Omfattande klimatarbete

SCA arbetar på många sätt för att minimera sin klimatpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektivitet och att minska klimatpåverkan från våra produkter. Vi satsar på produktion av förnybar energi som biobränslen och vindkraft. Dessutom nettoabsorberar våra skogar 4,1 miljoner ton koldioxid.

Minskningarna i klimatpåverkan sker främst genom större investeringar i anläggningar eller genom att hela tiden arbeta lite bättre och lite effektivare, till exempel genom energibesparingsprogrammet (se kapitel Klimat och energi). Vi ser till hela kretsloppet för våra produkter för att minimera deras påverkan i så stor utsträckning som möjligt.

Våra skogar absorberade 4,1 miljoner ton koldioxid 2016 vilket är mer än SCA släpper ut i hela sin produktion. Skogen spelar också en viktig roll i vårt arbete med att öka tillgången på förnybar energi. Råmaterial och restprodukter omvandlas till biobränslen och blir till värdefull energi. Skogsmarken är dessutom en förutsättning för våra vindkraftsprojekt.


MÅL

Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.

Vi ska trefaldiga produktionen av från våra skogar till år 2020, med 2010 som referensår.

Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmark till 5 TWh till år 2020.

UTFALL 2016

Vid utgången av 2016 hade koldioxidutsläppen, i relation till produktionsnivån, minskat med 18,4 procent i jämförelse med referensåret 2005.

SCAs produktion av biobränslen från egna skogar uppgick till 740 .

Vindkraftsproduktionen på egenmark uppgick till 2,3 TWh.

740

Gwh

SCAs produktion av biobränslen från egna skogar uppgick till 740 GWh.


Minimerad produktpåverkan

Pappershållaren Tork SmartOne minskar pappersförbrukningen med upp till 40 procent.

Att minska klimatpåverkan handlar inte bara om att investera i ny teknik i produktionen. Lika viktigt är att minska produkternas påverkan och därigenom bidra till FN:s utvecklingsmål nr 12, Hållbar konsumtion.

Sedan början av 1990-talet arbetar SCA med livscykelanalyser som innebär en komplett miljöanalys av en produkts värdekedja, från råvara, produktion och transport till användning och avfallshantering. Våra hygienprodukter har minskat sin klimatpåverkan (carbon footprint) de senaste åren (se kapitel Innovation för människa och miljö och kapitel Kunder och konsumenter) och SCA fortsätter arbetet med resurseffektiva produkter och nya tjänster för kunderna.

Att designa produkter som minskar konsumtionen är ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan. Pappershållaren Tork Xpressnap är utformad så att konsumenterna endast kan ta en servett i taget och vi garanterar en 25-procentig minskning av servettkonsumtionen. Tork SmartOne är ett annat exempel som ger en konsumtionsminskning av toalettpapper med 40 procent. TENA Solutions är en tjänst där vi hjälper vårdhem att optimera sin inkontinensvård genom en omfattande analys av verksamheten. Resultatet är förbättrat välbefinnande för vårdtagarna, minskad resursförbrukning och en lägre totalkostnad.


Minskade utsläpp och kostnader med effektivare kraftproduktion

SCAs uppgradering av en biomasseldad ångpanna i Mannheim minskar koldioxidutsläppen och effektiviserar produktionen.

SCA uppgraderar sin biomasseldade ångpanna vid mjukpappersanläggningen i Mannheim, Tyskland. Biomassa är en restprodukt från produktionen av mjukpapper och de 1 100 som framställs här gör Mannheim till koncernens näst största kraftanläggning.

SCA uppgraderar och byter ut stora delar av ångpannan för att leva upp till industriutsläppsdirektivet, . Uppgraderingen kräver en investering på 10 miljoner euro och har ett antal fördelar. Ångpannan beräknas bli 10 procent effektivare med nya delar och ny teknik. Dessutom förväntas koldioxidutsläppen minska med cirka 20 000 ton samtidigt som driftskostnaderna minskar med 4m Euro per år. Uppgraderingen beräknas vara färdig i slutet av 2017.


Fördubbling av grön el

Utbyggnaden av Östrands massafabrik är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna.

Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

Investeringskostnaden på 7,8 miljarder kronor gör utbyggnaden till en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna.

Sedan investeringen fick klartecken i augusti 2015 startade bygget omgående och det beräknas ta tre år att färdigställa. Det nya renseriet är först ut och det kommer att tas i bruk under andra kvartalet 2017.

