Mot ett cirkulärt samhälle

Att hantera produktions- och konsumentavfall på ett ansvarsfullt sätt är en av våra stora utmaningar i arbetet för att bidra till ett cirkulärt samhälle. SCA har antagit ett nytt ambitiöst produktionsavfallsmål och har lanserat en tjänst för återvinning av pappershanddukar.

En utmaning är att SCAs hygienproduktportfölj i huvudsak består av engångsprodukter. Det är svårt att hitta affärsmodeller som innehåller en effektiv insamling av använda produkter eller en teknologi som separerar de olika material som finns i produkterna på ett sätt som skapar nya, attraktiva returmaterial. Materialåtervinning av till exempel barnblöjor och inkontinensprodukter kompliceras av oro för att använda produkter inte är hygieniska. Detta är hinder som måste övervinnas för att SCA ska fortsätta vara ett relevant företag i ett hållbart och cirkulärt samhälle och vi arbetar intensivt för att hitta nya lösningar.


Ett nytt avfallsmål

Fördelning av produktionsavfall 2016

Produktionen vid våra anläggningar ska inte generera avfall. Allt ska tas om hand i ett effektivt kretslopp.

Den nya målsättningen innebär att avfallet vid samtliga produktionsenheter ska material- eller energiåtervinnas senast år 2030. I praktiken betyder det att vi behöver hitta nya vägar för ytterligare 600 000 ton avfall. Inget ska skickas till deponi efter 2030.

Redan idag redovisar 19 enheter noll produktionsavfall. Det nya målet kommer att kräva en rad insatser för att hitta lämpliga sätt att återvinna SCAs olika typer av avfall. Avfallshantering är en förhållandevis lokal företeelse – förutsättningarna skiljer sig åt beroende på typ av avfall och infrastruktur för avfallshantering. Även de nya lösningarna kommer att kräva lokal anpassning.

19 anläggningar med noll produktionsavfall 2016: Stembert, Belgien; Le Theil, Frankrike; Drummondville, Kanada; Hoogezand och Suameer, Nederländerna; Valls, Spanien; Manchester, Storbritannien; Bollsta, Gällö, Lilla Edet, Mölnlycke, Rundvik och Tunadal, Sverige; Istanbul 1 och 2, Turkiet; Kostheim, Neuss och Witzenhausen, Tyskland; Ortmann, Österrike.


Nytt liv för pappershanddukar

SCA med sitt mjukpappersvarumärke Tork ser det som sin uppgift att omvandla kundernas miljöambitioner till konkreta åtgärder och resultat. Senaste bidraget är en ny och unik tjänst för återvinning av pappershanddukar från kunder som stora kontor, universitet och flygplatser. Hittills har det varit svårt att återvinna handdukar, framförallt på grund av hygienkrav och tekniska hinder.

Den nya tjänsten innebär att handdukarna hämtas hos kunderna och skickas till ett lokalt SCA-bruk för att omvandlas till nya pappersprodukter. Under 2016 genomfördes två pilotprojekt i Tyskland och Holland med mycket goda resultat. Under 2017 kommer tjänsten att erbjudas fler kunder.

Återvinningstjänsten är ett betydelsefullt bidrag till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.