Hållbarhetsstyrning

SCA anser att det ekonomiska värdeskapandet och sunda ekonomiska resultat bygger på att verksamheten också lever upp till miljömässiga och sociala krav. Samtidigt är ekonomisk styrka och stabilitet nödvändiga förutsättningar för miljöinvesteringar och socialt ansvarstagande som genererar långsiktig finansiell tillväxt. SCAs mål är att generera maximalt värde för aktieägarna och andra intressenter, med minimala negativa effekter. SCA har inrättat ett flertal policyer och ledningssystem för att uppnå och upprätthålla sitt ekonomiska värdeskapande. I det här avsnittet beskrivs SCAs arbete gällande de viktigaste ekonomiska och finansiella aspekterna.

Strategiska komponenter

Policy

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Mål och KPI

Finansiella mål

Innovation för människa och miljö

Hygienlösningar

Ledningssystem, program och certifieringar

IFRS

Innovationsprocess

Livscykelperspektiv

Externa stadgar eller initiativ

FN:s Global Compact