Höjda ambitioner kring säkerhet

För SCA är medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet av största vikt. Alla ska känna sig trygga på jobbet. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och om en kultur där säkerheten alltid kommer först.

Nollvision

SCA har en vision om att inga arbetsplats-olyckor ska förkomma i företagets verksamhet. Målsättningen för 2014-2020 är att olycksfrekvensen, det vill säga antal olyckor per miljon arbetade timmar, ska minska med 50 procent. Det är med sorg vi rapporterar att en medarbetare förolyckades under året i Mannheim, Tyskland. Dödsfallet understryker vikten av att hälso- och säkerhetsarbetet ständigt måste prioriteras och utvecklas.

Att skapa en säkerhetskultur

Policyer, ledningssystem, uppföljning och kontroll är sådana verktyg som underlättar insatserna för bättre hälsa och ökad säkerhet. Men det kanske viktigaste är att skapa en företagskultur som sätter hälsa och säkerhet i fokus. Vår årliga globala säkerhetsvecka är ett exempel på en sådan kulturskapande aktivitet.

I styrsystemet ingår också att minimera riskerna genom att utbilda chefer, medarbetare och partners. Varje SCA-anläggning har sina rutiner för att öka säkerheten på arbetsplatsen. Som verktyg finns också den internationella standarden som SCA använder och som främjar systematiskt arbete och ständiga förbättringar av arbetsmiljön.


MÅL

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och vi ska minska olycksfrekvensen () med 50 procent mellan 2014 och 2020.

OHSAS 18001 ska ha införts som standard på alla huvudanläggningar 2016.

UTFALL 2016

Olycksfrekvensen uppgick till 4.6 per miljoner arbetade timmar, en minskning med 31 procent. Jämfört med 2015 är minskningen 27 procent.

Vid slutet av 2016 hade 87 procent av SCAs 63 huvudanläggningar certifierats i enlighet med OHSAS 18001.


På jobbet ser vi efter varandra

I september deltog över 30 000 medarbetare i SCAs andra globala säkerhetsvecka. Temat var ”Vänner på jobbet – tillsammans är vi säkrare”.

Olika aktiviteter ägde rum över hela världen. Exempelvis kom räddningstjänsten på besök, medarbetarna fick ta del av inspirerande föreläsningar och delta i lika lärorika som spännande skyddsövningar. Veckan bjöd också på en del oväntade inslag, som parkour med halka-snubbla-falla-tema. Medarbetarna uppmanades att dela berättelser om vänskap och säkerhet på och utanför arbetsplatsen.

Att alla känner till riskerna, tar eget ansvar och ställer upp för varandra är avgörande för att stärka säkerheten och trivseln på SCAs arbetsplatser. Var och en är skyldig att föregå med gott exempel och våra chefer och ledare har förstås ett särskilt ansvar. SCAs koncernledning och många andra chefer deltog i aktiviteterna för att ge medarbetarna chansen att diskutera säkerhet och inte minst för att signalera att säkerheten alltid kommer främst inom SCA.


Starkare säkerhetskultur med ZERO

ZERO är ett program för att utveckla säkerhetskulturen inom SCAs skogsindustriverksamhet. Trots medvetna satsningar och ett systematiskt arbete för hälsa och säkerhet så sker alltför många olyckor.

Utvecklingen måste vändas och ZERO ska hjälpa oss att åstadkomma detta. Första delmålet är att halvera antalet arbetsolycksfall till år 2018, jämfört med 2014.

För att nå delmålet, och hela vägen fram till att ingen gör sig illa på jobbet, måste vi förändra våra beteenden. Det kräver att var och en sätter hälsa och säkerhet först och visar detta i handling varje dag. Viktiga framgångsfaktorer är engagemang från ledningen, konkreta och utmanande mål samt medarbetarnas uthålliga engagemang.

Arbetet med ZERO inleddes med en nulägesanalys. Utifrån analysen utformade vi handlingsplaner för att utveckla säkerhetskulturen och drog igång aktiviteter. Dessutom utvecklade vi en gemensam verktygslåda med viktiga rutiner, ett eget koncept för beteendebaserad säkerhet samt ett utvecklingsprogram för våra ledare.

”Nu har vi drivit programmet i ett år och kan se positiva effekter. Årets siffror visar att vi minskat antalet olyckor med frånvaro med 26 procent och olycksfrekvensen med hela 29 procent. Engagemanget är stort för att vi ska nå vårt mål, en trygg och säker arbetsplats”, säger Katarina Kolar, programansvarig för ZERO.

Säkerhetsprogrammet Zero lanserades framgångsrikt och bidrog till att olycksfrekvensen minskade med hela 29 procent under året.

ARBETSPLATSOLYCKOR

50%

Vårt mål är att minska olycksfrekvensen med hälften till 2020.

SCAS ÖVERGRIPANDE MÅL

0

SCA har en vision om att inga arbetsplatsolyckor ska förekomma i företagets verksamhet.

23 anläggningar med noll arbetsplatsolyckor 2016

Finland: Nokia
Indien: Ranjangaon
Nederländerna: Suameer
Polen: Olawa
Ryssland: Sovetsk
Spanien: Telde
Sverige: BioNorr Härnösand, Mölnlycke, Obbola Packaging
Taiwan: Kao Hsiung
Tyskland: Logistics Kiel, Witzenhausen
Storbritannien: Chesterfield, Manchester, Oakenholt, Skelmersdale, Stoke, Welshpool
USA: Bellemont, Bowling Green, Greenwich, Harrodsburg, South Glens Falls

Dödsolycka i Mannheim

Den 24 juli inträffade en tragisk dödsolycka vid SCAs mjukpappersanläggning i Mannheim, Tyskland, då en medarbetare förolyckades i samband med underhåll vid brukets kraftanläggning. Ytterligare en kollega skadades.

SCA gjorde simuleringar av olyckan, såg över de aktuella processerna och undersökte utrustningen för att förstå olycksförloppet och ta fram åtgärder för att säkerställa att liknande olyckor inte upprepas. SCA samarbetar med berörda myndigheter.

OHSAS 18001
Standard för ledningssystem för arbetsmiljö.
FR (Frequency Rate)
Antalet olyckor/tillbud per miljoner arbetade timmar.