Så hanteras leverantörskedjan

SCAs ambition är att främja hållbar och ansvarsfull affärspraxis i hela leverantörskedjan genom att välja och belöna samarbetspartner som delar samma värden som SCA och som uppfyller SCA uppförandekod och globala leverantörsstandard. SCA vill säkerställa att kunder och konsumenter får säkra varor och tjänster med hög kvalitet som levereras med respekt för människa och miljö.

Nytt mål för leverantörskedjan

För att stärka SCAs engagemang för ansvarsfulla och hållbara inköp lanserades ett nytt mål för leverantörskedjan under 2016. Medan de tidigare målen var begränsade till globala och strategiska leverantörer, avser det nya målet att omfatta alla leverantörer av råvaror, tjänster och material som inte rör produktionen på global, regional och lokal nivå. Målet omfattar även en striktare rutin för riskbedömning.

Det nya målet definieras som: ”Vi ska utvärdera alla våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 är målet att 100 procent av våra inköp kommer från leverantörer som uppfyller kriterierna i vår globala leverantörsstandard.”

Baserat på riskbedömningar har fokusområdena för 2016 och 2017 identifierats som leverantörer i Östeuropa och Latinamerika, särskilt leverantörer av , bomull och logistiktjänster.

Under 2016 fick 16 av 19 globala inköpsteam inom hygien social och etisk utbildning. Läs mer om det nya målet för leverantörskedjan i kapitel Koden visar vägen.

SCAs leverantörsbas

I det tidigare målet låg fokus på SCAs globala, regionala och andra strategiskt viktiga leverantörer, som tillsammans stod för cirka 70 procent av inköpskostnaderna. Riskanalysen såg framförallt till inköpsland.

I det nya målet kommer SCA att inkludera inköp, även andra i kategorier såsom lokala inköp, tjänster och logistik. Riskanalysen innehåller fler riskparametrar och starkare koppling till det löpande inköpsarbetet. Således kommer cirka 28 000 leverantörer av varor och tjänster, som motsvarar mer än 80 procent av SCAs inköp, stegvis att inkluderas i SCAs riskanalys och leverantörsutvärdering, jämfört med 600 till 700 i det tidigare målet.

Alla leverantörer måste underteckna den globala leverantörsstandarden, rapportera om arbetsvillkor, hälsa och säkerhet och affärsetik genom , samt potentiellt genomgå en etisk revision, beroende på utfallet från riskbedömningen.

Resultat 2016

Vid slutet av året kom 46 procent av hygienverksamheternas inköp från leverantörer som uppfyllde kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard. Av skogsindustriverksamhetens 23 (29, 30) största leverantörer har 87 procent (86, 83) undertecknat leverantörsstandarden.

Verktyg för hantering av leverantörskedjan

SCA mäter utvecklingen rörande social och etisk efterlevnad i hela leverantörskedjan med fyra KPI:er:

  1. Global leverantörsstandard:Alla leverantörer till hygien- och skogsindustriverksamheterna åtar sig att följa SCAs principer genom att underteckna koncernens globala leverantörsstandard.
  2. Riskbedömning: För att säkerställa det fortlöpande och proaktiva arbetet för att identifiera och hantera eventuella sociala/etiska problem i leverantörskedjan har vi implementerat ett förbättrat arbetssätt för riskbedömning.
  3. Sedex-databasen: Vissa leverantörer måste registreras i Sedex för riskbedömning.
  4. Etiska revisioner: Leverantörer som bedöms ha en hög risk i SCAs riskbedömning kan behöva genomföra sociala revisioner.

Global leverantörsstandard

Sedan många år tillämpar SCA en global standard för leverantörer. Hygien- och skogsindustriverksamheterna har tidigare tillämpat varsin version av leverantörsstandarden. Under 2016 konsoliderades de två versionerna till en som gäller för alla SCAs verksamheter. Dessutom uppdaterades leverantörsstandarden för att förstärka hållbarhetskriterierna och säkra en global räckvidd. Standarden innehåller krav avseende kvalitet, produktsäkerhet, miljö och energi samt kemikalier. Leverantörsstandarden innehåller dessutom ett avsnitt som går under namnet ”Responsible business operations”. Avsnittet innehåller SCAs förväntningar på leverantörerna avseende , medarbetarrelationer samt hälsa och säkerhet.

