Intressentdialog

SCAs intressentdialog hjälper oss att förstå intressenternas behov och förväntningar samt att utveckla långsiktiga relationer. Den ger också ett värdefullt underlag till kontinuerliga förbättringar och val av arbetssätt.

SCA strävar efter att samverka med konsumenter, kunder, leverantörer, medarbetare, investerare, medier,, myndigheter, politiker, beslutsfattare, lagstiftare och akademiska institutioner. En aktiv intressentdialog är ett sätt att säkerställa att SCAs prioriteringar och metoder är relevanta i dagens samhälle.

Kunder

SCA har en produktportfölj med stor bredd och många olika kunder, både slutkunder och kunder som detaljhandeln, distributörer, tryckerier och hälso- och sjukvårdsorganisationer. Samtliga SCAs affärsenheter har en nära dialog med sina kunder och följer upp kundnöjdheten genom undersökningar, personliga möten och utvärderingar gjorda av oberoende parter.

Djupgående konsumentinsikter ger indikationer på förbättringsområden. SCA genomför marknads- och kundundersökningar, gör hembesök hos kunder för att få mer kunskap om hur de bor och lever och vilka intressen de har, samt anordnar fokusgrupper för att förstå konsumenternas preferenser, beteenden och attityder. Via SCAs många hjälplinjer för konsumentkontakt och via kundtjänstens hantering av frågor, klagomål och reklamationer uppnås också värdefulla insikter. Läs mer i kapitel title.

Övrigt

SCA träffar regelbundet investerare och analytiker, bland annat -investerare (Social Responsible Investors). SCA genomför medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal för medarbetare. Företaget kommunicerar även med andra grupper och privatpersoner gällande viktiga frågor för såväl enskilda lokala samhällen som samhället i stort. SCA har regelbundet möten med intresseorganisationer, journalister och personer som bor nära SCAs anläggningar.

I norra Sverige pågår en dialog rörande SCAs investeringar i vindkraft. SCAs vindkraftparker finns vanligtvis i glesbefolkade områden, men det har ändå förekommit lokala protester mot några av vindparkerna. SCA anordnar regelbundet informationsmöten dit alla är välkomna.

SCA arbetar via ett flertal plattformar såsom , Consumer Goods Forum och ett antal nationella och regionala industriorganisationer. SCA deltar i Världsnaturfondens Environmental Paper Company Index och SCA Forest Products är en del av Världsnaturfondens nätverk för företag och organisationer (GFTN, Global Forest and Trade Network) avseende ansvarsfull handel. SCA har ett partnerskap med FN-organet WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council). Under 2016 tog SCA fram sin fjärde Hygiene Matters-rapport i samarbete med WSSCC och rapporten släpptes vid ett sidoevenemang till FN:s Generalförsamling i New York i september.

SCA arbetar aktivt med att bygga samarbeten med beslutsfattare i länder där nya hälsovårdssystem är under uppbyggnad. Under 2015 undertecknade representanter från SCA, Vinda och den kinesiska staden Jiangmen ett avtal (Memorandum Of Understanding) om att tillsammans utveckla ett pilotprogram för äldrevård i Jiangmen. Avtalet förnyades i september 2016 vid en ceremoni i Stockholm. I samband med ceremonin anordnade SCA tillsammans med Sweden-China Trade Council ett seminarium som besöktes av 140 personer.

SCA är också engagerat i att öka medvetenheten om inkontinens som sjukdomstillstånd och att bidra till bättre förutsättningar för dem som lider av detta tillstånd inom ramen för hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder. En viktig plattform för att nå ut är Global Forum on Incontinence (GFI). GFI är en global plattform för utbildning och debatt kring inkontinens för intressenter, som medicinska experter, politiker och finansiärer. Den sjätte GFI-konferensen ägde rum i Berlin 2016, se kapitel Kunskap bidrar till en bättre värld.

Under 2015 organiserade SCA ett rundabordssamtal för att diskutera inkontinens och hur människor kan förses med bättre kontinensvård i hemmet och i samhället. Rundabordssamtalet hölls av två ledande europeiska organisationer från civilsamhället, AGE Platform Europe och Eurocarers, och ledde 2016 till ett gemensamt uttalande. Man enades om en rad grundläggande rekommendationer och åtgärder för att förbättra vården av människor med inkontinens och situationen för deras anhörigvårdare.

Under 2016 lade EU fram sin nya strategi om där ett konkurrenskraftigt, resurseffektivt Europa är målet. Förslaget berör ett flertal sektorer, inklusive avfall, och SCA inser behovet av att finna lösningar på detta område och arbetar i sin verksamhet samt med andra för att hitta vägar för att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi. SCA har därför anslutit sig till Circular Economy 100 (CE 100), ett program inom ramen för Ellen MacArthur Foundation som har etablerats för att göra det möjligt för organisationer att utveckla nya möjligheter inom en cirkulär ekonomi, se kapitel Innovation för människa och miljö.

