Steg för steg mot en hållbar framtid

Hållbarhetsdirektör Kersti Strandqvist och vd Magnus Groth.

SCAs vd och koncernchef Magnus Groth och hållbarhetsdirektör Kersti Strandqvist kan se tillbaka på ett händelserikt 2016. Det var året då SCA inledde ett arbete med att dela upp bolaget i en hygien- och en skogsindustridel, året då vi ingick ett avtal om att förvärva medicinföretaget BSN medical, då vi avslutade och integrerade förvärvet av mjukpappersföretaget Wausau Paper och året då vi påbörjade resan mot att bli den självklara experten på hygienområdet.

Magnus, hur går dina tankar om det gångna året?

MG: Om stämman beslutar att dela upp SCA i en hygien- och en skogsindustridel så blir det början på en ny epok i företagets historia. Det kommer att innebära nya affärsmöjligheter och respektive bolag kommer att kunna fokusera på sin verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. En uppdelning är det bästa sättet att skapa aktieägarvärde och kundnytta i framtiden.

Förvärvet av Wausau Paper innebär en rejäl förstärkning på den nordamerikanska AfH-marknaden (mjukpapper för storförbrukare) och integrationen har gått över förväntan, både avseende synergier och marginaler. Det annonserade köpet av BSN medical i slutet av året blir det största förvärv vi någonsin gjort. Det innebär att vi ger oss in på medicinteknikområdet vilket skapar nya affärsmöjligheter.

Under året utvecklade vi en ny vision och vårt strategiska ramverk som utgår ifrån våra intressenters behov, däribland självklart kunder och konsumenter. Det är glädjande att vi har så många nöjda kunder, vilket bland annat resulterat i ett antal utmärkelser (se kapitel Nöjda kunder och konsumenter). Allt detta samtidigt som vi skapat tillväxt och lönsamhet och introducerat 23 innovationer på marknaden.

Hälsa och säkerhet är alltid ett högprioriterat område och det är med djupt beklagande jag konstaterar att vi hade en dödsolycka i verksamheten under året. Vi fortsätter att ha säkerhetsarbetet högst upp på agendan och det är glädjande att vi minskade olycksfrekvensen med 27 procent under året.

Varför har ni sett över det strategiska ramverket?

KS: Vi är stolta över att hållbarhet sedan länge är integrerat i vår verksamhet och med det nya strategiska ramverket blir det så mycket tydligare. Vår nya vision syftar mot ett långsiktigt mål, “Att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa”, och vi har formulerat koncernmål där vi tydliggör våra ambitioner för kunder och konsumenter, samhället och våra medarbetare. Vi förstärker därmed våra ambitioner att höja hygienstandarden i de marknader vi verkar och samlar våra miljöambitioner under målet om att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle.

2015 introducerade Förenta Nationerna sina globala mål för hållbar utveckling och 2016 försökte världen komma fram till hur de ska omsättas i handling. Vad betyder detta för SCA?

Kersti Strandqvist deltog i en paneldebatt vid lanseringen av Hygiene Matters-rapporten som ägde rum i samband med Förenta Nationernas generalförsamlings session i New York i september.

KS: Arbetet med att uppfylla FN:s hållbarhetsmål kommer att göra världen lite bättre samtidigt som de innebär goda affärsmöjligheter för företag världen över. Inte minst inom områdena hälsa, hygien och sanitet där vi besitter stor kompetens. Vi är fast beslutna att göra vad vi kan för att bidra till att de 17 globala hållbarhetsmålen uppfylls.

MG: För oss är det viktigt att kunna bidra med vår affärsverksamhet men även att delta i den globala debatten, vilket vi främst gör under vårt Hygiene Matters-initiativ. Med Hygiene Matters vill vi höja hygienstandarden i världen, öka medvetenheten om kopplingen mellan hygien, hälsa och välbefinnande samt bryta tabun som omger områden som inkontinens. Under året tog det sig bland annat uttryck i en global hygienundersökning och en hygienrapport som vi tog fram i samarbete med FN-organet Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC). Rapporten presenterade vi i samband med FN:s generalförsamlings session i september i New York. Vi har även ett samarbete med United Nations Foundation som syftar till att föra samman företag, myndigheter och intresseorganisationer för samverkan kring FN:s mål för hållbar utveckling (se kapitel Bättre hygien för bättre hälsa).