Den ökade omfattningen av leverantörer innebar att SCAs leverantörsstandard översattes till tio språk under 2016 och dokument för efterlevnadskrav har utformats för att passa vissa leverantörer, till exempel tjänsteleverantörer.

Uppskattningsvis 83 procent av hygienverksamhetens leverantörsbas finns i Europa, 17 procent i Amerika och 0,6 procent i Asien/Mellanöstern. Många av produktionsanläggningarna för de globala strategiska leverantörerna i Asien och Latinamerika ägs av stora multinationella bolag med bas i Europa och USA. Detta är ett medvetet val från SCAs sida i syfte att minska de etiska riskerna i leverantörskedjan.

Av den vedråvara som SCA anskaffade kom 88 procent från Sverige (varav hälften från bolagets egna skogar), 9 procent från Centraleuropa och 3 procent från Baltikum och Finland. SCA strävar efter att ytterligare integrera sin inköpspraxis med kraven i bolagets globala leverantörsstandard.

Rapportering i Sedex

Sedex är en onlinedatabas som låter leverantörer dela information med sina kunder om sina verksamhetsmetoder (hälsa och säkerhet, arbetsvillkor, miljö- och företagsetik) för att främja en etisk och ansvarsfull verksamhet genom leverantörskedjorna. SCA kräver att vissa leverantörer genomför en självskattning i Sedex och delar sin status. Svaren används för att utföra riskbedömningar (se nedan).

Bättre processer för leverantörsrisker

Under året utvecklade SCA sin leverantörsriskbedömning i syfte att inkludera hållbarhetskriterier. Från att tidigare ha fokuserat på politiska, ekonomiska och juridiska risker har omfattningen breddats för att ge en mer nyanserad riskbedömning. Syftet är inte att skapa nya strukturer utan att införliva hållbarhetskriterier som respekt för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i befintliga processer. Hållbarhetsaspekterna beaktas vid såväl utvärdering av potentiella leverantörer som vid den kontinuerliga riskbedömningen av leverantörer och inköpt material, produkter och tjänster. En informationskälla är den leverantörsdata som finns i Sedex, men andra källor kan också användas.

Etiska leverantörsrevisioner

Globala och regionala leverantörer av råvaror och produkter utgör cirka 50 procent av hygienverksamheternas inköp, varav 21 procent (12) finns i högriskländer enligt Maplecrofts Human Rights Index. Dessa leverantörer granskas med fokus på hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, medarbetarrelationer samt korruption. Behovet av en etisk revision kan också uppkomma till följd av andra indikatorer, som en låg värdering i Sedex, låg poäng för hälsa och säkerhet i SCAs leverantörsrevision eller i utfallet från SCAs riskbedömningar.
Målet är att alla högriskleverantörer ska kontrolleras enligt SCAs rutin för riskbedömning. SCA har engagerat en extern samarbetspartner med bas i Schweiz för att genomföra revisionerna. Metoden som används för att utvärdera leverantörer är samma som används för att övervaka SCAs egna anläggningar och är baserad på SA800-standarden. SCA godkänner även oberoende revisioner eller revisioner utförda på uppdrag av andra kunder om revisionens omfattning motsvarar SCAs revisionskrav och om information om korrigerande och förebyggande åtgärder(CAPA) delas. Vid utgången av 2016 hade 150 etiska revisioner av leverantörer genomförts.

Koncernen utvärderar potentiella leverantörer innan avtal sluts och granskar dem sedan regelbundet. Alla nya leverantörer måste underteckna leverantörsstandarden och helst registrera sig i Sedex innan någon affärsverksamhet påbörjas. SCA gör även spårbarhetsgranskningar av fiberleverantörer, se kapitel Fiberinköp.

