Ekonomiskt värdeskapande

Ekonomiska indikatorer

Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år, till 117 314 (115 316, 104 054) MSEK. Av SCAs nettoomsättning svarade tillväxtmarknaderna för 32 procent (16 procent 2007). Justerat rörelseresultat ökade med 7 procent och uppgick till 13 989 (13 014, 11 849) MSEK. För Personliga hygienprodukter minskade nettoomsättningen med 2 procent, och tillväxtmarknaderna svarade för 41 procent av affärsområdets omsättning. Nettoomsättningen för Mjukpapper ökade med 5 procent, och tillväxtmarknaderna svarade för 32 procent av affärsområdets omsättning. Nettoomsättningen för Skogsindustriprodukter minskade med 4 procent.

Förstora bild

1) Baserat på SCAs nettoomsättning 2016.
2) Löpande investeringar, strukturkostnader, strategiska investeringar samt förvärv.
3) Råmaterial, transporter och distribution, energi och övriga kostnader för sålda varor.

Medarbetare

SCA erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling och marknadsmässig ersättning. Ersättningarna består av lön samt pensioner och andra förmåner.

SCAs löneprincip är att medarbetarnas ersättningar ska vara konkurrenskraftiga. SCA följer lokala marknaders lönesättning, under förutsättning att den inte strider mot internationellt etablerade regler för minimilön och skälig ersättning. I samtliga rapporterande länder betalar SCA över den lagstadgade minimilönen. Frankrike, Tyskland och Sverige är de helägda SCA-bolag som har flest antal anställda. I Frankrike utgör kvinnliga chefers löner 96%-105% av männens. För kvinnor som inte är chefer är relationen 102%-113%. I Tyskland tjänar kvinnliga chefer mellan 87% och 90% av vad männen gör. Motsvarande siffra för kvinnor som inte är chefer är 99%-130%. I Sverige tjänar kvinnliga chefer mellan 87% och 94% jämfört med manliga chefer. Motsvarande siffra för kvinnor som inte är chefer är 97%-104%.

Under 2016 uppgick lönerna till totalt 15 763 (14 880, 13 592) MSEK, och sociala avgifter, inklusive pensionskostnader, uppgick till 4 749 (3 246, 2 929) MSEK. Koncernens pensionskostnader om 1 392 (1 403, 1 179) MSEK utgörs av kostnader dels för förmånsbestämda pensionsplaner och dels för avgiftsbestämda pensionsplaner. De förmånsbestämda planerna baseras på anställningstid och den anställdes lön vid tiden för pensionering. Nettokostnaden för dessa under 2016 uppgick till 612 (669, 541) MSEK. Kostnaderna för avgiftsbestämda planer uppgick till 780 (734, 638) MSEK. Mer information finns i not C1 och C5 i SCAs årsredovisning 2016.

Leverantörer

SCA strävar efter långsiktiga leverantörsrelationer som kännetecknas av transparens, hög kvalitet och finansiell stabilitet. Vi ger stöd till leverantörerna, och arbetar tillsammans med dem för att förbättra deras övergripande resultat inom områden som kvalitet, säkerhet samt miljömässigt och socialt ansvar.

Globala råvaror som pappersmassa, superabsorbenter, elektricitet och kemikalier köps in centralt, medan andra insatsvaror som skogsråvara köps in lokalt, vilket därigenom gynnar lokala leverantörer och lokal näring. Nästan all färskfiber som köps in till de svenska bruken kommer från lokala leverantörer.

Under 2016 uppgick kostnaden för inköp av råvaror och tjänster till 79 171 (74 832, 67 559) MSEK. Inköp är därmed SCAs enskilt största kostnadspost, motsvarande 67 procent (65, 65) av omsättningen, och en viktig post i värdekedjan.

Samhälle

SCA skapar arbetstillfällen och bidrar till skatteintäkter i de lokala ekonomier där koncernen är verksam. Under 2016 uppgick skattekostnaden, exklusive effekter av jämförelsestörande poster, till 4 775 (3 306, 2 644) MSEK. Den redovisade skattekostnaden motsvarar en skattesats om 36,5 procent. Skattesatsen var 26 procent, exklusive effekter av jämförelsestörande poster och en skattereservering på cirka 1,3 miljarder SEK hänförlig till pågående skattemål i Sverige och Österrike. Därutöver omfattar SCAs totala skatt sociala kostnader, fastighetsskatt och moms. Som långsiktig och ansvarsfull aktör har bolaget även frivilliga åtaganden för att bidra till att stärka och utveckla lokalsamhällen genom att stötta initiativ med fokus på hälsa, hygien och utbildning. Läs mer om SCAs samhällsengagemang i kapitel Samhällsengagemang.

