Hållbarhetsstyrning

SCAs styrning av socialt värdeskapande är att bedöma hur SCA påverkar och interagerar med de människor där bolaget bedriver verksamhet, samt att utveckla strategier för att etablera goda relationer med viktiga överallt. SCAs uppförandekod är det främsta styrdokumentet inom socialt ansvar. Där definieras relevanta områden där bolaget kan bidra och vara framgångsrikt, och därmed bidra till en socialt hållbar utveckling i koncernens verksamhet, och för intressenter i leverantörskedjan. I det här avsnittet beskrivs SCAs arbete utifrån de viktigaste sociala aspekterna.

Strategiska komponenter

Policy

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Leverantörsstandard

Riktlinjer för hälsa och säkerhet

Riktlinjer för samhällsengagemang

Mål och KPI

Uppförandekod

Hälsa och säkerhet

Ledningssystem, program och certifieringar

Globalt system för utvärdering av prestationer och planering av utvecklingen

SCAs Ledarskapsplattform

Externa stadgar eller initiativ

FN:s mål för hållbar utveckling ()

FN:s ramverk och vägledande principer för företag och

European Works Council (EWC)

Industri ALL

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Internationella arbetsorganisationen :s kärnkonventioner

Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.
Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)
En icke vinstdrivande medlemsorganisation som främjar ansvarsfulla och etiska leverantörskedjor. Företag kan rapportera in och dela information om hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden, miljö och affärsetik i en global databas.
OHSAS 18001
Standard för ledningssystem för arbetsmiljö.
SDG (Sustainable Development Goals)
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, inklusive 169 delmål, som antogs 2015. De ersätter millenniemålen och ska vara uppfyllda år 2030.
Mänskliga rättigheter
Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).
FN:s Global Compact
En strategisk plattform för hållbart företagande. Global Compact är idag världens största frivilliga initiativ, undertecknat av fler än 12 000 samarbetspartners från 145 länder som åtagit sig att verka i enlighet med Global Compact:s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.
ILO (International Labour Organization)
Internationella arbetsorganisationen är ett FN-organ som upprättar konventioner om arbete som är bindande för alla länder som ratificerar dem. Det finns mer än 150 ILO-konventioner. Åtta av dessa är centrala, eftersom de gäller grundläggande mänskliga rättigheter och fastställer arbetstagarnas grundrättigheter.