SCAs väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen ger insikt i vilka frågor som är väsentliga för SCAs intressenter och den ligger till grund för bolagets strategi och verksamhet.

SCA genomför väsentlighetsanalyser vartannat år, och den senaste genomfördes 2015. Sammanlagt deltog 1 100 kunder, konsumenter, leverantörer, investerare, medierepresentanter, intresseorganisationer samt SCA-medarbetare i den webbaserade undersökningen som utgjorde basen för väsentlighetsanalysen.

SCA har tidigare genomfört väsentlighetsanalyser 2008, 2010, 2012 och 2013. Medan analyserna 2008–2012 var hållbarhetsinriktade har 2013 och 2015 års analyser en bredare ansats. Intressenternas synpunkter är av stor betydelse för SCAs strategiska prioriteringar, därför har omfattningen vidgats utanför miljö och sociala aspekter och omfattar nu hela verksamheten. Resultatet presenteras också i kapitel Våra vägval i årsredovisningen.

De ämnesområden som ingår i väsentlighetsanalysen har valts ut med vägledning av dokument som Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact, SCAs uppförandekod samt utifrån SCAs egen bedömning. I 2015 års undersökning ingick 20 ämnesområden och samtliga utvalda områden är viktiga för SCA. Två områden, transparens och digital expertis, var nya i årets undersökning. Transparens definieras som öppen kommunikation och ansvarstagande och digital expertis innebär digital strategi och aktiviteter för att uppnå affärsmässiga fördelar. Finansiella risker hade bytts ut mot riskhantering. Respondenterna fick välja ut de tio områden de ansåg vara viktigast av dessa 20. Intressenternas prioritering av områdena kombinerades med SCAs egen bedömning av hur viktigt området är för bolagets affärsstrategi och användes som koordinater i väsentlighetsanalysen. Intressentgruppernas svar viktades för att ge en rättvis bild av resultatet. SCAs egen bedömning baseras på de 150 högsta chefernas bedömning.

Det råder god överensstämmelse mellan intressenternas och SCAs syn på vilka områden som är viktiga där innovation, kundnöjdhet och affärsetik hamnar på klara topplaceringar. Den grupp som avviker något är investerare och analytiker som istället sätter bolagsstyrning som nummer två medan kund- och konsumentnöjdhet hamnar på femte plats. Resultatet av undersökningen framstår som rimligt och relevant och ger oss underlag för vår strategi och verksamhet, samt för innehållet i vår årsredovining och hållbarhetsredovisning.

Intressenternas rangordning av ämnesområdena

1 Innovation
2 Kund- och konsumentnöjdhet
3 Affärsetik
4 Transparens
5 Hälsa och säkerhet
6 Mänskliga rättigheter
7 Resurseffektivitet
8 Skogstillgångar
9 Bolagsstyrning
10 Produktsäkerhet

11 Effektivitet i värdekedjan
12 Humankapital
13 Koldioxidutsläpp
14 Varumärken
15 Marknadspositioner
16 Riskhantering
17 Vattenanvändning och vattenrening
18 Distribution
19 Konsumentavfall
20 Digital expertis

Väsentlighetsanalysen är ett verktyg för att förstå vilka frågor som är av störst vikt och mest relevanta för SCA. Den vågräta axeln visar hur viktiga intressenterna anser olika ämnesområden vara medan den lodräta axeln är SCAs bedömning av hur betydelsefulla områdena är för vår affärsstrategi och verksamhet. I de flesta fall sammanfaller intressenternas med SCAs bedömning.

1. Innovation rankas som nummer ett av intressenterna och av SCA vilket bekräftar relevansen i valet av innovation som en av SCAs strategiska prioriteringar. Hållbarhetsaspekten är integrerad i innovationsprocessen, och under 2015 lanserade vi ett 30-tal innovationer.

2. Kund- och konsumentnöjdhet bedöms som det viktigaste området av SCAs kunder och konsumenter och som det näst viktigaste av övriga intressenter och SCA. Vi genomför regelbundna kund- och konsumentundersökningar och återkopplar synpunkter och klagomål till verksamheten som utgångspunkt för förbättringar.

4. Transparens var nytt ämnesområde i årets undersökning och intressenterna värderar transparens högre än vad SCA gör. Det kan bero på att SCA redan anser sig vara ett transparent företag men skulle även kunna bero på att intressenterna räknar in produktsäkerhet i transparens. Produktsäkerhet halkade ner från nummer fyra till nummer tio i årets undersökning.

8. Skogstillgångarna tillmäts större vikt av intressenterna än av SCA. En förklaring till detta kan vara att intressenterna ser skog ur ett globalt avskogningsperspektiv, medan vi avser våra egna, hållbart skötta skogstillgångar i Sverige.

12. Humankapital tillmäts mindre vikt av intressenterna än av SCA. Det verkar rimligt att vi själva har en större insikt i hur avgörande medarbetarnas inställning och kompetens är för SCAs framgång. Vår medarbetarundersökning ger oss värdefull kunskap om medarbetarnas synpunkter och utgör ett verktyg i förbättringsarbetet.

13. Intressenterna tycker koldioxidutsläpp är viktigare än SCA. Det kan bero på att klimatfrågan är global och handlar om vår planets överlevnad medan SCA ser på koldioxid ur ett företagsperspektiv. SCA har satt upp ambitiösa klimatmål och har ett skogsinnehav som nettoabsorberar 2,6 miljoner ton koldioxid årligen.