Hållbar styrning

All styrning inom SCA har ytterst till uppgift att säkra koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare, åtaganden som uttrycks i bolagets affärsmål och strategier.

Styrning av hållbarhetsarbetet

SCAs koncernledning har det övergripande ansvaret för att styra SCAs verksamhet på hållbarhetsområdet.

SCA har en koncernfunktion med ansvar för hållbarhet under ledning av en chef som rapporterar till vd och ingår i koncernledningen. Förutom de miljömässiga och sociala aspekterna ingår även ansvaret för koncernens public affairs samt funktionen för regelefterlevnad (compliance). Den beslutade strategin och målen översätts, i nära samarbete med affärsenhetscheferna, till specifika mål och aktiviteter för att säkerställa överensstämmelse med koncernens mål och affärsplaner.

Miljökommittén och Kommittén för socialt ansvar utarbetar förslag till policyer och principer för styrning av hållbarhetsarbetet samt mål och handlingsprogram på koncernnivå. De samordnar också och följer upp koncernens initiativ och mål på miljö- och det sociala området. Kommittén för socialt ansvar ansvarar för att ta fram underlag om och hantering av . Slutsater och åtgärdsförslag rapporteras till SCAs Compliance Council samt till vd och styrelse, som godkänner strategiska prioriteringar och mål. I kommittéerna ingår medlemmar från samtliga affärsenheter och från koncernfunktionerna Hållbarhet, Human Resources, Kommunikation och Juridik.

Compliance Council består av SCAs vd (deltar två gånger per år), personaldirektör, hållbarhetsdirektör (ordförande), chefsjurist, chef för regelefterlevnad, internrevisionschef och affärsområdeschefer vid inbjudan. Rådet har som syfte att säkerställa ett effektivt ramverk och program för regelefterlevnad (compliance) samt en systematisk implementering av dessa. Det övervakar även implementering och efterlevnad av SCAs uppförandekod och andra koncernpolicyer.

Ansvaret för genomförandet ligger på driftsorganisationen. Ett antal nätverk utför ett tvärfunktionellt arbete inom koncernens olika affärsenheter för att säkerställa enhetligheten i arbetet.

Bolagsstyrning inom SCA

Några av koncernens nätverk

Vattennätverket: Nätverket tar fram koncernens framtida ambitionsnivå för utsläppsminskningar och reducerad vattenanvändning. Det analyserar även effekterna för SCAs verksamhet av EU:s ramdirektiv för vattenfrågor.

®-nätverket: Nätverket har till uppgift att sprida information om ansvarsfullt skogsbruk inom organisationen samt att koordinera koncernens position och aktiviteter gentemot FSC.

-nätverket: Ansvarar för insamling, beräkning och presentation av all resursanvändning och miljödata.

Kemikalienätverket: Leder och stödjer utvecklingen av harmoniserade kemiprocesser och föreslår riktlinjer, prioriteringar och mål för koncernen.

-nätverket: Samordnar koncernens projekt som syftar till att minska SCAs energiförbrukning och miljöpåverkan.

Energinätverket: Identifierar kostnadseffektiva lösningar och synergier vid energiinköp. Handeln med utsläppsrätter är också en viktig fråga för nätverket.

Nätverket för Public Affairs: Leder och koordinerar arbetet med att påverka lagstiftning, beslutsfattare och intressenter inom prioriterade områden som kan påverka verksamheten.

Hälso- och säkerhetsnätverket: Föreslår mål och aktiviteter samt följer upp insatserna och visar på goda exempel inom hälsa och säkerhet.

Supplier Code of Conduct-nätverket: Har till uppgift att identifiera etiska och sociala risker i leverantörskedjan.

Kontroll

Förutom av bolagets externa revisorer är verksamheten underkastad utomstående kontroll och övervakning genom bland andra Finansinspektionen och Nasdaq OMX Stockholm. Tredjepartsgranskning utförs även i samband med exempelvis livscykelberäkningar.

SCAs egna kontrollsystem inbegriper separerade arbetsuppgifter vid kritiska processer och definierat ledningsansvar avseende internkontroll. Dessutom finns en särskild enhet för internrevision som kontinuerligt utvärderar och förbättrar effektiviteten i SCAs styrprocesser, riskhantering och internredovisning. Enheten bidrar till att upprätthålla en god affärsetik och är involverad i efterlevnaden av , bland annat genom revisioner av uppförandekoden och av affärsetik. Till sin hjälp har enheten för internkontroll ett antal styrdokument och policyer.

Risk och riskhantering

SCA är exponerat för ett antal risker, vilka kan ha större eller mindre inverkan på koncernen. Ansvaret för den långsiktiga och övergripande hanteringen av risker av strategisk typ följer bolagets delegeringsordning, från styrelse till vd och från vd till affärsenhetschef.

En beskrivning av de viktigaste risker som påverkar SCAs förmåga att nå uppsatta mål och hur de hanteras presenteras i kapitel Risker och riskhantering i Årsredovisning 2016.

Bolagsstyrningsrapport

Den fullständiga bolagsstyrningsrapporten finns tillgänglig på SCAs webbplats och i Årsredovisning 2016.

Hållbarhetsstyrning inom SCA

Mänskliga rättigheter
Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
RMS
SCAs resursledningssystem för insamling och sammanställning av miljödata och resursanvändning inom SCA-koncernen.
ESAVE
Strukturerat energibesparingsprogram som SCA år 2003 införde i de tillverkningsenheter där energiförbrukningen är som störst. Målet är att väsentligen minska produktionsenheternas energiförbrukning.
Uppförandekoden
En formell redogörelse för ett företags värderingar och affärspraxis. Uppförandekoden anger företagets minimikrav och åtagandet att uppfylla dem samt att se till att leverantörer och underleverantörer också gör det.