Leverantörskedjan

Det blir allt viktigare att välja ansvarsfulla affärspartner, och SCA samarbetar med sina leverantörer för att åstadkomma förbättringar som gynnar båda parter avseende sociala och miljömässiga resultat.

SCAs leverantörsbas

SCA har omkring 67 000 leverantörer av varor och tjänster, varav 50 000 representerar en kontraktssumma understigande 100 000 SEK. Utifrån dessa har SCA identifierat en leverantörsbas som består av globala, regionala och andra strategiskt viktiga leverantörer. Leverantörsbasen består främst av råmaterial- och förbrukningsvaruleverantörer, samt av leverantörer av strategiska tjänster som marknadsföring, IT och resor. Baserat på kontraktssumma och/eller potentiell risk måste leverantörer underteckna SCAs leverantörsstandard (GSS), registrera sig hos Sedex och i vissa fall genomgå en CSR-revision.

Totalt står den identifierade leverantörsbasen för två tredjedelar av koncernens totala inköpskostnader. Återstoden utgörs huvudsakligen av lokala leverantörer av material som inte berör produktionen samt lokala tjänster.

Resultat 2015

Vid årets utgång hade 84 procent (75) av hygienverksamhetens cirka 630 globala leverantörer undertecknat SCAs leverantörsstandard (GSS). Av skogsindustriverksamhetens 25 (29) största leverantörer hade 86 procent (83) undertecknat leverantörsstandarden.

Sedan SCA antog målet för leverantörskedjan 2010 har bolaget utökat omfattningen av programmet för leverantörsstandarden väsentligt. Utöver de cirka 350 leverantörer som ursprungligen ingick i efterlevnadsprogrammet har ytterligare 280 leverantörer lagts till efter hand, en ökning med 80 procent. SCA ser för närvarande över sina ambitioner och mål avseende leverantörskedjan för att fortsätta arbetet för en ansvarstagande leverantörskedja.

Verktyg för hantering av leverantörskedjan

När det gäller krav på leverantörerna och uppföljning av dem, arbetar SCA med detta och delar upp prioriteringarna i tre tydliga steg:

1. Global leverantörsstandard: Alla globala leverantörer till hygien- och skogsindustriverksamheterna åtar sig att följa SCAs principer genom att underteckna koncernens globala leverantörsstandard.

2. Sedex-databasen: Leverantörer som är strategiskt viktiga för SCA, det vill säga vilka vi gör betydande inköp från, och/eller som återfinns i högriskländer, registreras i Sedex.

3. Revisioner: Leverantörer i högriskländer genomgår CSR-utvärderingar, och alla större leverantörer genomgår kvalitetsgranskningar, som även omfattar kontroll av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Behovet av en CSR-revision kan också uppkomma på grund av andra faktorer, som en låg värdering i Sedex, låg poäng för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen vid en revision eller någon annan trovärdig extern informationskälla.

Global standard för leverantörer

Sedan många år tillämpar SCA en global standard för leverantörer. Hygien- och skogsindustriverksamheterna har tidigare tillämpat varsin version av leverantörsstandarden. I januari 2016 konsolideras de två versionerna till en enda version som gäller för alla SCAs verksamheter, och dessutom uppdaterades leverantörsstandarden för att förstärka hållbarhetskriterierna och säkra en global räckvidd. Standarden innehåller krav vad gäller ansvarsfull verksamhet, kvalitet, produktsäkerhet, miljö och energi samt kemikalier. Leverantörsstandarden (GSS) kompletteras med en uppförandekod för leverantörer som går under namnet ”Responsible Business Operations”. Den innehåller SCAs förväntningar på leverantörerna avseende mänskliga rättigheter, medarbetarrelationer samt hälsa och säkerhet.

Uppskattningsvis 57 procent av hygienverksamhetens globala leverantörer finns i Europa, 29 procent i Amerika och 14 procent i Asien/Mellanöstern. Många av produktionsanläggningarna i Asien ägs av stora multinationella bolag med bas i Europa och USA. Detta är ett medvetet val från SCAs sida i syfte att minska de etiska riskerna i leverantörskedjan.