Tillväxtmarknader

SCAs strategi är att bibehålla och stärka sina positioner på mogna marknader och att öka tillväxtmarknadernas andel av hygienverksamhetens nettoomsättning och vinst. Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland är prioriterade marknader.

Historiskt sett har SCA gått in på nya tillväxtmarknader genom samriskbolag. De senaste åren har SCA även expanderat genom helägda bolag och nyetableringar, varav ett exempel är Brasilien där en inkontinensanläggning invigdes 2016.

SCA tillämpar strategin ”åtgärda eller stäng” (cure or kill) för olönsamma marknader och kategorier. Förstahandsvalet är att upprätta en plan för att uppnå rimlig lönsamhet. Om det inte fungerar eller anses omöjligt går SCA ur marknaden. Som en följd av denna strategi lämnade SCA den mexikanska blöjmarknaden under 2016.

När SCA förvärvar bolag eller går in i samriskbolag på tillväxtmarknader sker det med stor respekt för den lokala ledningens djupgående kunskaper om marknaden och dess förutsättningar. Ledningen behålls så långt det är möjligt, samtidigt som SCA kan tillföra kunskap om innovation, varumärken och teknik samt skalfördelar. Lokal tillväxt skapar lokala arbetstillfällen.

SCA strävar aktivt efter att erbjuda produkter på tillväxtmarknader som är anpassade till marknadsförhållandena. Här ingår att erbjuda produkter av bra kvalitet till överkomliga priser samt förpackningar som innehåller färre produkter, för att ge konsumenter med låg dagsinkomst möjlighet att till exempel köpa en enda blöja. Ett annat exempel är distribution till små affärer där många konsumenter med låg inkomst handlar. Alla SCAs lösningar, produkter och tjänster är anpassade till konsumenten och konsumentens behov, oavsett om de är ekonomiska, sociala eller miljömässiga.

Due diligence

Innan starten av en ny verksamhet eller ett förvärv genomförs en förstudie innehållande marknadsstudier och konsumentundersökningar, genomgång av juridiska förutsättningar inklusive miljölagstiftning, och bedömningar av affärsklimat och förekommande affärsmetoder på marknaden ifråga. Viktigt är att rekrytera personal med rätt värderingar. SCA har väldefinierade rutiner för att säkerställa att sociala, miljömässiga och administrativa frågor kommer med i due-diligence-processen.

SCAs globala skatteprinciper

Skatt betald per region, 2016

SCA strävar efter att vara en god samhällsmedborgare och agerar i enlighet med lagstiftningen i samtliga länder där vi har verksamhet. Vid tolkning av lagen, och där tillämplig tolkning så kräver, följer vi lagen i akt och mening och inte enbart bokstavligt. Det övergripande målet med vår skattehantering är att förse SCA med en så gynnsam skatteposition som möjligt, dock riskjusterad.

Vi förstår det lagliga värdet av skatteinsamling och anser att skatt är ett viktigt instrument för att främja ekonomisk utveckling. Vi strävar efter att ha goda arbetsrelationer med skattemyndigheterna i de länder där vi har verksamhet och utnyttjar inte medvetet svag eller illa konstruerad skattelagstiftning för att uppnå finansiella förmåner.

Vi följer alla lagkrav och informationskrav om skatter utan ta hänsyn till hur de påverkar vår verksamhet kontra relevansen av efterfrågad information. Vi förstår värdet av vår finansiella rapportering för investerare och samhälle, och arbetar för att tillhandahålla transparent och balanserad information när vi kommunicerar skatt.

Vår inställning till risk gör att vi tar i beaktande vår skattehanterings påverkan på koncernens varumärken och rykte. Vi undviker transaktioner som inte har anknytning till vår affärsverksamhet och intar enbart skattepositioner som kan behållas efter fullständig och korrekt redovisning. Vi använder lokala skatteförmåner där de inte är i konflikt med vårt åtagande att följa lokala lagar, men vi använder inte så kallade skatteparadis för att vinna skattemässiga fördelar och vi avstår från att praktisera metoder som utgör förbjuden hjälp till stater eller annan olaglig konkurrens mellan stater. I våra transaktioner över landsgränser syftar vi till att följa både lokala lagar och OECD:s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises.

