Vindkraft

SCAs skogsmark i Sverige är väl lämpad för vindkraftsverksamhet. Under 2015 sjönk energipriserna med 30 procent, och priset på gröna certifikat sjönk med 15 procent, vilket minskade nyinstallerad kraft i Sverige med 42 procent jämfört med 2014.

Totalt produceras 770 MW vindkraft på SCAs skogsmark, vilket motsvarar 13 procent av den totala installerade vindkraften i Sverige. Under 2015 producerades 1,9 TWh på SCAs skogsmark.

Strategi för vindkraft

SCAs strategi för vindkraft bygger på tre huvudsakliga komponenter:

  • Samriskbolag med energiproducenter: SCA kan vara delägare i ett vindkraftsprojekt, som är fallet i samarbetet med de norska bolagen Statkraft och Fred.Olsen Renewables. Statkraft och Fred.Olsen Renewables finansierar projekten och SCA tillhandahåller marken.
  • SCA utvecklar egna vindprojekt: I vissa fall initierar SCA vindkraftsprojekt som kan komma att avyttras eller ingå i ett framtida samarbete, eller drivas vidare av SCA på egen hand.
  • SCA hyr ut mark till energiproducenter: Det kan röra sig om arrende av begränsade områden för mindre vindparker, eller upplägg där en större vindpark tar en liten del av SCAs mark i anspråk, men det kan också röra större projekt.

Samriskbolag

Statkraft SCA Vind AB, SCAs samriskbolag med Statkraft, driver 186 vindturbiner. Produktionskapaciteten i slutet av 2015 var 1,5 TWh.

I juli 2015 fick SCAs samriskbolag med Fred. Olsen Renewables, FORSCA, tillstånd att bygga 113 turbiner. Tillståndet kommer att omprövas i en andra omgång 2016.

Övriga vindprojekt:

SCA har ett samarbete med E.ON Vind, där E.ON Vind utvecklar ett antal vindkraftsprojekt i samarbete med SCA. I slutet av 2014 gavs tillstånd för totalt 92 turbiner och ytterligare 50 turbiner förväntas bli godkända under 2016.

Ett vindkraftsprojekt som SCA utvecklat på egen hand har fått tillstånd att bygga 20 vindturbiner. Projektet förbereds för en due diligence-granskning och förväntas genomföras under 2018. Tillståndsansökningar för ytterligare två projekt, omfattande totalt 150 turbiner, har lämnats in för bedömning.

Markupplåtelse för vindkraft

SCA har upplåtit arrenden till olika energiproducenter för totalt över tusen planerade vindkraftverk. 134 vindkraftverk är redan i drift, med en total produktion om 0,76 TWh.