Ordlista

Anaerob rening

Vid anaerob rening av avloppsvatten används biologiska ämnen i en syrefri miljö för att avlägsna föroreningar från avloppsvatten.

Antitrust, konkurrenslagar

Lagar och förordningar som skall förhindra konkurrensbegränsning och monopolbildning som kan hota den fria konkurrensen inom handel och affärsverksamhet.

AOX, Absorberbara organiska halogener

Faktor som beskriver mängden klorhaltigt organiskt material. Vissa av dessa substanser kan ackumuleras i fiskar och fiskätande fåglar.

ASR (Accident Severity Rate)

Olyckornas svårighetsgrad definierat som antalet arbetsdagar som förloras på grund av olyckor (DLA) i relation till antalet olyckor (LTA). Se även FR, IR och Olyckor som leder till sjukskrivning (LTA).

Avloppsvatten

Vatten som släpps ut i vattendrag efter rening.

Barnarbete

Att använda arbetskraft som inte innehar landets lagstadgade minimiålder för arbete.

BAT (Best available technology)

Bästa tillgängliga teknik. Officiell term för att beskriva den främsta teknik som branschen bör använda på ett visst verksamhetsområde (se IED-direktivet och BREF).

Biobränsle

Förnybart bränsle från skogs- och processavfall.

Biologisk mångfald

En term som beskriver mångfalden av livsformer och arter (flora och fauna) i ett ekosystem. Ett ekosystem är ett levande biologiskt samhälle i en specifik fysisk miljö.

BOD, Biochemical oxygen demand

Vattenemissionsfaktor som beskriver mängden syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material i avloppsvatten, utan att specificera de närvarande substanserna. Ett högt BOD-värde innebär att den normala syrehalten i vattenmiljön kan sjunka. BOD-värdet mäts under sju dagar i Sverige och under fem dagar i övriga Europa, i enlighet med nationella lagar.

BPA (Business Practice Audit)

En revision av affärsetik inom SCA som genomförs av internrevisionsfunktionen. Vid revisionerna granskas efterlevnad av policyer och relationerna till kunder, leverantörer och myndigheter.

BREF

(Best available technology reference document) Ett dokument som anger bästa tillgängliga teknik för ett antal sektorer som EU valt ut, bland dem massa- och pappersindustrin.

CHP

Se mottryckskraft.

Cirkulär ekonomi

Ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation där cirkulära kretslopp används istället för linjära.

CO2 biogent

Mängden koldioxid som bildas vid förbränning av biobränslen. Värdet beräknas utifrån kolhalten i trä.

CO2 fossilt

Mängden koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Värdet beräknas utifrån kolhalten i varje fossil bränsletyp.

CO2, koldioxid

En gas som bildas naturligt genom geologiska processer, biologisk nedbrytning samt på grund av mänsklig verksamhet. Produktion och transport samt uppvärmning och nedkylning ger för närvarande de största koldioxidutsläppen.

COD, Kemisk syreförbrukning (Chemical oxygen demand)

Vattenemissionsfaktor som beskriver mängden syre som förbrukas vid oxidation av material som är löst i avloppsvatten. Ett högt COD-värde innebär risk för att den normala syrehalten i vattenmiljön kan sjunka.

CTMP (kemisk termomekanisk massa)

En högutbytesmassa (90–95 procent utbyte från veden) som produceras genom att kemiskt förbehandlad barrved värms upp och sönderdelas mekaniskt i raffinörer.

El från nätet

Elenergi levererad från det nationella kraftnätet.

Elpannor

Elenergi som används för värme (produktion) i pannor och värmepumpar. Energimängden mäts på plats och konverteras till GJ.

EPD (Environmental Product Declaration)

Miljövarudeklaration för produkter med ett antal bestämda parametrar baserade på ISO 14 040-standarden, men som inte utesluter kompletterande miljöinformation.

ESAVE

Strukturerat energibesparingsprogram som SCA år 2003 införde i de tillverkningsenheter där energiförbrukningen är som störst. Målet är att väsentligen minska produktionsenheternas energiförbrukning.

Färsk vedfiber

Kallas även jungfrulig fiber. Vedfiber från skog som utnyttjas som råvara för första gången.

Farligt avfall

Avfall som måste hanteras av auktoriserade avfallshanteringsföretag, i enlighet med nationella lagar.

FN:s Global Compact

En strategisk plattform för hållbart företagande. Global Compact är idag världens största frivilliga initiativ, undertecknat av fler än 12 000 samarbetspartners från 145 länder som åtagit sig att verka i enlighet med Global Compact:s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Föreningsfrihet

Anställdas rätt att lagligen ansluta sig till de organisationer de själva önskar för att under fredliga former ingå avtal, organisera sig och förhandla kollektivt.

Förnybar

Alla material som kan återplanteras eller produceras utan att naturens resurser utarmas.

Fossilt bränsle

Kol, eldningsolja och naturgas.

