Hållbarhetsstyrning

SCA anser att ekonomiskt värdeskapande och sunda ekonomiska resultat bygger på att verksamheten också lever upp till miljömässiga och sociala krav. Ekonomisk styrka och stabilitet är nödvändiga förutsättningar för miljöinvesteringar och socialt ansvarstagande som genererar långsiktig finansiell tillväxt. SCAs mål är att generera maximalt värde för aktieägarna och andra , som medarbetare, kunder och samhälle, med minimala negativa effekter. SCA har inrättat ett flertal policyer och ledningssystem för att uppnå och upprätthålla sitt ekonomiska värdeskapande. I det här avsnittet beskrivs SCAs arbete gällande de viktigaste ekonomiska och finansiella aspekterna.

Strategiska komponenter

Policy

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Mål och KPI

Finansiella mål

Innovation för människa och miljö

Hygienlösningar

Ledningssystem, program och certifieringar

IFRS

Innovationsprocess

Livscykelperspektiv

Externa stadgar eller initiativ

FN:s mål för hållbar utveckling ()

Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.
Livscykelanalys (LCA)
En metod för att analysera en produkts miljöpåverkan med hänsyn tagen till hela dess livscykel, från utvinnandet av råvaran till avfallshanteringen.
SDG (Sustainable Development Goals)
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, inklusive 169 delmål, som antogs 2015. De ersätter millenniemålen och ska vara uppfyllda år 2030.
FN:s Global Compact
En strategisk plattform för hållbart företagande. Global Compact är idag världens största frivilliga initiativ, undertecknat av fler än 12 000 samarbetspartners från 145 länder som åtagit sig att verka i enlighet med Global Compact:s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.