Av den vedråvara som SCA anskaffar kommer 88 procent från Sverige, varav hälften från egna skogar, 9 procent från Centraleuropa och 3 procent från Baltikum och Finland. SCA strävar efter att ytterligare integrera sin inköpspraxis med kraven i bolagets globala leverantörsstandard.

Rapportering i Sedex

Leverantörer som är strategiskt viktiga för SCA, det vill säga sådana som vi gör betydande inköp från, och/eller som återfinns i högriskländer, registreras i Sedex. Här ser SCA till geopolitiska, sociala samt etiska och hållbarhetsrelaterade risker.

Vid utgången av 2015 hade 85 procent av de omkring 470 globala leverantörerna till hygienverksamheten, som är aktuella för registrering i Sedex, rapporterat in uppgifter till databasen. I den skogsindustriella verksamheten identifierades 27 av 43 leverantörer som relevanta.

Leverantörskontroller

Cirka 12 procent av SCAs inköp görs från leverantörer i högriskländer, och de genomgår CSR-granskningar med fokus på hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, medarbetarrelationer samt korruption. SCA använder Sedex och Maplecrofts riskklassificering för att identifiera dessa leverantörer. Målet är att alla globala leverantörer i högriskområden ska granskas. För att uppnå målet har SCA engagerat SGS, en extern samarbetspartner med bas i Schweiz, för att genomföra revisionerna. Metoden som används för att utvärdera leverantörer är samma som används för att övervaka SCAs egna anläggningar. Vid utgången av 2015 hade 130 CSR-granskningar genomförts.

SCA utvärderar potentiella leverantörer innan avtal sluts, och granskar dem sedan regelbundet. Aspekter som rör sociala och miljömässiga värden står för drygt 20 procent av SCAs kvalitetsgranskning inför nya samarbeten, och alla nya leverantörer måste underteckna leverantörsstandarden och registrera sig i Sedex innan någon affärsverksamhet påbörjas. SCA gör även revisioner med avseende på kvalitet samt av spårbarhetsgranskningar av fiberleverantörer.

Några av SCAs kunder med höga etiska standarder kräver att SCAs leverantörer (deras underleverantörer) ska göra en registrering i Sedex eller genomföra CSR-granskningar på plats. SCA stödjer dessa kunder i deras ambitioner.

Resultat av CSR-granskningar 2015

Under året utförde SGS cirka 30 leverantörsgranskningar för SCAs räkning i Kina, Mexiko, Indien, Brasilien, Malaysia, Thailand, Saudiarabien och Vietnam. SCAs globala inköpsfunktion beaktar också hållbarhetsresultat vid utvärderingen av leverantörer.

Leverantörerna får återkoppling i anslutning till revisionen, och därefter tar SCAs inköpare ställning till fortsatt samarbete. SCA och SGS arbetar tillsammans med leverantörerna för att lösa eventuella problem med efterlevnaden. I de flesta fall rör det sig om mindre omfattande hälso- och säkerhetsfrågor. Inom tre veckor efter granskningen skickar SGS granskningsrapporten samt en åtgärdsplan till leverantören och SCA. Om det görs några kritiska upptäckter informeras SCA inom ett dygn. Hittills har de upptäckter som har orsakat den typen av reaktion varit sällsynta fall av för mycket övertid, sammanhängande arbete som överskrider sex dagar, avsaknad av brandövningar under de senaste 12 månaderna eller otillräckliga eller obefintliga processer för att säkerställa arbetarnas ålder vid rekryteringen. För att ytterligare förstärka hållbarhetsresultaten vid leverantörernas enheter, frågar SCA hur vi kan stödja leverantörerna i detta arbete eftersom SCAs åtgärder kan påverka leverantörernas förmåga att efterleva förväntningar och krav.

Inga avtal med globala leverantörer sades upp på grund av hållbarhetsrelaterade överträdelser under 2015.

