GRI-index

SCAs hållbarhetsredovisning 2016 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer, G4 Core. Nedanstående index visar vilka GRI-indikatorer som redovisas och var information återfinns: i denna hållbarhetsredovisning (SR), Årsredovisning (AR) eller SCAs hemsida (sca.com/GRI), som innehåller motsvarande GRI-index med direktlänkar. Detta är nionde året som SCA tillämpar GRI:s riktlinjer och rapporteringen har verifierats av EY.

Standardupplysningar

 

Beskrivning

Sidhänvisning

Kommentar/Reservation

Strategi och analys

G4-1

Kommentar från vd och styrelse

Steg för steg mot en hållbar framtid

 

Organizational Profile

G4-3

Organisationens namn

Adresser

 

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster

SCA i korthet
Kund- och konsumentinsikt, kreativitet och mod driver innovation och större varumärken

 

G4-5

Huvudkontorets lokalisering

Adresser

 

G4-6

Länder där bolaget är verksam

Koncernens noter – F1. Dotterföretag

 

G4-7

Ägarstruktur och bolagsform

SCA-aktien

 

G4-8

Marknader där bolaget är verksam

Personliga hygienprodukter – Marknad
Mjukpapper – Marknad
Skogsindustriprodukter – Rörelsen 2016
Skogsindustriprodukter – Marknad

 

G4-9

Bolagets storlek

SCA i korthet
SCA i korthet

 

G4-10

Total personalstyrka

Social data

 

G4-11

Procent av arbetsstyrkan med kollektivavtal

Medarbetare

 

G4-12

Bolagets leverantörskedja

Ekonomiskt värdeskapande – Hållbarhetsstyrning
Så hanteras leverantörskedjan

 

G4-13

Större förändringar under redovisningsperioden

Verksamhet och struktur

 

G4-14

Försiktighetsprincipens tillämpning

Produktsäkerhet
Värdeskapande för miljö – Hållbarhetsstyrning
Risker och riskhantering

 

G4-15

Externa stadgor, principer och initiativ

SCA i korthet

 

G4-16

Medlemskap i organisationer

SCA i korthet

 

Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker

G4-17

Enheter som ingår alternativt exkluderas

Om rapporten

 

G4-18

Process för att definiera redovisningens innehåll

SCAs väsentlighetsanalys

 

G4-19

Identifierade väsentliga aspekter

SCAs väsentlighetsanalys
Så skapar SCA värde idag och i framtiden

 

G4-20

Respektive aspekts avgränsningar inom organisationen

Om rapporten
sca.com/GRI

 

G4-21

Respektive aspekts avgränsningar utanför organisationen

Om rapporten
sca.com/GRI

 

G4-22

Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter

Om rapporten

 

G4-23

Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsningar eller mätmetoder jämfört med tidigare års redovisningar

Om rapporten

 

Intressentrelationer

G4-24

Intressentgrupper

Intressentdialog

 

G4-25

Identifiering och urval av intressenter

Så skapar SCA värde idag och i framtiden
Intressentdialog

 

G4-26

Metoder för samarbete med intressenter

Intressentdialog

 

G4-27

Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter och vilka initiativ som tagits

Intressentdialog

 

Rapportprofil

G4-28

Redovisningsperiod

Om rapporten

 

G4-29

Senaste redovisningen

Om rapporten

Mars 2016.

G4-30

Redovisningscykel

Om rapporten

 

G4-31

Kontaktperson för rapporten

Adresser

 

G4-32

Valt alternativ ‘In accordance’

Om rapporten

 

G4-33

Policy och praxis för extern granskning

Om rapporten

 

Styrning

G4-34

Styrningsstruktur

Hållbar styrning
Bolagsstyrning
Så här styrs SCA

 

G4-35

Processen för att delegera ansvar för hållbarhet

Hållbar styrning
Så här styrs SCA

 

G4-36

Personer i företagsledningen med ansvar för hållbarhetsfrågor

Hållbar styrning

 

G4-37

Processer för samråd mellan intressenter och styrelsen

Intressentdialog
Bolagsstyrning

 

G4-38

Sammansättning av styrelse och utskott

Bolagsstyrning
Så här styrs SCA
Arbetet under året
Styrelse och revisorer

 

