Hållbarhetsstyrning

SCAs styrning av miljömässigt värdeskapande handlar om att förstärka verksamhetens positiva bidrag till miljöarbetet och minimera den negativa miljöpåverkan. I det här kapitlet beskrivs SCAs arbete utifrån de viktigaste miljörelaterade aspekterna.

Strategiska komponenter

Policy

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Mål och KPI

Klimat och energi

Fiberinköp och

Ledningssystem, program och certifieringar

ISO 9000

Resursledningssystem (energi)

MSAVE (råmaterial)

(Chain of Custody, CoC) –® och

Externa stadgar eller initiativ

FN:s mål för hållbar utveckling ()

Biologisk mångfald
En term som beskriver mångfalden av livsformer och arter (flora och fauna) i ett ekosystem. Ett ekosystem är ett levande biologiskt samhälle i en specifik fysisk miljö.
Vatten
Summan av ytvatten, grundvatten och kommunalt vatten som används i processer och för kylning.
Produktionsavfall
För SCA är avfall endast det material som lämnar våra produktionsanläggningar utan att kunna användas för något annat ändamål. Returpapper och returfiber ingår inte, eftersom de är en del av SCAs råmaterial.
ISO 14001
Internationella standardiseringsorganets standard som anger kraven på miljöledningssystem. Alla SCAs europeiska bruk är certifierade enligt ISO 14001.
ESAVE
Strukturerat energibesparingsprogram som SCA år 2003 införde i de tillverkningsenheter där energiförbrukningen är som störst. Målet är att väsentligen minska produktionsenheternas energiförbrukning.
Spårbarhetscertifiering, Chain of Custody
Möjligheten att spåra en produkts ursprung genom hela processen från råvara till färdig produkt. I SCAs fall innebär spårbarhetscertifiering att det går att följa skogsprodukter tillbaka till SCAs FSC- och PEFC-certifierade skogar.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.
Livscykelanalys (LCA)
En metod för att analysera en produkts miljöpåverkan med hänsyn tagen till hela dess livscykel, från utvinnandet av råvaran till avfallshanteringen.
SDG (Sustainable Development Goals)
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, inklusive 169 delmål, som antogs 2015. De ersätter millenniemålen och ska vara uppfyllda år 2030.
FN:s Global Compact
En strategisk plattform för hållbart företagande. Global Compact är idag världens största frivilliga initiativ, undertecknat av fler än 12 000 samarbetspartners från 145 länder som åtagit sig att verka i enlighet med Global Compact:s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.