Utbyggnaden innebär att SCA kommer att leverera produkter med kvalitet och miljöprestanda i världsklass. Dessutom kommer vi att kunna erbjuda massa som är blekt med de nyaste teknikerna (ECF och ) producerad med råvara från ansvarsfullt skogsbruk. Fabriken kommer också att utrustas med den senaste tekniken för att öka energieffektiviteten och minimera utsläppen till luft och .

Slutligen så kommer Östrandsfabriken att mer än fördubbla sina leveranser av grön el och fjärrvärme till 1,2 TWh el per år, vilket räcker till att förse omkring 240 000 hushåll med el.

SCAs massafabrik i Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och dubblar leveranserna av grön el och fjärrvärme till 1,2 TWh per år."


Drivmedel från skogen

Tanka träd? Anders Hultgren åskådliggör principen bakom att producera biodrivmedel ur restprodukter från massatillverkningen.

Svartlut, en restprodukt vid massatillverkning, blir förnybar bensin och diesel när SCAs pilotanläggning i Obbola utanför Umeå tas i bruk i början av 2017. SCA är först med en teknik som möjliggör framställning av biodrivmedel ur det lignin som finns i svartlut.

Enkelt uttryckt innebär det att härma naturen: ”Det som tog naturen 100 miljoner år att skapa kan SCA göra direkt av restprodukter från skogsindustrin”, förklarar Anders Hultgren, utvecklingschef på SCA.

Framställningsprocessen påminner om det som sker vid oljeraffinaderier. Därför går det också att framställa andra petrokemiska produkter, till exempel råvaror till produktion av plast och läkemedel.

Allt detta ger tillgång till en ny marknad som i princip är omättlig – världen behöver enorma mängder energi. Framtida kunder för SCAs nya produkt skulle kunna vara till exempel oljebolag, distributörer eller bussbolag. En stor fördel är att fordon och tankställen och annan infrastruktur inte behöver byggas om eller bytas ut, vilket givetvis innebär stora besparingar i tid och pengar.

”Vår nya produkt ökar också värdet på massabruket som kan öka produktionen i takt med att vi blir bättre på att ta tillvara restprodukterna. Och i ett större perspektiv gör denna övergång från fossilt till förnybart att vi bidrar till att lösa klimatkrisen”, säger Anders Hultgren.

Målet är storskalig drivmedelsproduktion, men innan SCA kan fatta beslut om en fortsättning ska pilotanläggningen byggas klar, komma igång och utvärderas. Fungerar allt som det ska, kan det bli intressant för andra massabruk, i Sverige och i resten av världen.


Förnybar energi motsvarande elkonsumtionen i

220 000

eluppvärmda villor.*

Invigning av Skandinaviens största vindkraftsområde

Den första juni invigdes de två vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden i norra Sverige, som tillsammans består av 123 vindkraftverk.

Tillsammans med vindparken Stamåsen utgör Björkhöjden och Ögonfägnaden Skandinaviens största vindkraftsområde. Vindparkerna kommer att generera motsvarande 1 procent av Sveriges totala energikonsumtion eller hushållsel för 220 000* villor eller 560 000* lägenheter.

Vindparkerna, som är belägna i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner, invigdes på temat ”Folkets vindpark”. De runt 850 deltagarna bjöds på mat och fika samt guidade rundturer, dansmusik och uppträdande av varitésällskapet Karneval.

Vindparkerna drivs av Statkraft SCA Vind, ett samägt bolag i vilket Statkraft äger 60 procent och SCA 40 procent. Statkraft står för finansieringen av vindparkerna medan SCA står för marken.

* Källa. Statkraft.se

ESAVE
Strukturerat energibesparingsprogram som SCA år 2003 införde i de tillverkningsenheter där energiförbrukningen är som störst. Målet är att väsentligen minska produktionsenheternas energiförbrukning.
Biobränsle
Förnybart bränsle från skogs- och processavfall.
GWh
Gigawattimmar, måttenhet för energi (elenergi och värmeenergi). 1 GWh=1 miljon kWh.
GWh
Gigawattimmar, måttenhet för energi (elenergi och värmeenergi). 1 GWh=1 miljon kWh.
IED (Industry Emissions Directive)
EUs direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa industriutsläpp.
TCF, klorfri massa
Pappersmassa som bleks utan användning av klor i någon form.
Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.