G4-39

Styrelseordförandens roll

Bolagsstyrning
Styrelse och revisorer

 

G4-40

Nominerings- och urvalsprocesser för styrelse och utskott

Arbetet under året

 

G4-41

Processer för styrelsen för att säkerställa att intressekonflikter undviks och hanteras

Arbetet under året

 

G4-42

Styrelsels roll i att definiera syfte, värderingar och strategi

Hållbar styrning
Bolagsstyrning
Så här styrs SCA

 

Etik och integritet

G4-56

Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policy

Koden visar vägen
Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning

 

Specifika standardupplysningar

Väsentliga aspekter

DMA* och indikatorer

Beskrivning

Sidhänvisning

Kommentar/Reservation

Ämne i SCAs väsentlighets­analys

*

Disclosure on Management Approach

Ekonomi

Ekonomiska resultat

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Ekonomiskt värdeskapande
Risker och riskhantering

 

Riskhantering
Resurseffektivitet

G4-EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

Ekonomiskt värdeskapande

 

G4-EC2

Finansiell påverkan, samt risker och möjligheter, hänförliga till klimatförändringen

Omfattande klimatarbete
Mot ett cirkulärt samhälle
En värld i förändring
Risker och riskhantering

SCA besvarar Carbon Disclosure Projects (CDP) årliga klimatundersökning och svaren finns tillgängliga på www.cdp.net.

Indirekt ekonomisk påverkan

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Ekonomiskt värdeskapande
Risker och riskhantering

 

Riskhantering

G4-EC8

Betydande indirekt ekonomisk påverkan

Bättre hygien för bättre hälsa
Kunskap bidrar till en bättre värld
SCA i samhället

 

Miljö

Energi

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Klimat och energi
En värld i förändring

SCA följer EU:s industriemissionsdirektiv (IED) BREF.

Resurseffektivitet

G4-EN3

Energikonsumption inom den egna organisationen

Resursledningssystemet RMS
Miljödata

Omräkningsfaktorer från IEA 2014.

G4-EN4

Energikonsumption utanför den egna organisationen

Resursledningssystemet RMS
Miljödata

Omräkningsfaktorer från IEA 2014.

G4-EN6

Energibesparingar och effektivitetsförbättringar

Värdeskapande för miljö – Hållbarhetsstyrning

 

Vatten

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Livsviktigt vatten
Vatten

 

Vattenanvändning och vattenrening

G4-EN8

Total vattenanvändning per källa

Livsviktigt vatten
Vatten
Miljödata

 

Biologisk mångfald

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Fiber från säkra källor
Fiberinköp

 

Skogstillgångar

G4-EN12

Produktionsanläggningar, i eller intill skyddade områden eller områden med högt biologiskt mångfaldsvärde

Fiber från säkra källor
Fiberinköp

 

Utsläpp

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Omfattande klimatarbete
Värdeskapande för miljö – Hållbarhetsstyrning

Utsläppsrätter ingår inte i SCAs koldioxidmål.

Resurseffektivitet
Koldioxidutsläpp
Vattenanvändning och vattenrening

G4-EN15

Energirelaterade direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)

Miljödata

 

G4-EN16

Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)

Miljödata

 

G4-EN17

Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

Resursledningssystemet RMS

SCA rapporterar utsläpp från transporter.

G4-EN18

Intensitet för utsläpp av växthusgaser

Omfattande klimatarbete

SCAs mål för koldioxidutsläpp i relation till produktionen redovisas som procentuell förändring jämfört med basåret.

G4-EN21

NO, SO samt andra väsentliga luftföroreningar

Miljödata

 

Utsläpp och avfall

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Livsviktigt vatten
Värdeskapande för miljö – Hållbarhetsstyrning
Avfallshantering

 

Resurseffektivtet
Vattenanvändning och vattenrening

G4-EN22

Totalt utsläpp till vatten, i kvalitet och recipient

Vatten
Resursledningssystemet RMS
Miljödata

 

G4-EN23

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod

Vatten
Resursledningssystemet RMS
Miljödata

Avfallet delas inte in i GRI:s föreslagna kategorier.