Betald skatt Skattebetalningar av SCA-enheter i olika länder

MSEK

 

 

 

Land

2016

2015

2014

Sverige

–1 313

–79

–65

Tyskland

–516

–358

–271

Spanien

–405

–90

–90

Nederländerna

–215

–59

–191

Kina

–146

–236

–51

Belgien

–144

–80

–91

Storbritannien

–136

–115

–92

Österrike

–94

–100

–60

Italien

–94

–87

–77

Mexiko

–88

–121

–107

Columbia

–83

–72

–179

Ecuador

–67

–41

–21

Ryssland

–64

–59

–81

Slovakien

–61

–30

–39

Japan

–57

–35

–45

Danmark

–40

–26

–36

Finland

–37

–48

–8

Norge

–30

–41

–34

Costa Rica

–26

–14

–12

Polen

–26

–2

–26

Övriga länder

–157

–515

–525

 

–3 799

–2 208

–2 101

Ägare

Hållbarhet, med betoning på affärsnyttan, är en del av SCAs dialog med investerarna. SCA hade möten med -investerare (Socially Responsible Investors) vid ett flertal tillfällen under 2016 och bolaget deltog vid SRI-konferenser i Paris och Frankfurt.

Enligt en studie genomförd av hållbarhetsanalysföretaget Vigeo, som bedömer ESG-kriterier (Environment, Social, Governance), innehas minst 13 (14, 14) procent av aktierna i SCA av investerare med hållbarhetskriterier. Siffran omfattar både investerare som aktivt väljer branschens bästa företag sett till hållbarhet och investerare som gör någon form av hållbarhetsscreening. Den minskade andel kapital som innehas av SRI-investerare förklaras delvis genom ökningen av SCAs totala utestående aktier. 2015 svarade utestående aktier för 83,17 procent medan de i slutet av 2016 svarade för 88,34 procent. SCAs konkurrenter uppvisar en liknande utveckling.

Vigeo gjorde även en jämförande studie där SCA jämfördes med två stora konkurrenter som producerar konsumentprodukter och ett stort svenskt företag som betraktas som ledande inom hållbarhet. SCA hade en betydligt högre andel investerare med hållbarhetskriterier än konkurrenterna och låg i nivå med ledaren inom hållbarhet. SCAs aktie ingick 2016 i 147 (131, 128) hållbarhetsfonder. De flesta av dem har sitt säte i Nederländerna, följt av Tyskland och USA. Av dessa hade 12 investerat mer än 2 procent av sina tillgångar i SCA-aktier.

Aktiens utveckling

SCA skapar värde för aktieägarna genom utdelningar och aktiekursens utveckling. SCA strävar efter att ge en långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Styrelsen har föreslagit en utdelning på 6,00 (5,75, 5,25) SEK för 2016, en ökning med 4,3 procent. Under den senaste femårsperioden har utdelningarna ökat med i genomsnitt 7,4 procent per år.

Under året steg aktiekursen med 4 procent till sista betalkurs 257,30 kronor. I jämförelse steg OMX Stockholm 30-index med 5 procent.

SCA hade 81 849 registrerade aktieägare vid utgången av 2016.

Index och fonder

  • FTSE4Good Global index och FTSE4Good Europe Index, ett index som mäter resultat och prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar. SCA har ingått i indexet sedan 2001.
  • SCA ingår i CDP 2016 Climate A list, en lista för ledarskap mot klimatförändringar och erkännande som ett världsledande företag i kampen mot klimatförändringar. SCA kvalificerade även till CDPs 2016 Forest A-lista samt erhöll betyget A- (på ledande nivå) i CDPs rapport Global Water Report 2016.
  • I Världsnaturfondens Environmental Paper Awards 2016 (kategorin ”Transparens”) fick SCA erkännande för att företaget offentliggör påverkan på skogar, klimat och för över 50 procent av sina pappersprodukter. Tio SCA-produkter fick erkännande i Environmental Paper Awards 2016 i kategorin ”Best Environmental Performance Paper Brands” (Pappersmärken med bäst miljöprestanda).
  • Vigeo bedömer företags ESG-prestanda (miljö, socialt ansvar och styrning). SCA ingår i följande av Vigeos hållbarhetsfonder: Ethibel Sustainability Excellence Europe och Ethibel Sustainability Excellence Global.
  • EPCI Euro Ethical Equity och EPCI Global Ethical Equity.
  • OMX GES Sustainability Nordic och OMX GES Sustainability Sweden.
SRI, Socially-responsible investment
En metod där värdepapper väljs ut utifrån kriterier som har att göra med hur företaget presterar miljömässigt, socialt och etiskt.
Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.