FR (Frequency Rate)

Antalet olyckor/tillbud per miljoner arbetade timmar.

FSC, Forest Stewardship Council®

En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.

FSC:s standard för Controlled Wood

Standarden gör det möjligt för tillverkare att blanda FSC-certifierat material med ocertifierade material under kontrollerade förhållanden. Spårbarhetsstandarden innehåller strikta regler för hur och i vilken omfattning inblandning får ske. Bland annat krävs att det ocertifierade materialet ska komma från kontrollerade och acceptabla källor.

GWh

Gigawattimmar, måttenhet för energi (elenergi och värmeenergi). 1 GWh=1 miljon kWh.

Huvudanläggning

En produktionsanläggning som ägs till 100 procent av SCA och som har 100 eller fler medarbetare.

IED (Industry Emissions Directive)

EUs direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa industriutsläpp.

ILO (International Labour Organization)

Internationella arbetsorganisationen är ett FN-organ som upprättar konventioner om arbete som är bindande för alla länder som ratificerar dem. Det finns mer än 150 ILO-konventioner. Åtta av dessa är centrala, eftersom de gäller grundläggande mänskliga rättigheter och fastställer arbetstagarnas grundrättigheter.

Intressenter

Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.

Intresseorganisationer (NGO:er)

Grupper på internationell, nationell eller lokal nivå som ökar medvetandet om sociala, miljömässiga, samhällsrelaterade och människorättsliga frågor.

IR (Incidence Rate)

Antal olyckor eller tillbud per 200 000 arbetstimmar.

ISO 14001

Internationella standardiseringsorganets standard som anger kraven på miljöledningssystem. Alla SCAs europeiska bruk är certifierade enligt ISO 14001.

Kemisk massa

Massa från vedfiber som behandlas kemiskt, vanligtvis genom kokning.

Klimatförändring

Kallas även växthuseffekten. Människors verksamhet bidrar till den globala uppvärmningen med konsekvenser som förhöjd temperatur, oväntade vädermönster och att polarisarna smälter.

Kolsänka

När skog växer binds gasformigt kol i fast form, så att koldioxid absorberas samtidigt som syre bildas. Skog, jordbruk och världshaven är enligt vetenskapliga rön att betrakta som ”kolsänkor”.

Konfliktmineraler

En konfliktresurs är en råvara som utvinns i ett konfliktområde och vars försäljning finansierar fortsatta strider, eller möjliggör internationell kriminalitet eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. De vanligaste konfliktmineralerna är kassiterit, volframit, coltan samt guldmalm.

Konsumentavfall

Avfall efter produkternas användning, exempelvis använda blöjor, mensskydd och mjukpapper.

Kraftliner

Förpackningspapper tillverkat av huvudsakligen färsk fiber.

Lakvatten

Vätska som sipprar ner genom marken. Den naturliga lakvattenbildningen kan förorena grundvatten eller ytvatten som är beläget under en uppsamlingsbassäng för avloppsvatten eller en deponi med biologisk nedbrytning.

Livscykelanalys (LCA)

En metod för att analysera en produkts miljöpåverkan med hänsyn tagen till hela dess livscykel, från utvinnandet av råvaran till avfallshanteringen.

LTA (Lost Time Accident)

Olyckor som leder till frånvaro från arbetet.

LWC-papper (Light Weight Coated)

Är ett bestruket papper med högt innehåll av mekanisk massa. Används för kvalitetstidskrifter och reklamtryck med höga krav på färgtryck.

Mänskliga rättigheter

Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).

Mekanisk massa

Massa som produceras genom att barkad ved huggs till flis och slipas eller mals så att vedens fibrer separeras.

Miljöledningssystem

Den del av ett övergripande ledningssystem som beskriver struktur, principer, procedurer och resurser för systematiskt genomförande av företagets egen miljöpolicy.

Mottryckskraft

Kombinerad produktion av elenergi och termisk energi. Mottryckskraft ger en hög verkningsgrad.

Mutor

Att ge eller ta emot otillbörlig ersättning som syftar till att påverka en persons agerande på ett sätt som strider mot principerna om ärlighet och integritet.

N, kväve

Kemiskt grundämne som också finns i trä och är nödvändigt för växt- och djurliv. Överskott av kväve i vatten kan ge upphov till stora alganhopningar, som kan leda till syrebrist när algerna bryts ned.

NOx som NO2

Kväveoxiderna NO och NO2, beräknade som den mängd NO2 som uppstår vid förbränning. Där NOx inte mäts används ett standardvärde på 100 mg/MJ bränsle.

OHSAS 18001

Standard för ledningssystem för arbetsmiljö.

Oorganiskt material

innefattar oorganiska fyllmedel och bestrykningsmedel som levereras till en anläggning. Alla värden omräknas till 100 procent torrsubstans (ts).

Organiskt fossilt material

Omfattar råoljebaserat material som superabsorberande ämnen och bindemedel. Alla värden omräknas till 100 procent torrsubstans (ts).

