxt och värde för våra intressenter.

Med våra hygienlösningar förbättrar vi hygienstandarden över hela världen. Vi utvecklar innovativa lösningar som förenklar en hälsosam och hållbar livsstil för miljontals existerande användare av våra produkter och tjänster och för miljarder människor på tillväxtmarknader.

Vi stödjer kvinnors rätt att forma sina liv och att fullt ut delta i samhället – socialt, utbildningsmässigt och professionellt – över hela världen genom att ge dem tillgång till och utbildning om hygienlösningar.

Ambitioner för miljö

Vi levererar hållbara mervärdeslösningar till våra kunder från en säker, resurseffektiv och miljöanpassad värdekedja innefattande inköp, produktion samt forskning och utveckling.

Vi motverkar klimatförändringar och minimerar vår påverkan på naturen genom en kombination av nya innovationer och teknik, effektivitetsförbättringar, konsumentinitiativ och koldioxidupptag i våra skogar.

Vi engagerar oss i biologisk mångfald i våra skogar och vi har åtagit oss att sköta och använda dem ansvarsfullt. Vi strävar efter att maximera det värde våra skogar tillför vårt ekosystem, klimat, kunder och samhälle genom en kombination av innovation, effektivitetsförbättringar samt klok och långsiktig skötsel.


5 Mål och utfall

SCA har satt upp finansiella koncernmål samt koncernmål för människa och miljö. Ambitiösa och tydliga mål driver på och styr verksamheten och gör det lättare för omvärlden att förstå hur hållbarhetsarbetet bidrar till affären. Under 2015 utvecklade vi nya mål inom hälsa & säkerhet, fiberinköp och vatten. Läs om utfallet av målen i kapitel Mål och utfall och om de nya måleni kapitel Värdeskapande för människor – Hälsa och säkerhet, i kapitel Värdeskapande för miljö – Fiberinköp och i kapitel Värdeskapande för miljö – Vatten.

Mål för människor

Mål för miljö

Klimat & energi
Vatten
Fiberinköp & Biologisk mångfald

Finansiella mål

Avkastning på sysselsatt kapital
Tillväxt
Kapitalstruktur