E1. Finansiella instrument per kategori och värderingsnivå

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.

Kortfristiga placeringar och derivat redovisas på affärsdagen. Finansiella tillgångar som kan säljas samt låneskulder redovisas på likviddagen. Kundfordringar och leverantörsskulder redovisas i balansräkningen när fakturan skickats respektive erhållits.

Finansiella tillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde, och för vissa instrument som inte värderas till verkligt värde, inkluderas transaktionskostnader. Finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen tills dess att rättigheten i avtalet har realiserats eller företaget inte längre har rättighet till tillgången. Nedskrivning av finansiella tillgångar sker när det finns objektiva belägg för nedskrivning, såsom upphörande av en aktiv marknad eller att det inte är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtaganden.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde utom i de fall de säkringsredovisats till verkligt värde. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen då SCA har fullgjort sina åtaganden.

SCA redovisar finansiella instrument med återstående löptid under 12 månader som kortfristiga tillgångar och skulder, samt de som överstiger 12 månader som långfristiga tillgångar och skulder.

Värdering till verkligt värde

För de finansiella instrument där det finns marknadsnoteringar används aktuella kurser för värdering till verkligt värde (Nivå 1). I de fall det inte finns marknadsnoteringar för instrumenten fastställer SCA verkliga värden med hjälp av vanligt förekommande värderingsmodeller, där noterade priser på liknande tillgångar eller skulder på aktiva marknader används (Nivå 2).

För upplysning i not avseende långfristiga lån beaktas gällande marknadsräntor för beräkning av det verkliga värdet. För kortfristiga lån och placeringar bedöms det verkliga värdet överensstämma med det bokförda värdet mot bakgrund av att en förändring av marknadsräntan inte ger någon materiell effekt på marknadsvärdet.

Klassificering och efterföljande redovisning

Vid förvärvstidpunkten klassificerar SCA de finansiella instrumenten i nedanstående kategorier.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Tillgångar klassificeras i denna kategori om avsikten är att de ska säljas på kort sikt, och i sådana fall redovisas de löpande till verkligt värde via resultaträkningen.

I denna kategori ingår även derivat med positiva marknadsvärden om de inte säkringsredovisas. Under året har endast finansiella derivat klassificerats i denna kategori.

Investeringar som hålls till förfall

Hit räknas finansiella tillgångar där betalningar kan fastställas på förhand och som SCA avser att behålla till förfall. Tillgångarna redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av den så kallade effektivräntemetoden, vilket innebär att periodisering görs så att en konstant förräntning erhålls.

Lånefordringar och kundfordringar

I denna kategori återfinns lånefordringar där betalningar kan fastställas på förhand och som ej är noterade på en aktiv marknad samt kundfordringar. Fordringarna uppstår när SCA tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till annan part utan avsikt att bedriva handel i fordringarna. Tillgångarna i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Finansiella tillgångar som kan säljas

Kategorin inkluderar tillgångar som är tillgängliga för försäljning eller som inte har klassificerats i någon av de övriga kategorierna. Dessa tillgångar värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

I denna kategori ingår derivat med negativt verkligt värde och som ej används för säkringsredovisning samt finansiella skulder som innehas för handel. Skulderna i denna kategori värderas löpande till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

I denna kategori ingår finansiella skulder som inte innehas för handel. Dessa redovisas initialt till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Redovisning av derivat som används i säkringssyfte

Samtliga derivat redovisas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Resultat vid omvärdering av derivat som används för säkring redovisas i enlighet med redovisningsprinciperna angivna i E6 Derivat och Säkringsredovisning.

Finansiella instrument per kategori och värderingsnivå

MSEK

Not

Värde­ringsnivå

2016

2015

2014

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

 

 

 

 

 

Derivat – Långfristiga finansiella tillgångar

E2

2

52

41

Derivat – Kortfristiga finansiella tillgångar

E2

2

169

465

761

Derivat – Övriga kortfristiga fordringar

D5

2

92

70

64

Summa

 

 

313

576

825

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

E4

2

16 021

10 967

12 904

Kortfristiga finansiella skulder

E4

2

424

5 634

4 126

Derivat – Långfristiga finansiella skulder

E4

2

19

23

Derivat – Kortfristiga finansiella skulder

E4

2

502

467

369

Derivat – Övriga långfristiga skulder

D6

2

12

2

Derivat – Övriga kortfristiga skulder

D6

2

46

59

106

Summa

 

 

17 012

17 139

17 530

Låne- och kundfordringar

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

24

233

252

Kortfristiga finansiella tillgångar

E2

385

42

286

Kundfordringar

E3

17 811

16 829

16 827

Likvida medel

E2

4 482

5 042

3 815

Summa

 

 

22 702

22 146

21 180

Finansiella tillgångar som kan säljas

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

1

82

75

1 807

Kortfristiga finansiella tillgångar

E2

2

8

8

8

Summa

 

 

90

83

1 815

Investeringar som hålles till förfall

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

296

276

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

E4

15 317

10 394

11 311

Kortfristiga finansiella skulder

E4

4 328

6 329

10 018

Leverantörsskulder

15 750

14 351

13 964

Summa

 

 

35 395

31 074

35 293

Derivat som används för säkringsredovisning

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

2

556

379

794

Andra långfristiga tillgångar

2

154

2

2

Övriga kortfristiga fordringar

D5

2

222

6

Kortfristiga finansiella tillgångar

E2

2

14

268

213

Summa

 

 

946

649

1 015

Långfristiga finansiella skulder

E4

2

3

115

8

Övriga långfristiga skulder

D6

2

2

96

55

Kortfristiga finansiella skulder

E4

2

103

21

304

Övriga kortfristiga skulder

D6

2

30

320

215

Summa

 

 

138

552

582

De finansiella instrumenten redovisas till verkligt värde förutom låne- och kundfordringar samt finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. SCA bedömer att det verkliga värdet i allt väsentligt överensstämmer med det redovisade värdet förutom för långfristiga skulder, för vilka verkligt värde redovisas i not E4 Finansiella skulder.

Värderingsnivåer

Nivå 1: Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder som till exempel aktier eller obligationer noterade på börs.

Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i Nivå 1, antingen direkt (som prisnoteringar) eller indirekt (erhållna från prisnoteringar) som till exempel valutaterminer eller ränteswappar.

Finansiella instrument i andra noter till balansräkningen

 

 

2016

 

2015

 

2014

MSEK

Not

Finansiella instrument

 

Varav derivat

 

Finansiella instrument

 

Varav derivat

 

Finansiella instrument

 

Varav derivat

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar och likvida medel

E2

5 772

 

791

 

6 849

 

1 153

 

8 212

 

1 768

Andra långfristiga tillgångar

 

154

 

154

 

2

 

2

 

2

 

2

Kundfordringar

E3

17 811

 

 

16 829

 

 

16 827

 

Övriga kortfristiga fordringar

D5

314

 

314

 

70

 

70

 

70

 

70

Summa

 

24 051

 

1 259

 

23 750

 

1 225

 

25 111

 

1 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella skulder

E4

36 717

 

627

 

33 927

 

603

 

39 063

 

704

Övriga långfristiga skulder

D6

2

 

2

 

108

 

108

 

57

 

57

Leverantörsskulder

 

15 750

 

 

14 351

 

 

13 964

 

Övriga kortfristiga skulder

D6

76

 

76

 

379

 

379

 

321

 

321

Summa

 

52 545

 

705

 

48 765

 

1 090

 

53 405

 

1 082