Innovation för människa och miljö

Innovationer som förbättrar den sociala och miljömässiga prestandan bidrar även positivt till det ekonomiska resultatet. För SCA har sådana innovationer en koppling till en djupgående förståelse för kunder och konsumenter.

SCAs innovationsprocess

SCAs innovationsprocess börjar alltid med förståelsen för ett behov hos kund eller konsument, och är uppdelad i fyra faser:

  • Genomförbarhet: koncept för innovation baserade på kund- eller konsumentinsikt utvärderas och bedöms. En bedömning görs av marknadsunderlaget och den globala affärspotentialen samt de tekniska och kommersiella förutsättningarna.
  • Utveckling: Ett tvärfunktionellt team anlitas i utvecklingen av en föreslagen lösning, inklusive en specifik produkt-, tjänste- eller affärsmodell. Krav på produkten, förpackningen, tjänsten och tekniken utvecklas och verifieras bland kunder och konsumenter, och kommunikationsmaterial tas fram. Bedömningar av produktsäkerheten samt livscykelanalyser (LCA) och sociala bedömningar genomförs av experter för att säkerställa att produkten är säker och miljövänlig.
  • Kapacitet: Projektarbetet inför lanseringen på marknaden och att bygga kapaciteten för att leverera lösningen. Marknadsföringsmaterial inför lanseringen tas fram, produktionslösningen verifieras utifrån kraven, och alla produkt- och förpackningsspecifikationer färdigställs. Sist av allt säkerställer vi att de rättsliga kraven uppfylls på samtliga marknader där en lansering ska ske.
  • Lansering: Innovationen presenteras för kunder/konsumenter på marknaden. De avsedda fördelarna vägs mot återkopplingen från marknaden, och leverantörskedjan justeras i enlighet med denna. Balansen mellan tillgång och efterfrågan optimeras i produktionen för att säkerställa effektiviteten, och återkopplingen driver sedan lanseringsplanen.

SCA investerade sammanlagt 1 093 (1 050) MSEK i forskning och utveckling under 2015. Det motsvarar 0,9 procent av den totala omsättningen.

Öppen innovation

SCA har en portal för öppen innovation. Uppfinnare, entreprenörer och mindre företag bjuds in att skicka in lösningar som svar på olika utmaningar från SCA. Lösningarna ska vara patenterade för att frågor kring immateriella rättigheter ska vara utredda om förslaget resulterar i ett licensavtal eller annan affärsöverenskommelse. Det har kommit in ett flertal förslag den här vägen, varav vissa har lett till ett vidare samarbete eller produktlanseringar. Ett exempel är Tork EasyCube, en IT-baserad tjänst för offentliga miljöer, exempelvis toaletter. Läs mer i kapitel Kund- och konsumentnöjdhet. Tjänsten utvecklades i nära samarbete med ett antal kunder som arbetar med fastighetsskötsel. Ett annat exempel är TENA U-test, ett test som placeras i en inkontinensprodukt och som enkelt ger besked om vårdtagaren har urinvägsinfektion. Produkten utvecklades av ett litet start-upbolag.

SCA lanserade 2013 en intern innovationsplattform under namnet ICON (Idea Collaboration Online). ICON omfattar inte enbart produktinnovationer. Förslagen kan omfatta lösningar för tillverkning, logistik eller marknadsföring. ICON fungerar som ett komplement till andra plattformar och initiativ för att främja innovationer, och används ofta i ett tidigt stadium av innovationsprocessen för att samla in lösningar och idéer från medarbetarna.

Livscykelperspektiv

Ett livscykelperspektiv är en effektiv metod för att kombinera aspekter som rör värde, miljö och samhälle i alla delar av livscykeln. Det gör det möjligt för SCA att leverera produkter och tjänster som möter kundernas behov och överträffar deras förväntningar.

  • Aktiva inköp handlar bland annat om att köpa in säkra och miljöanpassade råvaror av hög kvalitet. SCAs leverantörer följer hårda krav på kvalitet, produktsäkerhet, miljö, kemikalier och efterlevnad av uppförandekoden.
  • Ren produktion fokuserar på en effektiv användning av resurser samt på att minska energianvändning och avfall. Produktionsenheterna tillämpar ledningssystem som till exempel ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
  • Hållbara lösningar definieras som innovativa, säkra och miljöanpassade hygienprodukter och tjänster. SCAs innovationer baseras på kund- och konsumentinsikter med fokus på att möta behov i vardagen.

Livscykelanalyser

SCA har använt livscykelanalyser (LCA) sedan början av 1990-talet. En LCA åskådliggör en produkts miljöpåverkan utifrån standarderna ISO 14040 och 14044. Det är ett standardiserat mått på miljöpåverkan i produkternas alla faser, från råvaror, produktutveckling, produktion och användning till avfallsfasen.

För varje aktivitet i livscykeln kan man med en LCA beräkna tillförsel av resurser, energi, transporter, samt vilka utsläpp till luft och vatten som genereras.

Resultatet från en LCA uttrycks i kategorier för miljöpåverkan. De LCA som SCA genomför omfattar de huvudsakliga kategorierna som beskriver potentiell påverkan på den globala uppvärmningen/klimatförändringar, vilket innebär produktens klimatpåverkan, försurning av vattendrag och sjöar samt övergödning i land- och vattensystem.

Produkt

Minskning av klimatpåverkan (carbon footprint reduction) 2008–2015, %

*

2011–2014

TENA Flex

–13

TENA Lady

–15

TENA Men

–2

TENA Pants

–23

TENA Slip

–15

TENA Comfort

–19

TENA Bed

5

Libero öppen blöja

–25

Libero byxblöja

–15

Tork pappershanddukar *

–11

LCA används både för att beräkna miljöpåverkan från nya innovationer samt för att mäta de stegvisa förbättringarna för produktutbudet. Ovanstående beräkningar av klimatpåverkan (carbon footprint) täcker in huvuddelen av försäljningen för hela utbudet i Europa, och är tredjepartsverifierade av IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Definition av innovationer för människa och miljö

SCAs innovationer för människa och miljö definieras som innovationer som erbjuder sociala eller miljömässiga fördelar. Kriteriet för sociala bedömningar omfattar hälsa, hygien, arbetsvillkor, ergonomiska förbättringar, samt värdighet och självförtroende i sociala sammanhang. Vad gäller den miljömässiga bedömningen mäts resultat och resurseffektivitet genom beaktande av livscykelanalyser och tredjepartsbedömningar.

Innovation för människa och miljö 2015

SCA lanserade omkring 30 innovationer under 2015. Innovation för människor och miljö stod för 43 procent av försäljningen från samtliga innovationer. Läs mer om några av dem i kapitel Innovation för människa och miljö.