Produkter och tjänster

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Utmaningar blir affärsmöjligheter
Innovation för människa och miljö

 

Innovation
Digital expertis
Resurseffektivitet

G4-EN27

Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster

Utmaningar blir affärsmöjligheter
Omfattande klimatarbete
Fiber från säkra källor
Innovation för människa och miljö

GRI:s kategorier för påverkan ingår i SCAs livscykelanalyser.

Transport

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Resursledningssystemet RMS

 

Koldioxidutsläpp

G4-EN30

Väsentlig miljöpåverkan från transporter

Resursledningssystemet RMS

SCA rapporterar främst utsläpp till luft från transporter (CO2, SO2, Nox).

Klagomålsmekanism för miljöärenden

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
Miljömässiga klagomål

 

Affärsetik
Transparens

G4-EN34

Anmälningar avseende miljö som hanterats i klagomålsmekanismer

Miljömässiga klagomål

 

Socialt

Anställningsförhållande och arbetsvilkor

Anställning

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Medarbetare
Värdeskapande för SCAs intressenter

 

Humankapital

G4-LA1

Nyanställningar och personalomsättning

Social data

Uppdelning av nyanställda finns på lokal nivå.

Relationer mellan anställda och ledning

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Medarbetare
Värdeskapande för SCAs intressenter

 

Humankapital

G4-LA4

Minsta varseltid angående förändringar i verksamheten

Medarbetare

 

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Höjda ambitioner kring säkerhet
Hälsa och säkerhet

SCAs aktiviteter för att främja en hälsosam och säker arbetsplats omfattar i vissa länder även familjemedlemmar och samhälle, men dessa uppgifter samlas inte in på koncernnivå.

Hälsa & Säkerhet

G4-LA5

Andel av personalstyrkan som är representerade i formella och gemensamma lednings- och personal-, arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer

Hälsa och säkerhet

 

G4-LA6

Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor

Hälsa och säkerhet

Den konsoliderade datan omfattar de viktigaste nyckeltalen. Mer data finns på lokal nivå. SCA delar inte in säkerhetsdatan efter kön.

G4-LA7

Arbetstagare med hög förekomst eller hög risk för sjukdomar relaterade till sitt yrke

 

En detaljerad kartläggning av olika risker görs på varje anläggning.

G4-LA8

Arbetsmiljöområden (hälsa och säkerhet) som täcks i formella överenskommelser med fackföreningarna

Hälsa och säkerhet

 

Träning och utbildning

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
Medarbetare

 

Humankapital

G4-LA9

Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställd

Medarbetare

Utbildningstimmar är jämnt fördelade män/kvinnor. Datan är inte uppdelad i medarbetarkategorier.

G4-LA11

Procent anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling

Medarbetare

SCA har data på individnivå men redovisar andel av totala medarbetare i överensstämmelse med det interna nyckeltalet.

Mångfald och jämställdhet

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Ekonomiskt värdeskapande
Medarbetare
Värdeskapande för SCAs intressenter

 

Humankapital

G4-LA12

Sammansättning av beslutsfattande grupper och anställda

Medarbetare
Social data
Bolagsstyrning
Så här styrs SCA

 

Likvärdig lön för kvinnor och män

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Ekonomiskt värdeskapande – Hållbarhetsstyrning
Medarbetare

 

Humankapital

G4-LA13

Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor

Ekonomiskt värdeskapande

Beräkningen baseras på genomsnittlig lön för fast anställda inom de fyra tjänstenivåer med flest anställda. Avvikelser förekommer inom tjänstenivåerna.

Bedömning av arbetsvillkor hos leverantörer

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Kunskap bidrar till en bättre värld
Ekonomiskt värdeskapande – Hållbarhetsstyrning

 

Effektivitet i värdekedjan

G4-LA14

Andel av nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för arbetstagarrättigheter

Så hanteras leverantörskedjan

SCAs globala leverantörsbas ska underteckna SCAs Globala leverantörsstandard. Nya leverantörer granskas gentemot standarden av SCA eller av oberoende revisorer.

