Så skapar SCA värde idag och i framtiden

SCAs affärsverksamhet bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Insikt i omvärldstrender och lyhördhet för våra intressenters behov lägger grunden för våra mål och vår strategi.

1EXTERNA TRENDER OCH DRIVKRAFTER

Globala makrotrender, från befolkningsökning och högre levnadsstandard till resursbrist och klimatförändringar, har en stor påverkan på SCAs affärsverksamhet. Vi har identifierat de makroekonomiska drivkrafter som vi anser vara mest relevanta för vår verksamhet. Genom att analysera vår omvärld och drivkrafterna kan vi tillvarata möjligheter och undvika risker som är förknippade med dem.

Åldrande befolkning

Växande medelklass

Klimatförändringar

Resursbrist

2OMVÄRLDSDIALOG

Miljontals människor över hela världen har en inverkan på och ett intresse för vår verksamhet. Vi måste agera i samklang med det samhälle där vi verkar för att vara relevanta, och en kontinuerlig och lyhörd dialog med våra hjälper oss att förstå vilka förväntningar som finns på oss som företag och hur vi ständigt kan utvecklas och förbättras. Det hjälper oss också att förstå behoven hos våra kunder och konsumenter, att bygga långsiktiga relationer och att utforma och genomföra vår affärsstrategi.

Mer i kapitel Intressentdialog

3VÅRA VÄGVAL

Väsentlighetsanalysen visar vilka frågor som är viktiga för SCA och för våra intressenter. Den ligger till grund för SCAs strategi och hållbarhetsarbete. Analysen grundar sig på en undersökning bland 1 100 interna och externa intressenter.

Mer i kapitel Väsentlighetsanalys

4EN VÄRDESKAPANDE STRATEGI

Storskaliga hållbara lösningar som baseras på ett innovativt och nytt tänkande behövs för att vi ska kunna lämna över ett hållbart samhälle till våra barn. Vi måste ta vara på de affärsmöjligheter och hantera de utmaningar som uppstår i en föränderlig värld för att kunna skapa värde för människor och miljö. 2016 uppdaterade SCA sitt strategiska ramverk med framtida möjligheter och utmaningar i åtanke och utifrån intressenternas behov och förväntningar.

SCAs nya, ändamålsdrivna vision lyder ”Att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa”. I det uppdaterade ramverket ingår även tre nya koncernmål som handlar om att ”Öka livskvaliteten varje dag för fler människor”, ”Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle” samt ”Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag”.

Hållbarhet är sedan länge integrerat i vår strategi och affärsmodell och i den uppdaterade strategin med de nya koncernmålen blir det än tydligare. Målet ”Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt” ligger kvar sedan tidigare där tillväxt inom hygienområdet är en viktig del av SCAs finansiella värdeskapande.

SCA skapar inte enbart värde för sina aktieägare. Målet ”Öka livskvaliteten varje dag för fler människor” visar hur vi genom våra lösningar inom hygien och hälsa skapar värde för kunder och konsumenter. Målet ”Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle” innefattar hur vi vill minimera vår miljöpåverkan och utveckla produkter och tjänster som fungerar i ett cirkulärt samhälle och ”Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag” inbegriper program för nuvarande och potentiella medarbetare.

Strategin bygger på ett antal internationella regelverk och riktlinjer som kommer att få stor betydelse för näringslivet i framtiden. SCA stödjer Förenta Nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling ( ) och vi vill genom vår affärsverksamhet bidra till målen. De mål vi definierat som mest relevanta för vår verksamhet är:

Nr 3 Hälsa och välbefinnande – vi ger tillgång till innovativa lösningar samt utbildar och informerar miljontals människor om hygien och hälsa. Genom att möta sociala behov skapas även affärsnytta. Det ger fler människor möjlighet att arbeta, bättre förutsättningar att försörja sina familjer och ett ökat välbefinnande.

Nr 5 Jämställdhet – vi bryter tabun kring ämnen som mens och inkontinens och ger kvinnor, flickor och omvårdande släktingar möjligheter att fullt ut delta i samhället. Vårt Hygiene Matters-initiativ spelar en central roll.

Nr 6 Rent och sanitet – tillgång till hållbara hygienlösningar. Varje dag dör cirka 1 000 barn under fem år av diarré till följd av bristande tillgång till vatten, sanitet och hygien.

Nr 12 Hållbar konsumtion och produktion – vi arbetar med resurseffektivitet, designar våra produkter för ett cirkulärt samhälle och utvecklar hållbara modeller för att hantera avfall.

Vision

Att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

LÅNGSIKTIGA MÅL

FINANSIELLA MÅL

MÅL FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ


Nr 7 Hållbar energi och nr 13 Bekämpa klimatförändringen – vi arbetar för att minska klimatpåverkan i hela leveranskedjan och garantera ursprunget på den vedfiber vi använder. Vi investerar i energi som vindkraft och biobränslen.

Nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald – vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och bevarar den biologiska mångfalden i våra skogar.

Att minska utsläppen av växthusgaser till de nivåer som forskare anser vara nödvändigt kommer att kräva ett genomgripande skifte mot rena, energieffektiva tekniker och företag som ligger långt framme på området kommer att gynnas mest. Världssamfundets överenskommelse om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 1,5 grader vid COP 21-mötet i Paris 2015 ger vägledning i frågan. EU-kommissionens handlingsplan för en har influerat oss när vi utvecklat vårt mål för ett cirkulärt samhälle.

Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.
SDG (Sustainable Development Goals)
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, inklusive 169 delmål, som antogs 2015. De ersätter millenniemålen och ska vara uppfyllda år 2030.
Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.
Uppförandekoden
En formell redogörelse för ett företags värderingar och affärspraxis. Uppförandekoden anger företagets minimikrav och åtagandet att uppfylla dem samt att se till att leverantörer och underleverantörer också gör det.
Biologisk mångfald
En term som beskriver mångfalden av livsformer och arter (flora och fauna) i ett ekosystem. Ett ekosystem är ett levande biologiskt samhälle i en specifik fysisk miljö.
Produktionsavfall
För SCA är avfall endast det material som lämnar våra produktionsanläggningar utan att kunna användas för något annat ändamål. Returpapper och returfiber ingår inte, eftersom de är en del av SCAs råmaterial.
Förnybar
Alla material som kan återplanteras eller produceras utan att naturens resurser utarmas.
Cirkulär ekonomi
Ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation där cirkulära kretslopp används istället för linjära.