Uppförandekod

SCAs uppförandekod är koncernens främsta styrdokument avseende sociala frågor. Ett antal systematiska aktiviteter, såsom riskanalyser, utbildning, revisioner och annan uppföljning är noga anpassade till uppförandekoden för att säkerställa att koden efterlevs. Implementeringen av koden är en kontinuerlig process.

SCAs uppförandekod

SCAs uppförandekod infördes 2004, och uppdaterades senast 2015. Koden är ett verktyg för att hjälpa till att omsätta bolagets kärnvärden – respekt, ansvar och högklassighet – i handling. Alla koncernens medarbetare omfattas av uppförandekoden.

SCAs uppförandekod bygger på internationella normer som FN:s grundläggande dokument om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact-principer samt relaterad lagstiftning. Alla medarbetare får kunskap och förutsättningar att agera i linje med SCAs värderingar och uppförandekod.

Utbildning i uppförandekoden

SCA implementerar och följer upp koden genom utbildning, revisioner och granskningar av bolagets affärspraxis. Samtliga medarbetare får regelbunden utbildning i uppförandekoden, inklusive affärspraxis, mänskliga rättigheter, att motverka korruption och oetiskt uppträdande samt vad man gör om man råkar ut för ett etiskt dilemma. Under 2014 lanserade SCA ett utbildningsinitiativ som riktade sig till samtliga medarbetare. Medarbetarna kunde delta antingen online eller via personlig utbildning och vid årsslutet 2014 hade 93 (91) procent av medarbetarna utbildats i SCAs uppförandekod.

Under 2015 slutfördes införandet av utbildningen i samtliga länder, och utbildningen i SCAs uppförandekod finns med i samtliga introduktionsprogram för nya medarbetare. I slutet av 2015 hade 91 procent av alla nya medarbetare utbildats i SCAs uppförandekod. SCA arbetar för närvarande med externa samarbetspartner för att utveckla och fördjupa sina utbildningsmetoder och innehållet i utbildningen.

Sedex

Databasen som tillhandahålls av Sedex (Supply Ethical Data Exchange) är sedan 2011 central för SCAs interna riskhantering och uppföljning av uppförandekoden. SCA och andra Sedex-medlemmar använder databasen för att lagra, dela och redovisa information gällande arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik. Genom att SCA och andra företag delar information med varandra effektiviseras arbetet med arbetsplatskontroller och revisioner, samtidigt som transparensen ökar.

Sedex-systemet innehåller en självutvärdering bestående av ett omfattande frågeformulär samt ett verktyg för riskbedömning. Verktyget är utvecklat av Maplecroft och baseras på en avvägning mellan riskdata för landet och branschen i fråga samt svaren från självutvärderingen.

SCAs anläggningar gör självutvärderingen i Sedex. Svaren används sedan i syfte att riskklassificera enheterna. I Sedex bedömning 2015 fick samtliga SCAs huvudanläggningar klassificeringen låg till medelhög risk och ingen anläggning högriskklassificerades. Tack vare Sedex kan SCA utvärdera den egna verksamheten. Resultaten hjälper SCA att fastställa vad revisionerna ska fokusera på samt andra insatser för förbättrade förhållanden på anläggningarna. Många kunder efterfrågar också information om SCAs leverantörskedja via Sedex, vilket ger dem möjlighet att jämföra SCA med andra bolag i branschen.

69 SCA-anläggningar, samt tre anläggningar i samriskbolag i Tunisien och Algeriet, använder Sedex-systemet för att rapportera information.

Uppdaterade rutiner för klagomål

SCA erbjuder medarbetarna ett antal kanaler för att anmäla överträdelser eller brott mot uppförandekoden, som närmaste chef, personalchef, bolagsjurist eller fackliga företrädare. Därutöver finns en dedikerad e-postadress, och i Storbritannien och Mexiko finns det telefonlinjer som drivs av en oberoende part. På det sättet går det att göra anonyma anmälningar.

Under 2015 gjordes ytterligare förbättringar av SCAs process för att utreda klagomål och potentiella överträdelser, såsom utveckling av nya riktlinjer och utbildning, för att säkerställa att samtliga klagomål behandlas på ett rättvist, professionellt och effektivt sätt.

Rapporterade överträdelser 2015

Under 2015 förekom totalt 89 rapporterade fall av potentiella överträdelser mot uppförandekoden, av vilka 16 fortfarande var under utredning vid årets utgång (varav åtta var hänförliga till kartellbildning). Bland de rapporterade klagomålen rörde de vanligaste typerna diskriminering och trakasserier (34), korruption och missbruk av tillgångar (21) och anmälningar avseende arbetsvillkor (7). De återstående klagomålen rörde intressekonflikter, hälsa och säkerhet samt diverse andra av bolagets regler (27). De flesta klagomålen kom från identifierade medarbetare i bolaget (67 procent). I 20 procent av fallen kom anmälningarna från externa intressenter, som kunder, leverantörer eller entreprenörer. Elva procent av anmälningarna gjordes anonymt.