G4-LA15

Signifikant faktisk och potentiell negativ påverkan

Så hanteras leverantörskedjan

 

Klagomålsmekanism för ärenden rörande arbetsvillkor

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Koden visar vägen
Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning

 

Affärsetik

G4-LA16

Anmälningar avseende arbetsvillkor som hanterats i klagomålsmekanismer

Uppförandekod

 

Mänskliga rättigheter

Investering

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
Uppförandekod
Så hanteras leverantörskedjan
Risker och riskhantering

 

Affärsetik
Transparens

G4-HR1

Utvärdering av mänskliga rättigheter vid betydande investeringar

Så hanteras leverantörskedjan

 

G4-HR2

Personalutbildning om mänskliga rättigheter

Uppförandekod

SCA mäter utbildning i uppförandekoden, inklusive mänskliga rättigheter, i andel av den totala medarbetarstyrkan.

Icke-diskriminering

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
Uppförandekod
sca.com/GRI

Omfattas i SCAs uppförandekod.

Affärsetik
Transparens

G4-HR3

Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder

Uppförandekod

 

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
Uppförandekod
sca.com/GRI

Omfattas i SCAs uppförandekod.

Affärsetik
Transparens

G4-HR4

Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits

Så hanteras leverantörskedjan
Medarbetare

Inga anläggningar klassificerades som högriskanläggningar enligt Sedex.

Barnarbete

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
Uppförandekod
sca.com/GRI

Omfattas i SCAs uppförandekod.

Affärsetik
Transparens

G4-HR5

Vidtagna åtgärder för att bidra till avskaffande av barnarbete i riskområden

Koden visar vägen
Uppförandekod

Inga anläggningar klassificerades som högriskanläggningar enligt Sedex.

Tvångsarbete

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
Uppförandekod
sca.com/GRI

Omfattas i SCAs uppförandekod.

Affärsetik
Transparens

G4-HR6

Vidtagna åtgärder för att bidra till avskaffande av tvångsarbete och obligatoriskt arbete i riskområden

Koden visar vägen
Uppförandekod

Inga anläggningar klassificerades som högriskanläggningar enligt Sedex.

Bedömning av mänskliga rättigheter hos leverantörer

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
sca.com/GRI

Omfattas i SCAs uppförandekod.

Affärsetik
Transparens
Mänskliga rättigheter

G4-HR10

Andel av nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för mänskliga rättigheter

Så hanteras leverantörskedjan

 

G4-HR11

Signifikant faktisk och potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter i leverantörskedjan

Så hanteras leverantörskedjan

 

Klagomålsmekanismer för ärenden rörande mänskliga rättigheter

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Uppförandekod

 

Affärsetik
Transparens
Mänskliga rättigheter

G4-HR12

Anmälningar avseende mänskliga rättigheter som hanterats i klagomålsmekanismer

Uppförandekod

 

Samhälle

Motverka korruption

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Uppförandekod
SCAs strategi

Omfattas i SCAs uppförandekod.

Affärsetik
Transparens

G4-SO3

Andel av verksamheten som granskats med avseende på korruptionsrisker

Uppförandekod

 

G4-SO5

Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter

Uppförandekod

 

Konkurrenshämmande aktiviteter

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
sca.com/GRI

Omfattas i SCAs uppförandekod.

Affärsetik
Transparens

G4-SO7

Rättsliga åtgärder mot konkurrensbegränsande verksamhet

Uppförandekod

 

Klagomålsmekanismer rörande samhällspåverkan

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Värdeskapande för människor – Hållbarhetsstyrning
Miljömässiga klagomål

 

Affärsetik
Transparens

G4-SO11

Anmälningar avseende samhällspåverkan som hanterats i klagomålsmekanismer

Uppförandekod

 

Produktansvar

Kundernas hälsa och säkerhet

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Innovation för människa och miljö
Produktsäkerhet

 

Produktsäkerhet

G4-PR1

Utvärdering av produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet

Produktsäkerhet

 

Märkning av produkter och tjänster

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter

Nöjda kunder och konsumenter
Innovation för människa och miljö
Produktsäkerhet

 

Kund- och konsumentnöjdhet
Produktsäkerhet

G4-PR3

Typ av information om produkter och tjänster som krävs enligt rutinerna

Produktsäkerhet