Några av SCAs kunder med höga etiska standarder kräver att SCAs leverantörer (deras underleverantörer) ska göra en registrering i Sedex eller genomföra etiska revisioner på plats. SCA stödjer dessa kunder i deras ambitioner.

Resultat från etiska revisioner 2016

Under året utvärderade SCA resultaten från 17 etiska revisioner av leverantörer, varav 13 utfördes av SGS på uppdrag av SCA i Indien, Saudiarabien, Brasilien, Ryssland och Mexiko. Dessutom godkändes fyra etiska revisioner av SCA, som utförts av en annan kund till leverantören.

Leverantörer och SCA får återkoppling i samband med revisionerna. Beroende på revisionens resultat etableras vid behov en förbättringsplan mellan SGS och leverantören. I de flesta fall rör det sig om mindre omfattande hälso- och säkerhetsfrågor.

Om det görs några kritiska fynd informeras SCA inom ett dygn. Hittills har den typen av reaktion orsakats av sällsynta fall av för mycket övertid, utestående betalning för övertidsarbete, brandövningar som inte har genomförts under de senaste tolv månaderna eller otillräckliga eller obefintliga processer för att säkerställa arbetarnas ålder vid rekryteringen. Två avtal med globala leverantörer sades upp till följd av hållbarhetsrelaterade överträdelser under 2016.

Kontroll av bomullsleverantörer

Vissa av SCAs hygienprodukter innehåller restprodukter från bomullsindustrin. Det rör sig om mycket små volymer, men då bomullsodling är förenat med sociala risker är SCA extra uppmärksamt på bomullsproduktionen. Om det finns planer på att använda restprodukter från bomullsindustrin måste fibern köpas in på ett ansvarsfullt sätt för att minska påverkan på människor och miljö.

SCA flyttar sina inköp från potentiella högrisk-länder till områden med större transparens och lägre risk. Det beror på att SCAs inköpsvolymer inte ger bolaget tillräckligt stort inflytande längre ner i leverantörskedjan. Vid utgången av 2016 hade SCA fört över cirka 80 procent av volymerna till områden med lägre risker, det vill säga Turkiet.

För att främja ytterligare förbättringar i bomullsindustrin har SCA beslutat att all bomull som köps in måste omfattas av ett erkänt system för certifiering. BCI (Better Cotton Initiative), Fair Trade och GOTS (Global Organic Textile Standard) är system för certifiering som erkänns av SCA, där BCI är förstahandsvalet. Vid utgången av 2016 beslutade SCA att gå med i BCI, en ideell organisation som förvaltar internationella standarder för bättre bomull. Övergången till certifierade volymer kommer att ske stegvis.

Konfliktmineraler

Det har blivit ett ökat fokus på konfliktmineraler de senaste åren efter att USA införde lagen ”Dodd-Frank Act” och EU antog sin förordning om konfliktmineraler. SCA marknadsför ett mycket begränsat utbud produkter som kan innehålla , främst elektroniska pappershållare inom Away from Home-verksamheten (mjukpapper för storförbrukare) och några artiklar inom serien Tena Identifi. SCA har nära kontakt med leverantörerna och har upplyst dem om sina förväntningar på dem. Om SCA anser att en leverantör efter granskning inte uppfyller de lagstadgade kraven upprättas en åtgärdsplan eller leverantören fasas ut. SCA har också intagit en hållning om konfliktmineraler, och både förfarandena för leverantörskvalificering och produktinnovation har uppdaterats för att få med konfliktmineraler i den sedvanliga riskbedömningen.

Riskbedömning gällande returfiber

SCA är medvetet om riskerna hänförliga till arbetsmiljö, , och som kan uppkomma i samband med inköp av returfiber från potentiella högriskområden. I en rapport från riskstrategikonsulten Maplecroft identifierades Latinamerika som ett område med förhöjd risk och SCA valde därför att inledningsvis inrikta riskarbetet på verksamheten i Mexiko, då det är ett helägt bolag med betydande omsättning.

