Mål och utfall

= Ej enligt plan
= Ej enligt plan, åtgärder identifierade
= Enligt plan


Hälsa & säkerhet för medarbetarna

MÅL

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och vi ska minska olycksfrekvensen () med 50 procent mellan 2014 och 2020.

ska ha införts som standard på alla huvudanläggningar 2016.

UTFALL 20161)

Olycksfrekvensen uppgick till 4,6 per miljoner arbetade timmar, en minskning med 31 procent. Jämfört med 2015 är minskningen 27 procent. En tragisk döds-olycka inträffade vid anläggningen i Mannheim, Tyskland.

Vid slutet av 2016 hade 87 procent av SCAs 63 huvudanläggningar certifierats i enlighet med OHSAS 18001.

Minskning av olycksfrekvensen

–31%

Olycksfrekvens

OHSAS 18001


Innovation för människa & miljö

MÅL

Vi ska leverera bättre, säkra och miljöanpassade lösningar till våra kunder. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan genom att ta hänsyn till nya innovationers hela livscykel.

UTFALL 20161)

40 procent av SCAs innovationer medförde sociala och/eller miljöförbättringar.

Exempel på innovationer för människa och miljö är TENA Lady Pants, Tork SmartOne och Okay Compressé.

Andel innovationer för människa och miljö

40%


Hygienlösningar

MÅL

Vi ska dela med oss av vår hygienkunskap till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara hygienlösningar som bidrar till ett hälsosamt och värdigt liv. Där vi har närvaro ska vi:

  • Sprida kunskap om hygien med anknytning till våra produkter och tjänster.
  • Sträva efter att utbilda flickor, kvinnor och vårdgivare.
  • Sträva efter att erbjuda mest värde för konsumenterna med prisvärda hygienlösningar för alla.

UTFALL 20161)

SCA var nummer 1 eller 2 inom minst ett hygienproduktsegment i cirka 90 länder.

Cirka 500 miljoner personer använde SCAs produkter varje dag.

2 000 000 människor nåddes genom de hygienutbildningar som SCA bedriver i hela världen.

Vi erbjöd ett brett sortiment produkter som sträcker sig från premiumsegmentet till ekonomisegmenten.

Miljoner människor som använde SCA-produkter varje dag

500


Uppförandekod

MÅL

Vi ska efterleva SCAs uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

Vi ska utvärdera våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard.

UTFALL 20161)

91 procent av medarbetarna har utbildats i .

Vid utgången av 2016 kom 46 procent av hygienverksamhetens inköpskostnader från leverantörer som åtagit sig att följa kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard. Av skogsindustriverksamhetens 23 största leverantörer hade 87 procent undertecknat leverantörsstandarden.

Utbildade medarbetare i uppförandekoden

91%


Klimat & energi

MÅL

Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.

Vi ska trefaldiga produktionen av från våra skogar till år 2020, med 2010 som referensår.

Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmark till 5 TWh till år 2020.

UTFALL 20161)

Vid utgången av 2016 hade koldioxidutsläppen, i relation till produktionsnivån, minskat med 18,4 procent.

SCAs produktion av biobränslen från egna skogar uppgick till 740 GWh.

Vindkraftsproduktionen på egen mark uppgick till 2,3 TWh.

Minskning av koldioxidutsläpp

–18,4%

Koldioxid

Biobränslen

Vindkraft


Fiberinköp & Biologisk mångfald

MÅL

All i våra produkter ska vara ®- eller -certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.

Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn.

UTFALL 20161)

2016 levererades 6,5 miljoner ton färskfiber i form av virke, massa, förpackningar, moderrullar och produkter från tredje part. 57 procent av fibern var FSC/PEFC-certifierad, 42 procent uppfyllde :s kriterier för kontrollerat virke och 1 procent kom från kontrollerade leverantörer.

7 procent av SCAs produktiva skogsmark undantas långsiktigt från avverkning i våra ekologiska landskapsplaner. 13 procent av arealen som planerats för avverkning 2016 undantogs av naturhänsyn.

Andel fiber som är FSC/PEFC-certifierad eller uppfyller FSC:s standard för kontrollerat virke

99%


Vatten

MÅL

Våra anläggningar ska minska nivåerna av med 10 procent.

Våra mjukpappersanläggningar ska minska volymerna och organiskt avfall () med 10 procent.

Skogsindustrianläggningarna ska minska utsläppen av fosfor med 10 procent.

Samtliga mål ska vara uppfyllda 2020 med 2014 som basår.

UTFALL 20161)2)

Nivåerna av suspenderade ämnen i våra anläggningar minskade med 12,5 procent.

Volymerna avloppsvatten minskade med 1,5 procent och organiskt avfall med 3,3 procent i våra mjukpappersanläggningar.

Utsläppen av fosfor ökade med 35,6 procent i våra skogsindustrianläggningar.

Minskning av suspenderade ämnen

–12,5%


Finansiella mål

MÅL

Avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter är målet 30 procent, för Mjukpapper 15 procent och Skogsindustriprodukter ska vara i den övre kvartilen i branschen. Personliga hygienprodukter ska ha en årlig organisk tillväxt om 5–7 procent och Mjukpapper 3–4 procent. Skogsindustriprodukter ska växa i takt med marknaden. SCA ska upprätthålla en solid investment grade rating.

UTFALL 2016

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12,5 procent. För Personliga hygienprodukter uppgick den till 31,8 procent, för Mjukpapper till 13,5 procent och för Skogsindustriprodukter till 5,7 procent. För Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade den organiska försäljningen med 3 procent vardera medan den för Skogsindustriprodukter minskade med 3 procent. SCA hade en solid investment grade rating.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital

12,5%

1) Exklusive Vinda.
2) Exklusive anläggningarna i Munksund och Östrand.

FR (Frequency Rate)
Antalet olyckor/tillbud per miljoner arbetade timmar.
OHSAS 18001
Standard för ledningssystem för arbetsmiljö.
Uppförandekoden
En formell redogörelse för ett företags värderingar och affärspraxis. Uppförandekoden anger företagets minimikrav och åtagandet att uppfylla dem samt att se till att leverantörer och underleverantörer också gör det.
Biobränsle
Förnybart bränsle från skogs- och processavfall.
Färsk vedfiber
Kallas även jungfrulig fiber. Vedfiber från skog som utnyttjas som råvara för första gången.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
Suspenderade ämnen
Uppslammade partiklar i avloppsvattnet.
Avloppsvatten
Vatten som släpps ut i vattendrag efter rening.
BOD, Biochemical oxygen demand
Vattenemissionsfaktor som beskriver mängden syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material i avloppsvatten, utan att specificera de närvarande substanserna. Ett högt BOD-värde innebär att den normala syrehalten i vattenmiljön kan sjunka. BOD-värdet mäts under sju dagar i Sverige och under fem dagar i övriga Europa, i enlighet med nationella lagar.