Hållbarhetsstyrning

SCAs styrning av socialt värdeskapande är att bedöma hur SCA påverkar och interagerar med de människor där bolaget bedriver verksamhet, samt att utveckla strategier för att etablera goda relationer med viktiga intressenter överallt. SCAs uppförandekod är det främsta styrdokumentet inom socialt ansvar. Där definieras relevanta områden där bolaget kan bidra och vara framgångsrikt, och därmed bidra till en socialt hållbar utveckling i koncernens verksamhet, och för intressenter i leverantörskedjan. I det här avsnittet beskrivs SCAs arbete utifrån de viktigaste sociala aspekterna.

Strategiska komponenter

Policy

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Leverantörsstandard

Policy för hälsa och säkerhet

Riktlinjer för samhällsengagemang

Mål och KPI

Uppförandekod

Hälsa och säkerhet

Ledningssystem, program och certifieringar

Sedex

OHSAS 18001

Globalt system för utvärdering av prestationer och planering av utvecklingen

SCAs Ledarskapsplattform

Externa stadgar eller initiativ

FN:s ramverk och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

FN:s Global Compact

European Works Council (EWC)

IndustriALL

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner