Biobränslen

Att utveckla och producera biobränslen är både ett effektivt sätt att använda resurser och gynnsamt för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Uppdatering för 2015

Biobränsleanvändning, 2006–2015

SCA arbetar systematiskt med att byta ut olja och kol mot biobränslen och naturgas, vilket kraftigt ökat biobränslens andel av energiförsörjningen.

Under 2015 producerade SCA cirka 2,75 (2,8) TWh biobränslebaserad energi, varav produktionen av skogsbaserade biobränslen uppgick till cirka 610 (687) GWh. Marknadssituationen, med ett stort utbud av konkurrerande bränslen och låga energipriser, höll nere produktionen.

De skogsbaserade biobränslena består av avverkningsrester som grenar, toppar och stubbar samt bränslen från torvtäkter. Övriga biobränslen produceras av industrins restprodukter, främst spån för pelletsproduktion.

Bränslepellets

SCA producerar bränslepellets av sågspån från de egna sågverken vid pelletsfabrikerna i Härnösand och Stugun. Under 2015 började SCA köpa el till de två pelletsanläggningarna från sin vindpark Björkhöjden. Under 2015 producerade SCA 174 000 ton pellets, varav 48 procent såldes till kunder utanför koncernen. Bränslepellets används i värmepannor av olika storlekar, från industriell skala till hemmabruk. Marknaden kännetecknas just nu av låga marginaler på grund av överkapacitet. Vi inriktar oss därför på att förbättra kvaliteten, samt att öka den interna användningen av pellets som oljeersättning. SCA BioNorr producerar även pellets, framställda av sågspån, för stall och hästhållning. Från och med föregående år distribueras stallpelletsen i förpackningar av FSC®-certifierat papper, och får märkas med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.