Intressentdialog

SCAs intressentdialog hjälper oss att förstå intressenternas behov och förväntningar samt att utveckla långsiktiga relationer. Den ger också ett värdefullt underlag till kontinuerliga förbättringar och val av arbetssätt.

SCA strävar efter att samverka med konsumenter, kunder, leverantörer, medarbetare, investerare, medier, intresseorganisationer, myndigheter, politiker, beslutsfattare, lagstiftare och akademiska institutioner. En aktiv intressentdialog är ett sätt att säkerställa att SCAs prioriteringar och metoder är relevanta i dagens samhälle.

Kunder

SCA har en produktportfölj med stor bredd och många olika kunder, både slutkunder och kunder som detaljhandeln, distributörer, tryckerier och hälso- och sjukvårdsorganisationer. Samtliga SCAs affärsenheter har en nära dialog med sina kunder och följer upp kundnöjdheten genom undersökningar, personliga möten och utvärderingar gjorda av oberoende parter.

Djupgående konsumentinsikter ger indikationer på förbättringsområden. SCA genomför marknads- och kundundersökningar, gör hembesök hos konsumenter för att få mer kunskap om hur de bor och lever och vilka intressen de har, samt anordnar fokusgrupper för att förstå konsumenternas preferenser, beteenden och attityder. Via SCAs många hjälplinjer för konsumentkontakt och via kundtjänstens hantering av frågor, klagomål och reklamationer uppnås också värdefulla insikter. Läs mer i kapitel Nöjda kunder och konsumenter.

Övrigt

SCA träffar regelbundet investerare och analytiker, bland annat SRI-investerare (Social Responsible Investors). SCA genomför medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal för medarbetare. Företaget kommunicerar även med andra grupper och privatpersoner gällande viktiga frågor för både lokala samhällen och samhället i stort. SCA har regelbundet möten med intresseorganisationer, journalister och personer som bor nära SCAs anläggningar.

I norra Sverige pågår en dialog rörande SCAs investeringar i vindkraft. SCAs vindkraftparker finns vanligtvis i glesbefolkade områden, men det har ändå förekommit lokala protester mot några av vindparkerna. SCA anordnar regelbundet informationsmöten dit alla intressenter är välkomna.

I början av 2015 framfördes i svenska medier kritik mot SCAs användning av affärsflyg samt representationsjakt. Det tillsattes två oberoende granskningar som inte gav några indikationer på att bolaget brutit mot lagstiftning eller interna policyer. Kritiken resulterade i att ordförande och vd lämnade SCA.

SCA arbetar via ett flertal plattformar såsom FN:s Global Compact, Consumer Goods Forum och ett antal nationella och regionala industriorganisationer. SCA deltar i Världsnaturfondens Environmental Paper Company Index och SCA Forest Products är en del av Världsnaturfondens nätverk för företag och organisationer (GFTN, Global Forest and Trade Network) avseende ansvarsfull handel. I december ledde SCA, tillsammans med FN-organet Water Supply & Sanitation Collaborative Council, ett seminarium under Global Child Forum i Stockholm som samlade 500 inflytelserika beslutsfattare från näringsliv, regeringar, civilsamhälle och den akademiska världen.

SCA arbetar aktivt med att bygga samarbeten med beslutsfattare i länder där nya hälsovårdssystem är under uppbyggnad. Under 2015 deltog SCA och Vinda i ett rundabordssamtal med en delegation från China National Committee on Aging (CNCA) om hur Kinas åldrande befolkning kan förses med relevant sjukvård. När Sveriges statsminister Stefan Löfven besökte Kina i mars var SCA ett av de svenska företag som bjöds in. I oktober undertecknade, representanter från SCA, Vinda och den kinesiska staden Jiangmen ett avtal (Memorandum Of Understanding) om att tillsammans utveckla ett pilotprogram för äldrevård i Jiangmen.

SCA är också engagerat i att öka medvetenheten om inkontinens som sjukdomstillstånd och att bidra till bättre förutsättningar för dem som lider av detta tillstånd inom ramen för hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder. En viktig plattform för att nå ut är Global Forum on Incontinence (GFI). GFI är en global plattform för utbildning och debatt kring inkontinens för intressenter, som medicinska experter, politiker och finansiärer. Den sjätte GFI-konferensen kommer att äga rum i Berlin 2016.

Vartannat år arrangerar European Association of Directors for long term care services for the Elderly (EDE) en konferens. 2015 stod inkontinensvård för första gången på agendan och SCA var inbjudet att tala.

EU lade i december fram sin nya strategi om cirkulär ekonomi där ett konkurrenskraftigt, resurseffektivt Europa är målet. Förslaget berör ett flertal sektorer, inklusive avfall, och SCA inser behovet av att finna lösningar på detta område och arbetar i sin verksamhet samt med andra för att hitta vägar för att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi. Under året deltog SCA bland annat aktivt i ett projekt initierat av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) där målet är att utveckla resurseffektiva affärsmodeller som kan stödja en snabbare utveckling mot en cirkulär ekonomi.

SCA vill främja ansvarsfullt skogsbruk och stöttar aktivt de båda internationella systemen för certifiering av skog och skogsråvara, Forest Stewardship Council (FSC®) samt Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC®). SCA agerar även för att öka förståelsen för hur aktivt skogsbruk och ökad användning av skogsindustriprodukter bidrar till att motverka klimatförändringar och framförde denna lösning vid FN:s klimatmöte COP 21 i Paris.

Kunder

Konsumenter

Huvudsakliga områden

Produkternas påverkan på miljön, till exempel carbon footprint, miljömärkning
Produktsäkerhet
Konsumentinsikt
Innovation

Medarbetare

Huvudsakliga områden

Rekrytering och successionsplanering
Utbildning
Ersättningar
Affärsetik
Hälsa och säkerhet
Arbetsförhållanden

Investerare

Huvudsakliga områden

Integration av ESG (Environment, Social, Governance) i affärsstrategin
Resurseffektivitet
Riskhantering

Leverantörer

Huvudsakliga områden

Leverantörskontroller
Råmaterialinköp
Mänskliga rättigheter

Intresseorganisationer

Huvudsakliga områden

Skogsskötsel
Koldioxidutsläpp
Energianvänding
Vattenanvänding
Mänskliga rättigheter

Hur vi arbetar med frågorna/Aktiviteter 2015 (sidhänvisning)

Intressentdialog
Medlemsskap och engagemang i organisationer som Consumer Goods Forum, FSC etc

Samhälle

Huvudsakliga områden

Hälsa och hygien
Miljöfrågor
Lokala frågor
Mänskliga rättigheter
Samhällsengagemang