I slutet av 2016 lade EU-kommissionen fram sin granskning av certifieringskriterierna för EU:s miljömärkning, i vilken SCA hade deltagit aktivt. I april besökte en delegation från EU-kommissionen SCAs anläggning i Ortmann, Österrike, för att studera de tekniska aspekterna av papperstillverkning. Ortmann är Europas största tillverkare av miljömärkt mjukpapper.

SCA vill främja ansvarsfullt skogsbruk och stöttar aktivt de båda internationella systemen för certifiering av skog och skogsråvara, Forest Stewardship Council (®) samt (PEFC®). SCA agerar även för att öka förståelsen för hur aktivt skogsbruk och ökad användning av skogsindustriprodukter bidrar till att motverka klimatförändringar.

Intressentgrupp

Huvudsakliga områden

Hur vi arbetar med frågorna/Aktiviteter 2016 (sidhänvisning)

Kunder

Miljöpåverkan
Miljömärkning
Arbetsförhållanden
Fiberinköp
Mänskliga rättigheter
Kundinsikt
Innovation

Kundundersökningar (Nöjda kunder och konsumenter)
Innovation för människa och miljö (Innovation för människa och miljö)
Livscykelanalyser (Innovation för människa och miljö)
Hygienlösningar (Hygienlösningar)
Revisioner av uppförandekoden och affärsetik (Uppförandekod)
Utvärdering av mänskliga rättigheter (Uppförandekod)
Inköpsmål (Så hanteras leverantörskedjan)
Global standard för leverantörer (Så hanteras leverantörskedjan)
Koldioxidmål (Klimat och energi)
FSC®- och PEFC™-certifiering (Fiberinköp)

Konsumenter

Produkternas påverkan på miljön, t.ex. miljöpåverkan, miljömärkning
Produktsäkerhet
Konsumentinsikt
Innovation

Konsumentundersökningar och fokusgrupper (Nöjda kunder och konsumenter)
Innovation för människa och miljö (Innovation för människa och miljö)
Hygienlösningar (Hygienlösningar)
Livscykelanalyser (Innovation för människa och miljö)
Produktsäkerhet (Produktsäkerhet)
Eco Actions (www.tena.com/ecoactions)

Medarbetare

Rekrytering och successionsplanering
Utbildning
Ersättningar
Affärsetik
Hälsa och säkerhet
Arbetsförhållanden

Utbildning i Uppförandekoden (Uppförandekod)
Utvärdering av mänskliga rättigheter (Uppförandekod)
OHSAS 18001-certifiering (Hälsa och säkerhet)
Globalt utvärderingssystem för medarbetare (Medarbetare)
Global medarbetarundersökning (Medarbetare)
Mångfaldsundersökning (Medarbetare)

Investerare

Integration av ESG (Environment, Social, Governance) i affärsstrategin
Resurseffektivitet
Riskhantering

Investerar/analytikermöten (Ekonomiskt värdeskapande)
Deltagande i konferenser (Ekonomiskt värdeskapande)
Närvaro i hållbarhetsindex och -fonder (Ekonomiskt värdeskapande)
ESAVE (Klimat och energi)
Riskanalys (Risker och riskhantering)

Leverantörer

Leverantörskontroller
Råmaterialinköp
Mänskliga rättigheter

Sedex-rapportering (Uppförandekod, Så hanteras leverantörskedjan)
Inköpsmål (Så hanteras leverantörskedjan)
Global standard för leverantörer (Så hanteras leverantörskedjan)
Etiska leverantörsgranskningar (Så hanteras leverantörskedjan)

Intresseorganisationer

Skogsskötsel
Koldioxidutsläpp
Energianvändning
Vattenanvändning
Mänskliga rättigheter

Intressentdialoger (Intressentdialog)
Medlemskap och engagemang i organisationer som Consumer Goods Forum, CEPI och FSC (www.sca.com)

Samhälle

Hälsa och hygien
Miljöfrågor
Lokala frågor
Mänskliga rättigheter
Samhällsengagemang

Public affairs (Intressentdialog)
Kontinuerliga dialoger med lagstiftare, myndigheter och lokalsamhällen (Intressentdialog)
Hygienlösningar (Hygienlösningar)
Hundratals projekt för samhällsengagemang (Samhällsengagemang)

Intresseorganisationer (NGO:er)
Grupper på internationell, nationell eller lokal nivå som ökar medvetandet om sociala, miljömässiga, samhällsrelaterade och människorättsliga frågor.
SRI, Socially-responsible investment
En metod där värdepapper väljs ut utifrån kriterier som har att göra med hur företaget presterar miljömässigt, socialt och etiskt.
Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.
FN:s Global Compact
En strategisk plattform för hållbart företagande. Global Compact är idag världens största frivilliga initiativ, undertecknat av fler än 12 000 samarbetspartners från 145 länder som åtagit sig att verka i enlighet med Global Compact:s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.
Cirkulär ekonomi
Ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation där cirkulära kretslopp används istället för linjära.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.