Koden visar vägen

SCA arbetar intensivt med att öka medvetenheten om etikfrågor och uppförandekoden i organisationen. Sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter är några fokusområden. Utbildning och kontroll av leverantörer är verktyg för att nå målen.

Utbildning i koden

SCAs uppförandekod är ett verktyg för att skapa förtroende och omvandla SCAs kärnvärden respekt, ansvar och högklassighet i handling. Alla nya medarbetare utbildas i uppförandekoden som en del av introduktionsprogrammet. Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa att alla medarbetare har god kunskap och kännedom om koden (se kapitel Uppförandekod). SCA har ett system där medarbetare kan rapportera in överträdelser av koden. 2015 kompletterades systemet med externt skötta telefonlinjer (hotlines) för inrapportering i Storbritannien och Mexiko. Under 2016 rullades telefonlinjer ut i ett antal länder i Latinamerika, Norden och Östeuropa.

Att välja rätt partners

Ju mer SCA växer globalt, desto viktigare blir kontrollen av lokala leverantörer och att välja ansvarstagande affärspartners. Det handlar om att identifiera riskerna och bidra till utvecklingen av leverantörernas sociala och miljömässiga prestanda.

Målet är att uppmuntra gemensamma värderingar och prioriteringar i hela leverantörskedjan i linje med SCAs globala leverantörsstandard.


MÅL

Vi ska efterleva SCAs uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

Vi ska utvärdera våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard.

UTFALL 2016

91 procent av medarbetarna har utbildats i uppförandekoden.

Vid utgången av 2016 kom 46 procent av hygienverksamhetens inköpskostnader från leverantörer som åtagit sig att följa kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard. Av skogsindustriverksamhetens 23 största leverantörer hade 87 procent undertecknat leverantörsstandarden.


Etik – från efterlevnad till ledarskap

Under året utvecklade vi vårt arbete inom etik och integritet. Vi ville röra oss bortom regler och kontroll för att också förstå de sociologiska och psykologiska faktorerna bakom regelbrott. Eller enklare uttryckt: varför goda människor ibland beter sig olämpligt.

Ett spel med etiska dilemman fick deltagarna att diskutera komplexa situationer där det inte alltid finns ett självklart rätt eller fel.

En kultur som präglas av integritet börjar med två viktiga insikter: att omgivningen har stor inverkan på individers agerande samt att det är nödvändigt att förstå och hantera etiska gråzoner. Det kräver i sin tur att etik blir en fråga om ledarskap snarare än att lyda regler. Detta synsätt förespråkas av Guido Palazzo, professor i affärsetik vid handelshögskolan i Lausanne och den som hjälpte SCA med en utbildningssatsning som inleddes under året.

Utbildningen bestod av två delar: en föreläsning om kultur, grupptryck och andra miljöfaktorer samt ett fysiskt kortspel om etiska dilemman. Genom att spela spelet fick deltagarna diskutera svåra situationer som till exempel relationen till kunder och leverantörer, intressekonflikter och medarbetarfrågor. Genom att visa att det sällan finns ett rätt svar ville vi stärka deltagarnas förmåga att hantera olika situationer. Dessa diskussioner bidrog också till att deltagarna kände sig mer bekväma med att dela dilemman som de själva ställts inför.

Utbildningsinsatsen började med koncernledningen och togs vidare till SCAs ledarkonferens för bolagets 150 högsta chefer. I början av 2017 kommer omkring 1 000 ledare att ha tagit del av utbildningen. Därefter kommer den att införlivas i SCAs ordinarie ledarutveckling.

Omfattande program för konkurrensrätt

En fri och ostörd konkurrens är en grundpelare för varje samhälle och en förutsättning för varje hållbar affärsverksamhet. SCA bedriver en omfattande verksamhet i ett stort antal länder och i skilda kulturer. SCA är därför exponerat för risker för överträdelser av konkurrensregler och är också föremål för vissa utredningar (se kapitel Uppförandekod) av nationella konkurrensmyndigheter. Överträdelse av dessa regler är inte i något sammanhang acceptabelt och står i direkt strid med SCAs värdegrund. SCA ser mycket allvarligt på detta och har därför utvecklat ett omfattande internt utbildningsprogram som förstärktes under 2016. Programmet innehåller bland annat riskanalys, olika former av utbildning (e-learning, workshops), utvecklade guidelines, krav på godkännande för vissa konkurrentkontakter och återkommande påminnelser.

Mänskliga rättigheter i fokus

Mexiko var ett av de länder som genomförde en workshop kring mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter hörde till årets viktigaste teman. För att säkra att människors rättigheter respekteras i alla delar av SCAs verksamhet jobbar vi ständigt med att förstå och hantera riskerna på området.

Under året utvecklade vi en modell för att hjälpa SCAs olika enheter att själva kartlägga riskerna för att rättigheter kränks. SCAs affärsenhet i Latinamerika blev den första att använda modellen. Arbetet inleddes med en workshop med ledningen för SCA i Latinamerika. Deltagarna fick en introduktion till FN:s vägledande principer för företag och och gjorde sedan en övergripande riskkartläggning för regionen. I ett andra steg utfördes motsvarande workshop och riskkartläggning för Mexiko, Chile, Brasilien och Centralamerika. Baserat på detta arbete tas handlingsplaner fram för att hantera högriskområden. Arbetet kommer att vara slutfört i början av 2017.

Kartläggningen i Latinamerika är en fortsättning på den globala genomgång som gjordes i samarbete med BSR (Business for Social Responsibility) under 2014. Vi kommer att utvärdera resultatet i Latinamerika och besluta om vidare utrullning.

Ökad kunskap inom SCAs inköpsorganisation

Under året fastställde SCA nya ambitiösa mål för koncernens leverantörsbas. SCA ska främja hållbara och ansvarsfulla affärer genom att välja och belöna partners som delar våra värderingar. Vi vill säkerställa våra produkters säkerhet och kvalitet samt att de tillverkas och tillhandahålls med respekt för människor och miljö.

  • Alla SCAs leverantörer ska utvärderas utifrån social och etisk risk.
  • År 2020 ska SCAs samtliga inköp av råmaterial, varor och tjänster komma från leverantörer som förbinder sig att följa SCAs globala leverantörsstandard.

Tidigare låg fokus på SCAs globala, regionala och andra strategiskt viktiga leverantörer, som tillsammans stod för cirka 70 procent av våra inköpskostnader. Riskanalysen såg framförallt till inköpsland.

Det nya målet innebär att vi kommer att se till alla inköp, även andra kategorier såsom lokalt inköp, tjänster och logistik. Riskanalysen har stramats upp med hänsyn till fler riskparametrar och starkare koppling till det löpande inköpsarbetet.

Konkret betyder det att runt 28 000 leverantörer, att jämföra med tidigare 600–700 leverantörer, kommer stegvis att omfattas av SCAs riskanalys och leverantörsutvärdering.

I anslutning till att SCA definierade nya mål för leverantörsledet utbildades inköpsorganisationen. Under året utbildade vi 16 av 19 inköpsteam i Amerika, Europa och Asien. Syftet var att öka inköparnas förståelse för vad hållbarhet betyder för SCA, vilken roll spelar för SCAs inköp och hur de bör integrera koden i sitt dagliga arbete. SCAs nya leverantörsmål och hur risker kan hanteras och identifieras var andra ämnen som togs upp.

Mänskliga rättigheter
Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).
Uppförandekoden
En formell redogörelse för ett företags värderingar och affärspraxis. Uppförandekoden anger företagets minimikrav och åtagandet att uppfylla dem samt att se till att leverantörer och underleverantörer också gör det.