Produktsäkerhet

SCA följer strikta krav och rutiner för att säkerställa att alla material i företagets produkter är säkra för konsumenter, medarbetare och för miljön. SCA har globala riktlinjer för produktsäkerhet för samtliga produkter för att säkerställa att de är säkra för sin avsedda användning. I SCAs globala leverantörsstandard finns ansvarsfullt företagande, kvalitets-, produktsäkerhet-, miljö-, och sociala krav, och bolaget har ett nära samarbete med leverantörerna för att säkerställa att de lever upp till dessa höga standarder.

senare år har ett ökat fokus lagts på frågor om produktsäkerhet, en trend som fortsatte under 2016.

Livsmedelsindustrin är en inflytelserik kund för SCAs kraftlinerverksamhet (förpackningspapper), och ställer höga krav på produktsäkerhet. SCA säkerställer att all fiber i förpackningsmaterialet klarar kraven oavsett om det rör sig om färskfiber eller .

De kemikalier som används i produktionsprocesserna hanteras i enlighet med strikta kontroller, och den potentiella påverkan på anställda, kunder och miljö utvärderas. SCA väljer enbart kemikalier som klarar våra hårda säkerhetskrav.

De regelverk som är mest relevanta för SCA rör allmän produktsäkerhet, medicintekniska produkter, material för livsmedelskontakt, kemiska ämnen, kosmetika, biocidprodukter och elektronik. SCA följer utvecklingen av relevant lagstiftning och säkerställer att samtliga produkter är säkra för både människor och miljö.

Djurförsök

SCA har en restriktiv syn på användningen av djurförsök, och arbetar för att hålla nere djurförsöken till ett minimum. SCA testar inte sina produkter eller material på djur såvida det inte krävs enligt lag, vilket för SCA är relevant i Brasilien och Kina. SCA stödjer aktivt utvecklingen av alternativa testmetoder, och är samarbetspartner med European Partnership for Alternative Approaches to Animal testing (EPAA).

Palmolja

SCAs produkter inom mjukpapper, blöjor, mensskydd samt inkontinensvård innehåller inte avsiktligt palmolja eller produkter från palmolja. En liten andel av produkterna, som våtservetter och kosmetiska produkter som tvål, lotion eller krämer kan innehålla palmolja eller produkter som framställs av palmolja.

SCA ser ofta över sin produktportfölj och sin leverantörskedja utifrån användningen av palmolja. Bolaget är medlem av Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), och stödjer aktivt utvecklingen av hållbarhetskriterier. SCAs anläggningar och de leverantörer som använder palmolja eller produkter från palmolja uppmanas skaffa en RSPO-certifiering. SCA strävar efter att enbart använda certifierad palmolja och certifierade palmoljeprodukter i leverantörskedjan.

Merparten av den palmolja som användes i SCAs kosmetiska produkter under 2016 kom från certifierade leverantörer. Arbetet fortsätter med att se till att all palmolja och palmoljeprodukter i kosmetiska produkter kommer från certifierade leverantörer.

GMO

SCA är medvetet om den långsiktiga osäkerheten i fråga om miljö- och hälsorisker förknippade med användningen av GMO (genetiskt modifierade organismer), och är försiktiga med användningen av material från GMO.

SCA håller sig à jour med den pågående forskningen, och ett alternativt GMO-fritt material ska alltid övervägas.

SCA använder sig inte av GMO i sitt skogsbruk, och använder inte fiber från GMO-träd. SCAs skogsmark är ®-certifierad (Forest Stewardship Council), och denna standard tillåter i dagsläget inte användningen av GMO i skogsbruk.

I sina bomullsprodukter använder SCA återvunnen fiber som skulle kunna innehålla GMO. SCA flyttar över sina bomullsköp till Turkiet, där GMO-bomull är förbjuden. I slutet av 2016 köptes cirka 80 procent av den bomull som SCA använder från Turkiet.

Triklosan

Triklosan är vanligt förekommande och används över hela världen som en antibakteriell ingrediens eller som konserveringsmedel i många konsumentprodukter, som tvål, rengöringsmedel, tandkräm och medicintekniska produkter. Det är en klorerad organisk sammansättning som har använts på ett säkert och effektivt sätt i över 30 år.

På senare år har det väckts frågor om Triklosans miljöpåverkan, och om det finns ett samband mellan Triklosan och utvecklingen av resistenta bakterier. Av hänsyn till kundernas och konsumenternas oro, i kombination med vårt engagemang för att stödja säkra och miljöanpassade produkter, har SCA beslutat att inte tillsätta Triklosan i några nya produkter, och Triklosan har fasats ut i praktiskt taget alla SCA-produkter. Några av SCAs samriskbolag använder Triklosan i ett fåtal produkter.

P, fosfor
Kemiskt grundämne som också finns i trä och är nödvändigt för växt- och djurliv. Överskott av fosfor i vatten kan orsaka övergödning.
Returfiber
Fiber för papperstillverkning som kan hämtas från en sekundär källa, som returpapper eller wellpapp, och återvinnas.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.