Under 2015 utvecklade SCA ett frivilligt valideringsprogram för leverantörer (Supplier Recognition Program) som startades i Mexiko 2016. Programmet innehåller ett leverantörs-åtagande till SCAs globala leverantörsstandard, krav på hälsa och säkerhet, hygien och kriterier för . SCA tar till exempel inte emot fiber som kommer från deponi. Nio leverantörer har anslutit sig till programmet, vilket motsvarar 63 procent av volymerna. Programmet uppskattas av leverantörerna, vilket följaktligen medför inte bara minskade risker utan också ökad leverantörslojalitet och säkrade leveranser.

Kontroll av skogsentreprenörer

SCAs skogsverksamhet använder nästan uteslutande entreprenörer för skogsvård och avverkning. De skogsentreprenörer som SCA tecknar avtal med förbinder sig att följa gällande lagar och regler, däribland kollektivavtal och SCAs leverantörsstandard. De senaste åren har SCA kraftigt ökat kraven på entreprenörerna. I avtalen med entreprenörerna ingår bland annat att:

  • Entreprenören ska vara medlem i en arbetsgivarorganisation eller ha ett lokalt kollektivavtal med GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch.
  • Entreprenören ska följa skogsarbetaravtalets regler avseende arbetsmiljö, arbetstid och ersättning.
  • Entreprenören ska följa riktlinjer avseende medarbetares rättigheter, som fastställts av ® (Forest Stewardship Council) och (Programme for the Endorsement of Forest Certification).
  • Entreprenören ska arbeta systematiskt med arbetsmiljö, och ska ha genomfört minst en uppföljning under det senaste året.

SCA har även ytterligare utvecklat och förenklat metoderna för bedömningar av arbetsmiljö och anställningsvillkor.

Uppföljning 2016

SCA följer tillsammans med entreprenörerna upp efterlevnaden av ovan nämnda krav. Dessutom gör både GS och SCA stickkontroller i fält.

Sommaren 2016 genomförde SCA omfattande kontroller av samtliga entreprenörer som anlitats för avverkning, med avseende på arbetsförhållanden, arbetstillstånd, löner och så vidare. Det gjordes besök hos 25 team med sammanlagt 120 anställda. Av dessa var 70 procent medarbetare från andra EU/EES-länder än Sverige, och 1 procent kom från länder utanför EU/EES. Alla anställningsförhållanden uppfyllde SCAs krav och följde aktuell lagstiftning och tillämpligt kollektivavtal. I ett fall hade en entreprenör använt medarbetare genom ett dotterföretag i Litauen som inte hade svenska kollektivavtal. Fallet är föremål för förhandlingar mellan entreprenören och GS-facket. SCA har efterfrågat korrigerande åtgärder.

Returfiber
Fiber för papperstillverkning som kan hämtas från en sekundär källa, som returpapper eller wellpapp, och återvinnas.
Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)
En icke vinstdrivande medlemsorganisation som främjar ansvarsfulla och etiska leverantörskedjor. Företag kan rapportera in och dela information om hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden, miljö och affärsetik i en global databas.
Mänskliga rättigheter
Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).
Konfliktmineraler
En konfliktresurs är en råvara som utvinns i ett konfliktområde och vars försäljning finansierar fortsatta strider, eller möjliggör internationell kriminalitet eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. De vanligaste konfliktmineralerna är kassiterit, volframit, coltan samt guldmalm.
Tvångsarbete
Detta innefattar livegenskap, skuldslaveri och alla andra former av ofrivilligt arbete.
Barnarbete
Att använda arbetskraft som inte innehar landets lagstadgade minimiålder för arbete.
Mänskliga rättigheter
Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948).
Returfiber
Fiber för papperstillverkning som kan hämtas från en sekundär källa, som returpapper eller wellpapp, och återvinnas.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.