Biobränslen

Att utveckla och producera biobränslen är både ett effektivt sätt att använda resurser och gynnsamt för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Resultat 2016

Biobränsleanvändning 2006–2016

SCA arbetar systematiskt med att byta ut olja och kol mot biobränslen och naturgas, vilket kraftigt ökat biobränslens andel av energiförsörjningen.

Under 2016 producerade SCA cirka 2,85 TWh (2,69, 2,75) biobränslebaserad energi, varav produktionen av skogsbaserade biobränslen uppgick till cirka 740 (610, 687). Marknadssituationen, med ett stort utbud av konkurrerande bränslen och låga energipriser, höll nere leveranserna.

De skogsbaserade biobränslena består av avverkningsrester som grenar, toppar och stubbar samt bränslen från torvtäkter. Övriga biobränslen produceras av industrins restprodukter, främst spån för pelletsproduktion.

Bränslepellets

SCA producerar bränslepellets vid pelletsfabrikerna i Härnösand och Stugun av sågspån från de egna sågverken. SCA levererar el till de två pelletsanläggningarna från sin vindkraftspark Björkhöjden. Under 2016 producerade SCA 231 000 ton pellets, varav 53 procent såldes till kunder utanför koncernen. Bränslepellets används i värmepannor av olika storlekar, från industriell skala till privata hushåll. Marknaden kännetecknas just nu av låga marginaler på grund av överkapacitet. Vi inriktar oss därför på att förbättra kvaliteten, samt att öka den interna användningen av pellets som ersättning för fossila bränslen. SCA BioNorr producerar även pellets framställda av sågspån för stall och hästhållning.

GWh
Gigawattimmar, måttenhet för energi (elenergi och värmeenergi). 1 GWh=1 miljon kWh.