Avfallshantering

SCA utgår från ett livscykelperspektiv och främjar resurseffektivitet avseende sin produktion, sina produkter, tjänster och innovationer. SCA initierar samarbeten och undersöker lösningar för att minimera avfall i hela kedjan, från råvara till slutkonsument.

Produktionsavfall

I SCAs produktionsprocess bildas avfall i form av aska, slam, organiskt avfall och/eller plast. Vid produktionsanläggningarna pågår ett proaktivt arbete för att minska avfall, och att hitta alternativa lösningar för det avfall som bildas. En betydande del (1,2 miljoner ton eller 65 procent) återvinns som råmaterial till andra industrier, som byggindustrin, eller som energi.

Tillsammans med en extern partner i Nederländerna testar SCA möjligheterna att med hjälp av pyrolysteknologi ta vara på energi från slam. Läs mer i kapitel Klimat och energi.

Mellan 2014 och 2015 minskade mängden avfall som gick till deponi med 8 200 ton. Av detta minskade produktionsanläggningarna för personliga hygienprodukter sitt avfall till deponi med 1 000 ton, vilket motsvarar en minskning med 36 procent.

Produkter och tjänster

Under 2015 presenterade EU-kommissionen sin strategi för kretsloppsekonomi (circular economy) som ska bidra till samhällsförändring på många områden. SCA inser behovet av lösningar för att bidra till kretsloppsekonomin, och tillämpar aktivt detta tänkesätt på alla sina produkter.

SCA använder livscykelanalyser för att minimera spill hela vägen från produktdesign, till tillverkning och slutanvändning. En del i SCAs innovationsprocess är att undersöka hur SCA kan minska produkternas miljöpåverkan under hela produktcykeln, inklusive avfallsfasen. Libero-blöjorna väger i genomsnitt 20 procent mindre än 2008, och motsvarande siffra för TENA-produkterna är 12 procent mindre.

TENA Solutions är ett exempel på hur helhetsperspektivet på inkontinensvård har resulterat i 31 procent mindre avfall, se kapitel Hygienlösningar.

SCAs mjukpapper och skogsindustriprodukter består av träfiber som, förutom att den är förnybar, också kan återvinnas. Återvinning av material från personliga hygienprodukter, som till exempel barnblöjor, begränsas i dag av tillgänglig teknologi och hygienkrav samt brist på livskraftiga affärsmodeller. Energiåtervinning genom förbränning av hygienprodukter är ett bra alternativ till deponi eftersom 25–80 procent av materialet i personliga hygienprodukter och upp till 100 procent från mjukpapper består av förnybar råvara.

En annan lösning för mjukvaruprodukter är kompostering, och på den amerikanska marknaden har SCA flera produkter som definieras som komposterbara, som Tork Advance och Tork Universal.

Ett effektivt sätt att minska avfallet från mjukpapper är att inkludera användarfasen. SCA utvecklar pappershållare som minskar konsumtionen vid användningen, som Tork Xpressnap som minskar förbrukningen med minst 25 procent jämfört med en traditionell servetthållare.

Förpackningsdelen utgör normalt 3–7 procent av en produktlivscykel. SCA har uppnått en betydande minskning av förpackningarna i några av sina produkter. Mellan 2008 och 2015 minskade förpackningarna med 3–21 procent för TENA-produkter, och med 5–20 procent för menstruationsskydd. Förpackningarna för öppna blöjor minskade med 23 procent, medan de ökade med 15 procent för byxblöjor. Ökningen berodde på lagringsproblem, vilket tvingade oss att öka förpackningarna.

Konsumentavfall

SCA är medvetet om behovet av lösningar avseende konsumentavfall och de material vi använder ska vara kompatibla med både befintliga och framtida avfallshanteringssystem.

SCA deltar i flera initiativ avseende avfall från användning av produkterna. Nedbrytbart avfall från SCAs kontor i Neenah, USA, omvandlas till kompost och elektricitet i en anaerob biobränsleanläggning vid universitet i Wisconsin, Oshkosh. Lösningen förser universitetets campus med 10 procent av energibehovet. Det ger även SCA möjlighet att kompostera material som matavfall och all sorts papper, vilket innebär att andelen avfall som går till deponi från kontorsanläggningarna minskar med närmare 50 procent.

Ett samarbete med Casella Waste Systems och Foley Distributing i USA gör det möjligt för SCA att vara en del av en sluten process som främjar återvinning till nya varor. Casella hämtar återvinningsbart material på universitetsområden i nordöstra USA, och erbjuder i utbyte universiteten data för att beräkna sin miljöpåverkan. Sedan mitten av 2012 fraktas det återvunna materialet till SCAs pappersbruk i South Glens Falls, New York, som en källa till returfiber. Det förädlas vidare till pappershanddukar och mjukpapper av 100 procent återvunnet material. Foley, som är ett transportföretag, levererar sedan nya produkter tillbaka till universiteten.