Efter granskningar och utredningar lades totalt 73 fall ner, och totalt 28 anmälningar resulterade i verifierade överträdelser av SCAs uppförandekod eller bolagets regler. Bland de bekräftade överträdelserna fanns elva fall av trakasserier och mobbning, tio fall av korruption och bedrägerier, och två fall av olösta intressekonflikter. De återstående sex anmälningarna avsåg överträdelser av andra SCA-riktlinjer. I samtliga fall av bevisade överträdelser vidtogs disciplinära åtgärder. Sammanlagt avskedades 17 medarbetare, elva fick varningar och fyra blev föremål för andra åtgärder (till exempel att de lämnade bolaget eller andra disciplinära åtgärder). SCA tar alla anmälningar på största allvar, vilket innebär att förebyggande åtgärder vidtas, även om ingen överträdelse kan bevisas. I de fall medarbetare påstås ha blivit utsatta för trakasserier inom bolaget genomförs oftast utbildningsinsatser för att öka medvetenheten kring det egna och andras beteenden.

Revisioner av Uppförandekoden

SCA använder revisioner för att följa upp efterlevnaden av Uppförandekoden. Revisionerna genomförs både på grund av kundkrav och för att förbättra SCAs verksamhet.

Vilka anläggningar som ska granskas avgörs av faktorer som landets sociala och miljömässiga risker, om anläggningen är ett nytt förvärv och om det finns indikationer på att anläggningen inte lever upp till SCAs regelverk.

Innehållet i revisionerna utgår från SCAs uppförandekod, medan upplägget och metoderna baseras på standarden SA8000. Revisionerna genomförs av tvärfunktionella team från SCA, där representanter från bland annat internrevision, human resources och inköp ingår. Revisionerna innefattar granskning av dokumentation, inspektion av anläggningen med fokus på arbetsmiljö samt intervjuer med chefer, medarbetare och fackliga representanter. SCA lägger mycket kraft på att intervjua medarbetare, då dessa samtal är mycket betydelsefulla för förståelsen av hur SCAs regler uppfattas och efterlevs i praktiken.

Varje revision resulterar i en rapport och handlingsplan för den granskade enheten som följs upp. I de fall där avvikelse upptäcks skall dessa snarast rättas till och åtgärder vidtas för att förhindra framtida avvikelser. Resultaten från revisionerna rapporteras till SCAs styrelse via revisionsutskottet.

Resultat 2015

Under 2015 genomfördes granskningar av uppförandekoden vid två anläggningar i USA och vid en anläggning vardera i Sverige, Mexiko och Storbritannien. I USA ålades anläggningarna att göra förbättringar avseende övertid samt antalet sammanhängande arbetsdagar. I Sverige saknades dokumentation och implementering av brandövningar. I Mexiko fanns det information i ansökningsblanketterna som bedömdes som diskriminerande. Dessa punkter togs omedelbart bort från rekryteringsblanketten. Anläggningen i Storbritannien uppvisade en hög standard, och klarade kraven i SA 8000-standarden med bara några mindre förändringar.

Samägda bolag

SCA uppmanar sina samägda bolag att införa en uppförandekod samt riktlinjer som följer de principer som anges i SCAs uppförandekod. SCAs största samägda bolag, Familia i Colombia, har uppdaterat och anpassat sin uppförandekod. SCA hjälper till att stärka de system som har byggts upp runt denna kod, inklusive due diligence-granskningar och hantering av klagomål.

Under 2015 hjälpte SCA sin samriskpartner Sancella i Tunisien att dra upp riktlinjerna för en ny uppförandekod för att säkerställa att den överensstämmer med SCAs kod. Styrelsen i Sancella godkände den nya koden i december 2015.

Riskhantering

SCA utvärderar och hanterar verksamheten utifrån sociala, miljömässiga och andra operativa risker. SCA bevakar att uppförandekoden efterlevs genom diverse rapporteringssystem och genom granskning av olika verksamheter.

SCAs analys av risker relaterade till mänskliga rättigheter och korruption utgår från de bedömningar som görs av Amnesty, Sedex och Transparency International. Omkring 18 (17) procent av SCAs intäkter genereras i länder med relativt hög risk för människorättskränkningar. Cirka 28 (27) procent kommer från länder med förhållandevis hög korruptionsrisk.

SCAs riskbedömning ingår även i koncernens granskningar i samband med förvärv.

SCA ser regelbundet över bolagets affärspraxis i olika delar av organisationen, och dessa granskningar bidrar till SCAs riskkontroll.

Mänskliga rättigheter

SCAs metod för att bevaka mänskliga rättigheter bygger på FN:s ramverk och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). FN:s ramverk fastslår att företag som en del av sitt arbete för mänskliga rättigheter måste genomföra due diligence-granskningar avseende förståelse för och hantering av sin faktiska och potentiella negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna gällande olika intressenter. Under 2014 kartlade och identifierade SCA, tillsammans med den ideella organisationen BSR, riskerna hänförliga till mänskliga rättigheter genom en koncernövergripande bedömningsprocess. Riskerna graderas inte utifrån påverkan på verksamheten, utan hur de påverkar de personer som berörs. Bedömningen gav vid handen tre viktiga riskområden:

  • Arbetsrelaterade risker, inklusive arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, diskriminering, tvångsarbete samt rätten till lika lön för lika arbete i SCAs direkta och indirekta verksamhet (leverantörskedja).
  • Landsrelaterade risker hänförliga till inköp av virke, fiber och pappersmassa – i synnerhet när det inbegriper ursprungsbefolkningar.
  • Risker hänförliga till vattenanvändningen i SCAs verksamhet som bedrivs i regioner med vattenbrist, vilket kan påverka ursprungsbefolkningarnas rätt till vatten och sanitet.