"Vi är fast beslutna att göra vad vi kan för att Förenta Nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling uppnås.”

Ett av era nya koncernmål syftar till att bidra till ett cirkulärt samhälle, vad betyder det för er?

Magnus Groth inledningstalade när SCA och UN Foundation bjöd in till dialog om FN:s globala agenda för hållbar utveckling i FN-högkvarteret i New York i oktober.

MG: Många områden har vi arbetat med sedan länge, som resurseffektivitet och innovation. Vi har minskat miljöpåverkan i samtliga våra produktkategorier och har arbetat med energieffektiviseringar i vårt -program sedan 2010. Nu har vi dessutom infört MSAVE där vi ska optimera vår råmaterialanvändning samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan och avfall. Vi har även introducerat ett nytt mål för (se kapitel Mot ett cirkulärt samhälle).

KS: Innovationer spelar en avgörande roll för att uppnå ett cirkulärt samhälle, såväl egna som i samarbete med andra. För att få inspiration till nya innovationer och affärslösningar har vi gått med i Circular Economy 100 (CE 100), ett program inom ramen för Ellen MacArthur Foundation som har till syfte att verka för en . Vi arbetar med innovationer för människa och miljö där kriterierna är att de ska medföra sociala- och/eller miljömässiga förbättringar. Ifjol uppgick andelen innovationer för människa och miljö till 40 procent. Det komprimerade mjukpapperet Okay Compressé och Tork SmartOne som minskar konsumtionen av toalettpapper är två exempel på innovationer som är bra både för miljön och plånboken och där vi hjälper konsumenterna att göra goda val.

KS: kommer att vara en av våra stora utmaningar i framtiden och vi tror att samarbeten över gränserna, med kunder, företag och organisationer, kommer att bidra till nya lösningar. Vi driver redan några projekt tillsammans med våra kunder där vi samlar in och återvinner pappershanddukar, men vi behöver arbeta vidare för att hitta lösningar inom exempelvis barnblöjor.

Andra viktiga frågor under det gångna året?

MG: Vi bötfälldes för kartellaktiviteter i Colombia och Spanien. Jag vill betona att vi har nolltolerans för den här sortens oetiskt beteende och vi har intensifierat våra ansträngningar i att hjälpa våra medarbetare att göra rätt. Förutom den obligatoriska e-learningutbildningen har vi introducerat ett koncept som vi kallar ”Ethical Dilemmas” där vi ger medarbetarna möjlighet att diskutera utmaningar i det dagliga arbetet på djupet. Konceptet syftar till att öka förståelsen och skapa en kultur präglad av integritet (se kapitel Koden visar vägen).

Några tankar inför 2017?

MG: 2017 kommer att bli ett intensivt och spännande år, med den föreslagna uppdelningen av SCA i två bolag och integrationen av BSN medical. Vi ska fortsätta att utveckla innovationer som kan hjälpa människor i deras vardag och arbeta för att etablera oss som den självklara experten inom hygien.

ESAVE
Strukturerat energibesparingsprogram som SCA år 2003 införde i de tillverkningsenheter där energiförbrukningen är som störst. Målet är att väsentligen minska produktionsenheternas energiförbrukning.
Produktionsavfall
För SCA är avfall endast det material som lämnar våra produktionsanläggningar utan att kunna användas för något annat ändamål. Returpapper och returfiber ingår inte, eftersom de är en del av SCAs råmaterial.
Cirkulär ekonomi
Ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation där cirkulära kretslopp används istället för linjära.
Konsumentavfall
Avfall efter produkternas användning, exempelvis använda blöjor, mensskydd och mjukpapper.