Resursledningssystemet RMS

SCA har ett omfattande system för insamling och presentation av data för såväl enskilda produktionsanläggningar som hela affärsenheter. Med resursledningssystemet RMS (Resource Management System) kan SCA analysera data som beskriver hur företaget utnyttjar energi, vatten, transporter och råvaror samt nivåer för avfall och utsläpp.

RMS-siffrorna används för intern styrning och uppföljning, extern jämförelse samt som verktyg för att utvärdera förvärv och större investeringar. I årets -data ingår två nya anläggningar för mjukpapper. En mjukpappersanläggning och tre nya anläggningar för personliga hygienprodukter har tagits bort.

Resurser

I detta avsnitt beskrivs SCAs användning av råmaterial, vatten, energi samt koncernens transporter under 2016.

Råmaterial

Råmaterialfördelning i SCAs produkter

Den typiska SCA-produkten tillverkas av olika typer av vedfiber. Dessutom ingår små mängder oorganiska och fossila organiska material.

Förnybara råvaror ( och ) står för största delen av den totala materialmängden i en genomsnittlig SCA-produkt. Oorganiska material (kaolinlera och kalciumkarbonat) används som fyllmedel och bestrykningspigment i vissa specifika papperstyper för att kundernas krav på hög kvalitet ska kunna uppfyllas. Syntetiska material används i högabsorberande hygienprodukter för att förbättra kvalitet och funktion. Diagrammet till höger visar råmaterialfördelningen i SCAs produkter.

Vatten

Vattenförsörjningen presenteras i tabellen Råmaterial, energi och utsläpp. Värdena är totalvärden för ytvatten, grundvatten och från kommunala ledningsnät. Den totala mängden inkommande vatten uppgick till 216 Mm3.

Energi

Vid beräkning av energianvändning inkluderas inköpt energi (värme, el och bränsle) som levereras till en produktionsenhet såväl som energi som utvinns ur ved, lut, bark, , pappersrejekt samt lokalt producerad el. En stor del av den energi som förbrukas kommer från förbränning av vedrester och lokalt genererad . Därför omfattar presentationen av SCAs data både en bränslebalans och en elenergibalans.

Om all elenergi som produceras vid en SCA-anläggning inte förbrukas internt, levereras överskottsmängden till det nationella elnätet. År 2016 levererade SCA el till nationella nät motsvarande 38,8 .

SCA levererar sekundärvärme från varm vatten som genererats i processerna till olika fjärrvärmesystem, främst i Sverige. Detta är en bra metod för att spara energi. År 2016 kunde SCA leverera värme till fjärrvärmesystem motsvarande 47 142 m3 eldningsolja.

Fördelning av vattenförsörjning

Fördelning av elförsörjning

Transport

Råmaterial transporteras till SCAs produktionsanläggningar och färdiga produkter levereras till SCAs kunder. Större delen av SCAs transporter köps in från externa leverantörer. SCAs totala transportbehov uppgår till 30,3 miljarder tonkilometer. Den största andelen av transporterna sker med fartyg, medan den resterande delen sker med lastbil och tåg. SCAs transporter av råvaror och produkter motsvarar 11 852 bränsle och elenergi.

Transportarbetet minskade med 4 procent jämfört med 2015 till följd av att en pappersmaskin i Ortviken stängdes i början av 2016.

Fördelning av transportarbete

Fördelning av bränsleförsörjning

Utsläpp

Bolagets totala utsläpp påverkas av bränsleanvändningen som i sin tur påverkas av produktionsnivån. Produktionsmängdens förändring de senaste åren redovisas i ton och kubikmeter. SCA-koncernens utsläpp framgår av värdena som presenteras för åren 2014, 2015 och 2016.

Utsläpp till luft

Utsläpp till luft, CO2 fossilt

Utsläpp till luft omfattar utsläpp från alla förbränningsanläggningar vid SCAs produktionsanläggningar, såväl fossil förbränning som biobränslen och utsläpp från inköpt termisk energi. I de fall då energi (primärt termisk energi och/eller elenergi) levereras till en anläggning utanför SCA, minskas luftutsläppen i förhållande till den levererade energimängden, fördelat på SCAs huvudprodukter.

Tre olika kemiska föreningar mäts och redovisas i samband med luftutsläppen: NOX, SO2 och fossilt CO2.

SCA använder koncerngemensamma, fastställda rutiner och principer vid beräkningen av -data för att skapa jämförbarhet.

Utsläppen av från egen fossilbränsleanvändning motsvarade 1 672 kton medan inköpt el stod för 1 451 kton koldioxid det senaste året.

