Fiberinköp

Ansvarsfulla inköp är viktigt för SCA, och inkluderar att säkerställa att koncernens fiberinköp sker från ansvarsfulla källor.

Ett nytt mål för fiberinköp

Under 2015 introducerade SCA ett nytt mål för att kontrollera användningen av färskfiber i bolagets produkter. Enligt det nya målet ska ”alla råvaror baserade på färsk vedfiber i koncernens produkter vara FSC®- eller PEFC-certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke”. Målet omfattar samtliga leveranser av färsk vedfiber (virke, massa, förpackningar, moderrullar och varor från oberoende parter) till SCAs produktionsanläggningar. SCA har redan god kontroll över sina fiberinköp, och med det nya målet kommer bolaget att uppnå en ännu högre nivå.

En global databas för fiber

SCA har en global policy för fiberinköp och har även ett gemensamt affärssystem – Global Fibre Database – för att bedöma och köpa in fiber i enlighet med SCAs riktlinjer för ansvarsfullt skogsbruk. I databasen återfinns koncernens samtliga leverantörer av pappersmassa, returfiber och alternativ fiber. Det gör att inköpsfunktionen, miljöavdelningen, forsknings- och utvecklingsavdelningen och produktionsanläggningarna snabbt och enkelt får tillgång till viktig information om leverantörerna: varifrån virket kommer, vilka trädarter som används, specifikationer av pappersmassan, blekningsmetoder, samt data från livscykelanalyser.

Informationen innehåller även leverantörernas produktcertifieringsstatus: bland annat FSC® (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), Controlled Wood (kontroll av vedråvara), miljömärkningar, ISO 9 000. Det innebär att SCA kan säkerställa spårbarheten, forsknings- och utvecklingsavdelningen har möjlighet att undersöka tillgänglighet för en viss råvara och bruken kan visa kunderna exakt vad som köpts in. Databasen uppdateras löpande för att stödja SCAs globala verksamhet.

Uppföljning av leverantörer

SCA kräver att leverantörerna av pappersmassa kan garantera att de har robusta system och dokumenterade rutiner för att säkra spårbarheten och följa upp leverantörskedjan. Under 2015 hade SCA 38 massaleverantörer, varav de tio största stod för 83 procent av inköpen.

Samtliga leverantörer av pappersmassa är spårbarhetscertifierade (Chain of Custody, CoC) enligt FSC och/eller PEFC. I SCAs inköpspolicy för vedråvara ingår en stegvis process för att stötta leverantörer i övergången till tredjepartscertifiering.

Resultat från leverantörskontroller 2015

SCA följer upp sina leverantörer för att säkerställa efterlevnad av inköpspolicyn för fiber och krav på leverantörerna. Alla leverantörer utvärderades för att säkerställa fortsatt efterlevnad av spårbarhetscertifieringen. Dessutom fick samtliga leverantörer frågeformulär för att uppdatera informationen avseende fiber- och ekomärkning. Därutöver gjordes besök på 11 anläggningar under 2015. Alla leverantörer har fortsatt att följa SCAs inköpspolicyer och SCA kommer att fortsätta anlita dem.

Skogscertifieringar och standarder

SCAs mål är att köpa all fiber från ansvarsfullt förvaltade skogar. SCA prioriterar FSC som certifieringssystem och uppmuntrar alla leverantörer att arbeta för certifiering.

Vi erkänner flera olika system för skogsförvaltning, inklusive PEFC, SFI (Sustainable Forestry Initiative) och CSA (Canadian Standards Association). Andra certifieringar kan övervägas från fall till fall.

Samtliga SCAs virkesförbrukande industrier köper FSC-certifierat virke eller virke som uppfyller FSC:s standard för kontrollerat virke. Ungefär 56 procent av virkesleveranserna om 11,1 miljoner kubikmeter, och 66 procent av massaleveranserna om 2,0 miljoner ton till SCA är certifierat med FSC och/eller PEFC. Resterande virkesvolymer uppfyller FSC:s standard för ursprungskontrollerat virke medan övriga massaleveranser uppfyller FSC:s standard för ursprungskontroll eller är kontrollerade via SCAs egna revisioner.

SCA fortsatte att implementera spårbarhetscertifieringar enligt FSC och PEFC på produktionsanläggningarna och 2015 spårbarhetscertifierades fem nya anläggningar. Totalt har 43 av de 62 berörda anläggningarna spårbarhetscertifierats. SCAs avsikt är att införa spårbarhetscertifiering på samtliga återstående produktionsanläggningar.

Returfiber

SCA använder 75 procent färskfiber och 25 procent returfiber i sin verksamhet. För fördelning på produktnivå, se Råmaterialfördelning i SCAs produkter i kapitel Miljödata. Andelen skiljer sig åt i olika regioner till följd av skillnader i konsumenternas preferenser samt tillgång och efterfrågan på fiber. Verksamheten i Nordamerika använder nästan enbart returfibrer medan andelen returfiber är 78 procent i Latinamerika och 43 procent i Europa.

Vikande tryckpappersanvändning i Nordamerika och Europa har resulterat i begränsad tillgång på returfiber. SCA samarbetar med branschorganisationer och aktörer inom returpapper för att öka och förbättra insamlingen av returpapper och wellpapp, och därmed öka tillgången på returfiber. SCA är delägare i flera pappersåtervinningsföretag som IL Recycling och Pressretur i Sverige, Bunzl & Biach i Österrike, Paperinkerays i Finland, samt AFS i USA.