Livsviktigt vatten

SCA har uppfyllt sitt tidigare vattenmål och har därför infört nya mål som är anpassade efter lokala förhållanden eftersom vatten är en lokal fråga. De nya målen berör alla bruk och handlar om att rena vattnet så effektivt som möjligt men också om att minska vattenanvändningen.

Vatten är en livsviktig resurs som tillsammans med klimatfrågan är en av de allra viktigaste hållbarhetsfrågorna. Det finns all anledning att rena, minska och effektivisera vattenanvändningen i varje SCA-anläggning.

SCA använder vatten framförallt till att transportera fibrer och som kylvatten i tillverkningsprocessen. De flesta av våra anläggningar, motsvarande 97 procent av vattenanvändningen, finns i områden med gott om .

I år rapporterar vi för första gången i enlighet med våra nya vattenmål. Målen är satta utifrån vad som är mest relevant. I Sverige är inte vattenanvändningen lika viktig som i vattenstressade områden som Colombia eller Spanien. I Sverige är det däremot viktigt att minska fosforutsläppen eftersom de kan ha en negativ påverkan på Östersjön. Ökningen av fosforutsläpp under året beror på driftstörningar och problem med mätutrustningen vid anläggningen i Obbola, Sverige.


MÅL

Våra anläggningar ska minska nivåerna av med 10 procent.

Våra mjukpappersanläggningar ska minska volymerna och organiskt avfall () med 10 procent.

Skogsindustrianläggningarna ska minska utsläppen av fosfor med 10 procent. Samtliga mål ska vara uppfyllda 2020 med 2014 som basår.

UTFALL 2016

Nivåerna av suspenderade ämnen i våra anläggningar minskade med 12,5 procent.

Volymerna avloppsvatten minskade med 1,5 procent och organiskt avfall med 3,3 procent i våra mjukpappersanläggningar.

Utsläppen av fosfor ökade med 35,6 procent i våra skogsindustrianläggningar.


Kartläggning av vattenrisker

Röd färg indikerar hög , vit låg. SCAs anläggningar ligger mestadels i områden med god tillgång till vatten.
Källa: WRI, GADM

För första gången har SCA gjort en kartläggning av vattenrisker hos samtliga massaleverantörer. Sammanlagt riskbedömdes 54 leverantörer och den stora majoriteten är belägna i områden med låg risk.

Vid produktion av pappersmassa går det åt stora mängder vatten och vi behöver därför försäkra oss om att våra leverantörers produktion inte är förenade med stora vattenrisker. Vi använde det externa verktyget WRI Aqueduct som tar hänsyn till flera riskfaktorer men främst risker kring vattenkvantitet, vattenkvalitet och lagstiftning. Endast ett fåtal leverantörer är lokaliserade i områden med medelhög till hög risk.

”Vi har inga massaleverantörer med hög risk med avseende på vatten”, säger Armin Benner, miljöspecialist på SCA. ”Nu ska vi utvärdera resultaten och utifrån den här grundliga analysen bestämma om det är nödvändigt att byta ut eller minska volymerna från någon leverantör”.

Utvärderingen av vattenrisker kommer att upprepas regelbundet och vi kommer även att kartlägga riskerna hos andra viktiga leverantörer. SCA utvärderar vattenrisker vid sina egna anläggningar sedan 2011.


ÖSTRAND DUBBLAR VATTENRENINGEN

Som en del i den stora investeringen i Östrands massafabrik i Sverige bygger SCA ut anläggningens vattenrening. Investeringen innebär fördubblad produktionskapacitet och för det krävs ett ökat vattenflöde. Östrands hydrauliska kapacitet ökar från 2 000 till 4 000 kubikmeter vatten i timmen. Denna utökning sker framförallt genom utbyggnad av befintlig teknik då den fungerar väl.

Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.
Suspenderade ämnen
Uppslammade partiklar i avloppsvattnet.
Avloppsvatten
Vatten som släpps ut i vattendrag efter rening.
BOD, Biochemical oxygen demand
Vattenemissionsfaktor som beskriver mängden syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material i avloppsvatten, utan att specificera de närvarande substanserna. Ett högt BOD-värde innebär att den normala syrehalten i vattenmiljön kan sjunka. BOD-värdet mäts under sju dagar i Sverige och under fem dagar i övriga Europa, i enlighet med nationella lagar.
Vattenstress
Inträder när mängden vatten av god kvalitet inte längre räcker till för att täcka samhällets behov. Den definition som brukar användas för vattenstress är om mängden tillgängligt färskvatten i ett land understiger 1 700 kubikmeter per person och år. Detta kan jämföras med gränsvärdena för kronisk vattenbrist (1 000 kubikmeter per person och år) och absolut vattenbrist (500 kubikmeter per person och år).