Resursledningssystemet RMS

SCA har ett omfattande system för insamling och presentation av data för såväl enskilda produktionsanläggningar som hela affärsenheter. Med resursledningssystemet RMS (Resource Management System) kan SCA analysera data som beskriver hur företaget utnyttjar energi, vatten, transporter och råvaror samt nivåer för avfall och utsläpp.

RMS-siffrorna används för intern styrning och uppföljning, extern jämförelse samt som verktyg för att utvärdera förvärv och större investeringar. I årets RMS-data ingår en ny anläggning för personliga hygienprodukter.

Resurser

I detta avsnitt beskrivs SCAs användning av råmaterial, vatten, energi samt koncernens transporter under 2015.

Råmaterial

Råmaterialfördelning i SCAs produkter

Den typiska SCA-produkten tillverkas av olika typer av vedfiber. Dessutom ingår små mängder oorganiska och fossila organiska material.

Förnybara råvaror (färsk vedfiber och returfiber) står för största delen av den totala materialmängden i en genomsnittlig SCA-produkt. Oorganiska material (kaolinlera och kalciumkarbonat) används som fyllmedel och bestrykningspigment i vissa specifika papperstyper för att kundernas krav på hög kvalitet ska kunna uppfyllas. Syntetiska material används i högabsorberande hygienprodukter för att förbättra kvalitet och funktion. Diagrammet till höger visar råmaterialfördelningen i SCAs produkter.

Vatten

Vattenförsörjningen presenteras i tabellen Råmaterial, energi och utsläpp. Värdena är totalvärden för ytvatten, grundvatten och vatten från kommunala ledningsnät. Den totala mängden inkommande vatten uppgick till 206 Mm3.

Energi

Vid beräkning av energianvändning inkluderas inköpt energi (värme, el och bränsle) som levereras till en produktionsenhet såväl som energi som utvinns ur ved, lut, bark, slam, pappersrejekt samt lokalt producerad el. En stor del av den energi som förbrukas kommer från förbränning av vedrester och lokalt genererad mottryckskraft. Därför omfattar presentationen av SCAs data både en bränslebalans och en elenergibalans.

Om all elenergi som produceras vid en SCA-anläggning inte förbrukas internt, levereras överskottsmängden till det nationella elnätet. År 2015 levererade SCA el till nationella nät motsvarande 30,6 GWh.

SCA levererar sekundärvärme från varmvatten som genererats i processerna till olika fjärrvärmesystem, främst i Sverige. Detta är en bra metod för att spara energi. År 2015 kunde SCA leverera värme till fjärrvärmesystem motsvarande 36 049 m3 eldningsolja.

Fördelning av vattenförsörjning

Fördelning av elförsörjning

Transport

Råmaterial transporteras till SCAs produktionsanläggningar och färdiga produkter levereras till SCAs kunder. Större delen av SCAs transporter köps in från externa leverantörer. SCAs totala transportbehov uppgår till 31,7 miljarder tonkilometer. Den största andelen av transporterna sker med fartyg, medan den resterande delen sker med lastbil och tåg. SCAs transporter av råvaror och produkter motsvarar 11 782 TJ bränsle och elenergi.

Fördelning av transportarbete

Fördelning av bränsleförsörjning

Utsläpp

Bolagets totala utsläpp påverkas av bränsleanvändningen som i sin tur påverkas av produktionsnivån. Produktionsmängdens förändring de senaste åren redovisas i ton och kubikmeter. SCA-koncernens utsläpp framgår av värdena som presenteras för åren 2013, 2014 och 2015.

Utsläpp till luft

Utsläpp till luft, CO2 fossilt

Utsläpp till luft omfattar utsläpp från alla förbränningsanläggningar vid SCAs produktionsanläggningar, såväl fossil förbränning som biobränslen och utsläpp från inköpt termisk energi. I de fall då energi (primärt termisk energi och/eller elenergi) levereras till en anläggning utanför SCA, minskas luftutsläppen i förhållande till den levererade energimängden, fördelat på SCAs huvudprodukter.

Tre olika kemiska föreningar mäts och redovisas i samband med luftutsläppen: NOX, SO2 och fossilt CO2.

SCA använder koncerngemensamma, fastställda rutiner och principer vid beräkningen av RMS-data för att skapa jämförbarhet.

Utsläppen av koldioxid från egen fossilbränsleanvändning motsvarade 1 589 kton medan inköpt el stod för 1 444 kton koldioxid det senaste året.

Utsläpp till luft, NOX

Utsläpp till luft, SO2

Utsläpp till luft från transporter

En stor del av utsläppen till luft kommer från transporter, inte från produktionen vid SCAs anläggningar. Utsläppen från transporter ingår inte i tabellerna ”Råmaterial, energi och utsläpp” i kapitel Miljödata utan redovisas nedan.

SCAs utsläpp av SO2 minskade med 31 procent under 2015. Minskningen beror främst på att bolagets fartyg anpassats till den nya förordningen om högsta tillåtna svavelhalter (0,1%) i vissa områden från FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Utsläpp från transporter, CO2

Utsläpp från transporter, NOX och SO2

Utsläpp till vatten

SCAs avloppsvatten delas in i kylvatten och processvatten. Kylvatten har endast värmts upp och inte förorenats i något avseende. Den totala mängden processvatten som släpps ut uppgår till 113 Mm3. Vattnet renas på ungefär samma sätt som i kommunala reningsverk. Tabellvärdena för år 2015 gäller utsläpp av processvatten.

Utsläpp till vatten i tabellerna utgörs av COD, BOD, suspenderade ämnen, AOX, P och N. Det finns emellertid skillnader mellan olika mätmetoder.

SCAs utsläpp till vatten (COD och BOD) ökade under året. Detta berodde på tekniska problem med vattenreningen i några anläggningar.

Vattenutsläpp P, N

Vattenutsläpp COD, BOD, suspenderade ämnen

Fast avfall

Fördelning av fast avfall

Det fasta avfall SCA rapporterar gäller avfall som deponeras, avfall som återvinns samt farligt avfall. Avfall som återvinns är sådant material som kan användas som råvara inom andra industrier exempelvis inom cement-, tegel- och byggindustrin. Det omfattar främst aska, slam, organiskt avfall och plast. Farligt avfall består till största delen av spillolja, men innefattar även organiska lösningsmedel, batterier och lysrör.