Granskningen resulterade också i vissa förbättringsområden, som en mer holistisk ansats gällande riskerna förknippade med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. I enlighet med denna rekommendation arbetar SCAs globala inköpsteam för att säkerställa att riskerna avseende mänskliga rättigheter integreras än mer. Alla former av kränkningar av mänskliga rättigheter tas på stort allvar. Dessa rapporteras och hanteras på samma sätt som övriga överträdelser av bolagets uppförandekod, se ovan.

SCA har ett stort engagemang i att stödja och främja barns rättigheter, och bolaget har anslutit sig till Global Child Forum, en plattform för ledare från näringslivet, myndigheter, den akademiska världen och civilsamhället i ett gemensamt arbete för att implementera barns rättigheter.

Med anledning av ökat fokus på eliminering av tvångsarbete, bland annat genom lagen Modern Slavery Act i Storbritannien, kommer ett fokusområde under 2016 att vara att identifiera områden med förhöjda risker.

Motverka korruption

Arbetet mot korruption är en del av SCAs uppförandekod. Under 2013 införde SCA en ny policy för arbetet mot korruption för ökat fokus på och transparens kring frågorna. Policyn är bland annat anpassad efter UK Bribery Act (den brittiska lagen mot mutor och bestickning). SCA bedriver all verksamhet i enlighet med gällande lagar och regler, och all korrupt verksamhet är strikt förbjuden.

SCA genomför regelbundet riskbedömningar avseende korruption. Här ingår att göra due diligence-granskningar av leverantörer och andra affärsparter.

SCA utvecklade under 2014 en e-utbildning i antikorruption, som finns översatt till 21 språk. Under 2015 började e-utbildningen implementeras i nyanställdas introduktionsprogram.

Motverka kartellbildning

SCA arbetar för att till fullo följa konkurrenslagstiftningen (kallas även kartellagstiftning), såsom den anges i SCAs uppförandekod. Dessa lagar förbjuder avtal eller överenskommelser mellan konkurrenter som undergräver konkurrensen, inklusive prissamarbeten, uppdelning av kunder eller geografiska marknader, otillbörligt samarbete vid budgivning eller missbruk av en dominerande ställning.

SCA har program inrättade för att motverka kartellbildning, och under 2015 lanserade vi en e-utbildning med målet att förbättra medarbetarnas förståelse för konkurrenslagstiftning och hur den påverkar deras dagliga arbete. Det är obligatoriskt för vissa personalgrupper att genomgå utbildningen, däribland medarbetare som har kontakt med fackföreningar, kunder och konkurrenter. Över 2 000 medarbetare slutförde utbildningen under året, och fler kommer att utbildas under 2016.

Pågående fall av kartellutredning

SCA bedriver verksamhet i cirka hundra länder och har i många fall ledande marknadspositioner. Det är naturligt att SCA i likhet med andra större internationella företag granskas av konkurrensmyndigheter. För närvarande granskar konkurrensmyndigheterna det samägda bolaget Familias verksamhet i Colombia och Peru, samt SCAs helägda verksamheter i Chile, Spanien, Polen, Ungern och Ryssland. I samtliga fall samarbetar SCA och/eller samägda bolag med myndigheterna och tillhandahåller all information som efterfrågas.

Granskningar av affärsetik (Business Practice Reviews)

Granskning av affärspraxis utförs av enheten för internrevision. Granskningarna fokuserar på affärsetik och SCAs relationer med kunder, leverantörer och myndigheter. Under 2015 uppdaterades granskningsprocessen och omfattningen utökades. Fler intervjuer genomförs för att säkra kontrollmiljön och det tas mer hänsyn till utmaningar i den lokala miljön.

Sedan starten 2008 har SCA genomfört 18 granskningar i lika många länder. De senaste fem åren har 29 procent (30) av SCAs verksamheter i riskländer undersökts. Länderna väljs ut med hjälp av Transparency Internationals korruptionsindex i kombination med SCAs nettoomsättning i landet.

Resultat 2015

Under 2015 genomfördes utvärderingar av affärsetik (business practice reviews, BPR) i Taiwan, Polen, Mexiko och Ryssland. Utvärderingen i Taiwan visade på allvarliga avvikelser relaterade till bolagsstyrning. Ledningen enades om åtgärdsplaner som ska vara klara år 2016, och i ett fall 2017. Vid granskningarna i Polen, Mexiko och Ryssland noterades bara mindre avvikelser, och åtgärdsplaner kommer att införas.