P, fosfor

Kemiskt grundämne som också finns i trä och är nödvändigt för växt- och djurliv. Överskott av fosfor i vatten kan orsaka övergödning.

PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification

En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.

Produktionsavfall

För SCA är avfall endast det material som lämnar våra produktionsanläggningar utan att kunna användas för något annat ändamål. Returpapper och returfiber ingår inte, eftersom de är en del av SCAs råmaterial.

REACH (Regulation, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

Europeiskt regelverk (1 907/2 000/EC) som omfattar produktion och (säker) användning av kemikalier och deras eventuella påverkan på människors hälsa och miljön. Omkring 30 000 kemikalier måste efter testning registreras hos en europeisk kemikaliebyrå (ECHA) i Helsingfors. Företag måste ha tillstånd för att använda farliga kemikalier.

Returfiber

Fiber för papperstillverkning som kan hämtas från en sekundär källa, som returpapper eller wellpapp, och återvinnas.

RMS

SCAs resursledningssystem för insamling och sammanställning av miljödata och resursanvändning inom SCA-koncernen.

Sågade trävaror

Sågat virke i olika storlekar för till exempel möbeltillverkning och snickeriindustri eller till byggnadsvirke.

SDG (Sustainable Development Goals)

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, inklusive 169 delmål, som antogs 2015. De ersätter millenniemålen och ska vara uppfyllda år 2030.

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)

En icke vinstdrivande medlemsorganisation som främjar ansvarsfulla och etiska leverantörskedjor. Företag kan rapportera in och dela information om hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden, miljö och affärsetik i en global databas.

Slam

Avfall från pappersproduktionen. Består av inaktivt material, främst finfördelade fiberrester, fyllmedel och annat inaktivt material. Brukade förr deponeras men används idag som ”nytt” råmaterial och bränns med energiåtervinning.

SO2

Den totala mängden svavel, omräknat till SO2, från processer och förbränning i anläggningen. I de fall SO2 inte mäts används i stället mängden svavel i använt bränsle.

Spårbarhetscertifiering, Chain of Custody

Möjligheten att spåra en produkts ursprung genom hela processen från råvara till färdig produkt. I SCAs fall innebär spårbarhetscertifiering att det går att följa skogsprodukter tillbaka till SCAs FSC- och PEFC-certifierade skogar.

SRI, Socially-responsible investment

En metod där värdepapper väljs ut utifrån kriterier som har att göra med hur företaget presterar miljömässigt, socialt och etiskt.

Stoft

Partiklar i rökgasen som bildas vid förbränning.

Suspenderade ämnen

Uppslammade partiklar i avloppsvattnet.

System för handel med utsläppsrätter

System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt minska dessa utsläpp inom EU.

TCF, klorfri massa

Pappersmassa som bleks utan användning av klor i någon form.

Tidningspapper

Papper för produktion av dagstidningar, gjort på mekanisk massa av färsk fiber eller returfiber.

Tissue

Mjukpapper som används i hygienprodukter som servetter, toalettpapper och hushållspapper samt avtorkningsprodukter för institutioner, hotell m m.

TJ, Terajoule

Måttenhet för energi (bränsle).

TMP, termomekanisk massa

En högutbytesmassa (90–95 procent utbyte från veden) som tillverkas genom att granflis hettas upp och mals i raffinörer.

Tvångsarbete

Detta innefattar livegenskap, skuldslaveri och alla andra former av ofrivilligt arbete.

TWh, Terawattimme

Energienhet. 1 TWh=1000 miljoner kWh.

Uppförandekoden

En formell redogörelse för ett företags värderingar och affärspraxis. Uppförandekoden anger företagets minimikrav och åtagandet att uppfylla dem samt att se till att leverantörer och underleverantörer också gör det.

Uppförandekodsrevision

En revision av efterlevnaden av uppförandekoden vid SCA-enheter, baserad på innehållet i koden och SA8000-standarden.

Vatten

Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.

Vattenstress

Inträder när mängden vatten av god kvalitet inte längre räcker till för att täcka samhällets behov. Den definition som brukar användas för vattenstress är om mängden tillgängligt färskvatten i ett land understiger 1 700 kubikmeter per person och år. Detta kan jämföras med gränsvärdena för kronisk vattenbrist (1 000 kubikmeter per person och år) och absolut vattenbrist (500 kubikmeter per person och år).

Vetenskapsbaserat koldioxidmål

E Initiativet Science Based Targets är ett samarbete mellan CDP (tidigare känt som Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, WRI (World Resources Institute) och Världsnaturfonden. Science Based Targets hjälper bolag att fastställa vilka utsläppsminskningar de behöver åstadkomma för att ligga i linje med vad som krävs för att den globala uppvärmningen ska understiga 2 grader Celsius, vilket överenskoms vid FN:s klimatmöte (COP 21) i Paris 2015.