Om rapporten

Denna rapport beskriver SCAs hållbarhetsarbete ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. SCA publicerar en hållbarhetsredovisning per år.

Hållbarhetsredovisningen och årsredovisningen ska betraktas som en enhet där information kan förekomma i endera rapporten eller i förekommande fall i båda. Bolagsstyrning är exempel på ett område som tas upp i korthet i hållbarhetsredovisningen och behandlas utförligare i årsredovisningens bolagsstyrningsrapport.

Redovisningsprinciper

Den miljödata och sociala data som rapporteras avser kalenderåret 2015. De inkluderade siffrorna följer relevanta rapporterings- och konsolideringsprinciper enligt principerna i den finansiella redovisningen. I siffrorna inkluderas SCA-koncernens helägda dotterbolag samt dotterbolag där SCA äger minst 50 procent i bolaget. Om bolaget ägs till 50 procent eller mer ingår hela bolaget.

Det kinesiska bolaget Vinda, där SCA äger 51,4 procent av rösterna och som 2014 konsoliderades som ett dotterbolag, är ett undantag. Den data som ingår från Vinda är antal anställda, deras ålder samt könsfördelning. Vinda publicerar en ESG-rapport som finns tillgänglig på www.vinda.com.

Viss social data från samriskbolag är inte inkluderad. Uppförandekodsdata är ett exempel på detta eftersom SCA och samriskbolagen inte har en gemensam uppförandekod. Colombianska Familia-koncernen är SCAs största samriskbolag (se not F1 i SCAs Årsredovisning). Familia-koncernen rapporterar enligt GRI G4 och mer information finns på www.grupofamilia.com.co.

Nyförvärvade bolag integreras när de ingått i koncernen ett helt kalenderår. Nyförvärvade enheters historiska miljödata och sociala data inkluderas så långt det är möjligt för att öka jämförbarheten (se även nedan under jämförbarhet). Avyttrade enheters data exkluderas helt från avyttringstidpunkten. För nedlagda enheter behålls historisk data.

I de fall förändringar skett i jämförelse med tidigare rapporter, kommenteras de i direkt anslutning till text eller tabell. En huvudanläggning är en produktionsanläggning som ägs till 100 procent av SCA och som har 100 eller fler medarbetare.

Datainsamling

Den data som förekommer i rapporten samlas in med hjälp av olika system, främst koncernens redovisningssystem, miljö- och resursrapporteringssystemet (RMS) samt SCAs system för insamling av social data.

Miljödata

RMS omfattar 80 produktionsanläggningar, vilket täcker praktiskt taget hela bolagets miljöpåverkan och resursutnyttjande från produktion. I miljödatan ingår data från produktionsanläggningar men inte från koncernfunktioner, kontor eller samriskbolag. Data från fristående konverteringsanläggningar för mjukpapper redovisas i det relaterade pappersbrukets data. Varje enhet rapporterar följande data till systemet:

  • råmaterialförbrukning
  • in- och utgående transporter
  • produktionsvolymer
  • energiförbrukning fördelat på egen vattenkraft, mottryckskraft och kraft från elnätet
  • bränsleförbrukning fördelat på biobränsle, fossilt bränsle och elpannor
  • utsläpp till luft, bland annat med uppgifter om fossilt respektive biogent koldioxid
  • utsläpp till vatten
  • fast avfall

Datan redovisas både internt och externt på bruksnivå, affärsenhetsnivå och för koncernen som helhet.

Social data, hälsa och säkerhet samt personalrelaterad data

Datan härrör från olika interna system och verktyg beroende på uppgifternas natur. Personalrelaterad data kommer från SCAs HR-system och annan kvalitativ data samlas in i SCAs databas för social data.

Jämförbarhet

För att förenkla jämförelser justeras viss data retroaktivt. Föregående års siffror finns då tillgängliga i tidigare publikationer av SCAs hållbarhetsredovisning. Detta gäller till exempel data som ligger inom SCAs hållbarhetsmål såsom CO2 samt hälsa och säkerhet.

Utfallet för koncernens CO2-mål och vattenmål korrigeras varje år i förhållande till produktionsnivå. Övrig miljödata redovisas i absoluta tal.

FN:s vägledande principer

För första gången har vi i denna rapport använt oss av rapporteringsramverket för FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och SCA redovisar de övergripande frågorna i ramverket.

GRI-rapportering

För åttonde året i rad redovisar SCA i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. 2015 års rapportering sker i enlighet med GRI G4 på Core-nivå. Utformningen av rapporten har skett i enlighet med GRI:s principer, vilket innebär att innehållet bestäms av de frågor som är mest väsentliga för SCA och för dess intressenter samt att det ska ge en komplett bild av verksamheten. SCA rapporterar, med ett fåtal undantag, samtliga GRI-indikatorer som bedöms materiella på relevant nivå. För att identifiera de för SCA materiella GRI-indikatorerna har de matchats mot SCAs väsentlighetsanalys. Undantag eller inkomplett data kommenteras direkt i GRI-index eller på denna sida.

Rapporten har granskats i sin helhet av PwC och den riktar sig i första hand till en professionell målgrupp med särskilt intresse av hållbarhetsfrågor, såsom analytiker, investerare och intresseorganisationer. På www.sca.com finns mer utförlig information om arbetet med miljö och sociala frågor.