Fiber från säkra källor

Konsumenterna ska känna sig trygga med innehållet i en SCA-produkt och att all fiber kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Det är innebörden i vårt fibermål. Den egna skogen brukas med biologisk mångfald i fokus och den bidrar med värdefull, förnybar råvara.

Ansvarsfulla fiberinköp

Illegal skogsavverkning är en miljardindustri. Det kan handla om att avverka skog utan markägarens kännedom och tillstånd, om avverkning i områden med höga naturvärden eller om avverkning i strid med landets lagar. Oseriösa företag som handlar med illegalt virke kan dumpa priser eftersom de undviker skatter, avgifter och många andra kostnader.

För SCA är det av yttersta vikt att den vedråvara som används i verksamheten inte kommer från kontroversiella källor.

Skogsvård som håller

Skogen bidrar med stora värden för många . Den är livsrum för många djur- och växtarter. Den ger förnybar råvara till en skogsindustri som skapar tusentals jobb. Skogen binder och är ett av de viktigaste verktygen som finns för att undanröja klimathotet. Skogen ger oss möjligheter som rekreation, jakt och fiske.

Att bevara den biologiska mångfalden är det viktigaste miljömålet i skötseln av våra skogar, som täcker en yta nästan lika stor som Belgien.


MÅL

All i våra produkter ska vara ®- eller -certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.

Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn.

UTFALL 2016

2016 levererades 6,5 miljoner ton färskfiber i form av virke, massa, förpackningar, moderrullar och produkter från tredje part. 57 procent av fibern var FSC/PEFC-certifierad, 42 procent uppfyllde :s kriterier för kontrollerat virke och 1 procent kom från kontrollerade leverantörer.

7 procent av SCAs produktiva skogsmark undantas långsiktigt från avverkning i våra ekonomiska landskapsplaner. 13 procent av arealen som planerats för avverkning 2016 undantogs av naturhänsyn.


MED NÄSA FÖR BARKBORRAR

Schäfern Aska nosar ivrigt på trädet för att undersöka om det finns några barkborrar i det.

Hundars känsliga luktsinne kan göra stor nytta i kampen mot granbarkborrar och rädda stora virkesvärden. SCA anlitade fyrbenta samarbetspartners för att hjälpa skogsägare i Medelpad att hantera problem med skadeinsekterna. Borren lever på gran och bor oftast i kvarlämnat virke men kan också angripa levande granar.

Hundarna kommer från SnifferDogs Sweden. De har tränats att känna igen lukten av granbarkborrar och söker upp angripna granar. Det gör att skogsägare kan avverka granen då den fortfarande är frisk och få fullt betalt för den. Dessutom minskar risken för fler angrepp då borrarna följer med träet ut ur skogen och inte kan föröka sig.

På runt en timme kan de sniffande hundarna söka igenom ett område på tio hektar, vilket är betydligt mer än en människa klarar av. Hundarna hittar också fram till angripna områden som är svåra att ringa in med vanliga sökmetoder.


VIA visar på värdefull skogscertifiering

SCAs band till Forest Stewardship Council (FSC®) är starka och vi prioriterar FSC:s certifiering. Vi deltar aktivt i utvecklingen av FSC och finansierar och deltar i Value and Impact Analysis (VIA), en särskild utvärdering av FSC. Arbetet kom igång på allvar under 2016.

Syftet med VIA är att ta reda på hur FSC:s påverkan på skog och människor kan mätas och hur certifieringens värde kan kommuniceras på bästa sätt. En rad intressenter deltar, bland annat skogsindustrin, ideella organisationer och forskare.

”Det är hög tid för vår industri att flytta sitt fokus från efterlevnad till att synliggöra de reella fördelarna med FSC och ansvarsfullt skogsbruk”, säger Hans Djurberg, Sustainability Director på SCA och ledamot i FSC:s internationella styrelse. Användning av certifierad fiber har en positiv inverkan på miljön och på människor som är beroende av skogar. Vi har ett ansvar att kommunicera detta och underlätta för konsumenter att göra bättre och hållbara val.

SCAs förhoppning är att VIA och den gedigna utredning som görs ska hjälpa oss att förmedla vår positiva påverkan på skog och människor genom FSC. Det är också tillfredställande att utveckla en metodik som kommer att användas för utvärdering av andra certifieringssystem ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fakta FSC

FSCs vision är ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter.

  • I hela världen är över 190 miljoner hektar skogsmark fördelat på 82 länder FSC-certifierad.
  • I september 2016 var totalt över 31 000 företag i världen (120 länder) spårbarhetscertifierade enligt FSC:s system.
  • Över 12 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad – ca halva den produktiva skogsarealen (september 2016).

Flyt med innovativa studentbostäder

Hösten 2016 flyttade de första studenterna in i de flytande träbostäderna som byggts av trä från SCA.

Designföretaget ”Imorgon Innovation” tar tillsammans med SCA fram en ny typ av studentbostäder som placeras på en flytbrygga i Sundsvalls hamn.

Ett demonstrationshus färdigställdes under hösten 2016 och de första hyresgästerna kunde flytta in. Under ett år ska tre studenter bo i det flytande huset. De ska utvärdera design, funktion och andra kvalitetsaspekter men också dela med sig av hur de ser på kollektivt boende i en ny form.

”Det känns spännande och lyxigt att bo så här. Mer sjöutsikt kan man ju inte få”, säger Tove Gulliksson som var först att flytta in.

I projektet testas nya innovativa material. De flytande husen är byggda av trä som Royal-impregnerats, det vill säga behandlats med linfröolja. Behandlingen frestar inte på miljön lika mycket som konventionella alternativ. Dessutom blir träet mer formstabilt och spricker mindre, vilket förlänger hållbarheten.

Responsen hittills är positiv och planen är att uppemot 25 hus ska uppföras i Sundsvall. När det är klart är ambitionen att sprida det här sättet att bo på till andra orter.

Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.
CO2, koldioxid
En gas som bildas naturligt genom geologiska processer, biologisk nedbrytning samt på grund av mänsklig verksamhet. Produktion och transport samt uppvärmning och nedkylning ger för närvarande de största koldioxidutsläppen.
Färsk vedfiber
Kallas även jungfrulig fiber. Vedfiber från skog som utnyttjas som råvara för första gången.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.