Ökningen av SO2 är en följd av förvärvet av det nordamerikanska mjukpappersföretaget Wausau och expansionsinvesteringen vid Östrands massafabrik i Sverige.

Utsläpp till luft, NOX

Utsläpp till luft, SO2

Utsläpp till luft från transporter

En stor del av utsläppen till luft kommer från transporter, inte från produktionen vid SCAs anläggningar. Utsläppen från transporter ingår inte i tabellerna ”Råmaterial, energi och utsläpp” i kapitel Miljödata utan redovisas nedan.

Utsläpp från transporter, CO2

Utsläpp från transporter, NOX och SO2

Utsläpp till vatten

SCAs delas in i kylvatten och processvatten. Kylvatten har endast värmts upp och inte förorenats i något avseende. Den totala mängden processvatten som släpps ut uppgår till 116 Mm3. Vattnet renas på ungefär samma sätt som i kommunala reningsverk. Tabellvärdena för år 2016 gäller utsläpp av processvatten.

Utsläpp till vatten i tabellerna utgörs av , , , , och N. Det finns emellertid skillnader mellan olika mätmetoder.

SCAs utsläpp till vatten (COD, BOD, suspenderade ämnen och N) ökade under året. Detta berodde på installation av en ny vattenreningsanläggning i Munksund, Sverige, ombyggnad av reningsanläggningen i Östrand, Sverige, samt tekniska problem vid anläggningen i Obbola, Sverige.

Vattenutsläpp P, N

Vattenutsläpp COD, BOD, suspenderade ämnen

Fast avfall

Fördelning av fast avfall

Det fasta avfall SCA rapporterar gäller avfall som deponeras, avfall som återvinns samt . Avfall som återvinns är sådant material som kan användas som råvara inom andra industrier exempelvis inom cement-, tegel- och byggindustrin. Det omfattar främst aska, slam, organiskt avfall och plast. Farligt avfall består till största delen av spillolja, men innefattar även organiska lösningsmedel, batterier och lysrör.

RMS
SCAs resursledningssystem för insamling och sammanställning av miljödata och resursanvändning inom SCA-koncernen.
Färsk vedfiber
Kallas även jungfrulig fiber. Vedfiber från skog som utnyttjas som råvara för första gången.
Returfiber
Fiber för papperstillverkning som kan hämtas från en sekundär källa, som returpapper eller wellpapp, och återvinnas.
Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.
Slam
Avfall från pappersproduktionen. Består av inaktivt material, främst finfördelade fiberrester, fyllmedel och annat inaktivt material. Brukade förr deponeras men används idag som ”nytt” råmaterial och bränns med energiåtervinning.
Mottryckskraft
Kombinerad produktion av elenergi och termisk energi. Mottryckskraft ger en hög verkningsgrad.
GWh
Gigawattimmar, måttenhet för energi (elenergi och värmeenergi). 1 GWh=1 miljon kWh.
TJ, Terajoule
Måttenhet för energi (bränsle).
RMS
SCAs resursledningssystem för insamling och sammanställning av miljödata och resursanvändning inom SCA-koncernen.
CO2, koldioxid
En gas som bildas naturligt genom geologiska processer, biologisk nedbrytning samt på grund av mänsklig verksamhet. Produktion och transport samt uppvärmning och nedkylning ger för närvarande de största koldioxidutsläppen.
Avloppsvatten
Vatten som släpps ut i vattendrag efter rening.
COD, Kemisk syreförbrukning (Chemical oxygen demand)
Vattenemissionsfaktor som beskriver mängden syre som förbrukas vid oxidation av material som är löst i avloppsvatten. Ett högt COD-värde innebär risk för att den normala syrehalten i vattenmiljön kan sjunka.
BOD, Biochemical oxygen demand
Vattenemissionsfaktor som beskriver mängden syre som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material i avloppsvatten, utan att specificera de närvarande substanserna. Ett högt BOD-värde innebär att den normala syrehalten i vattenmiljön kan sjunka. BOD-värdet mäts under sju dagar i Sverige och under fem dagar i övriga Europa, i enlighet med nationella lagar.
Suspenderade ämnen
Uppslammade partiklar i avloppsvattnet.
AOX, Absorberbara organiska halogener
Faktor som beskriver mängden klorhaltigt organiskt material. Vissa av dessa substanser kan ackumuleras i fiskar och fiskätande fåglar.
P, fosfor
Kemiskt grundämne som också finns i trä och är nödvändigt för växt- och djurliv. Överskott av fosfor i vatten kan orsaka övergödning.
Farligt avfall
Avfall som måste hanteras av auktoriserade avfallshanteringsföretag, i enlighet med nationella lagar.