Kontroll av bomullsleverantörer

Vissa av SCAs hygienprodukter innehåller restprodukter från bomullsindustrin. Det rör sig om mycket små volymer, men då bomullsodling är förenat med sociala risker är SCA extra uppmärksamt på bomullsproduktionen.

SCA håller på att flytta över inköpen från potentiella högriskländer till områden med större transparens och lägre risk. Det beror på att SCAs inköpsvolymer inte ger bolaget tillräckligt stort inflytande längre ner i leverantörskedjan. Vid utgången av 2015 hade SCA fört över cirka 70 procent av volymerna till områden med lägre risker, det vill säga Turkiet.

Riskbedömning gällande returfiber

SCA är medvetet om riskerna hänförliga till arbetsmiljö, tvångsarbete, barnarbete och mänskliga rättigheter som kan uppkomma i samband med inköp av returfiber från potentiella högriskområden. Bolaget beställde därför en specialrapport från riskstrategikonsulten Maplecroft med uppdrag att identifiera delar i SCAs värdekedja med potentiellt förhöjd risk. I rapporten identifierades Latinamerika som ett område med förhöjd risk och SCA valde därför att inledningsvis inrikta riskarbetet på verksamheten i Mexiko, då det är ett helägt bolag med betydande omsättning.

Returpapper står för en liten del av återvinningsbranschen i Mexiko, och SCA är en liten aktör men vi har ändå ett ansvar för att försöka förbättra de befintliga förhållandena genom vårt inflytande. Under 2015 har vi besökt leverantörer längs hela värdekedjan och i vissa fall identifierat bristfälliga arbetsvillkor, särskilt inom hälsa och säkerhet, bland dem som samlar in och sorterar avfallet. Vi har påbörjat ett arbete med befintliga leverantörer genom ett leverantörsprogram (se kapitel Uppförandekod). Vi för också dialoger inom pappersindustrin för att hitta gemensamma standarder och med myndigheter för att öka fokus på säkerhet för dem som samlar in avfall.

Kontroll av skogsentreprenörer

SCAs skogsverksamhet använder nästan uteslutande entreprenörer för skogsvård och avverkning. De skogsentreprenörer som SCA tecknar avtal med förbinder sig att följa gällande lagar och regler, däribland kollektivavtal och SCAs leverantörsstandard. De senaste åren har SCA kraftigt ökat kraven på entreprenörerna. I avtalen med entreprenörerna ingår bland annat att:

  • Entreprenören ska vara medlem i en arbetsgivarorganisation eller ha ett lokalt kollektivavtal med GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch.
  • Entreprenören ska följa skogsarbetaravtalets regler avseende arbetsmiljö, arbetstid och ersättning.
  • Entreprenören ska följa riktlinjer avseende medarbetares rättigheter, som fastställts av FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).
  • Entreprenören ska arbeta systematiskt med arbetsmiljö, och ska ha genomfört minst en uppföljning under det senaste året.

SCA har även ytterligare utvecklat och förenklat metoderna för bedömningar av arbetsmiljö och anställningsvillkor.

Uppföljning 2015

SCA följer tillsammans med entreprenörerna upp efterlevnaden av ovan nämnda krav. Dessutom gör både GS och SCA stickkontroller i fält.

Sommaren 2015 gjorde SCA omfattande kontroller av samtliga entreprenörer som anlitats för avverkning, med avseende på arbetsförhållanden, arbetstillstånd, löner och så vidare. Det gjordes besök hos 36 team med sammanlagt 157 anställda. Av dessa var 80 procent medarbetare från andra EU/EES-länder än Sverige, och 14 procent kom från länder utanför EU/EES. Alla anställningsförhållanden uppfyllde SCAs krav och följde aktuell lagstiftning och tillämpligt kollektivavtal. I ett team hade medarbetarna frågor om lönenivåer. Missförståndet berodde på bristande information och kunde lösas efter kontakter med entreprenören.