Fiberinköp

Ansvarsfulla inköp är viktigt för SCA, och inkluderar att säkerställa att koncernens fiberinköp sker från ansvarsfulla källor.

Nytt mål för fiberinköp

SCA har introducerat ett nytt mål för att kontrollera användningen av färskfiber i bolagets produkter. Enligt det nya målet ska ”alla råvaror baserade på i koncernens produkter vara ®- eller -certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke”. Målet omfattar samtliga leveranser av färsk vedfiber (virke, massa, förpackningar, moderrullar och varor från oberoende parter) till SCAs produktionsanläggningar.

Resultat 2016

2016 levererades 6,5 miljoner ton färskfiber i form av virke, massa, förpackningar, moderrullar och produkter från tredje part till SCA. 57 procent av fibern var FSC-/PEFC-certifierad, 42 procent uppfyllde :s kriterier för kontrollerat virke och 1 procent kom från kontrollerade leverantörer.

Virke (67 procent) och massa (32 procent) var de två dominerande färskfiberkällorna, medan förpackningar, externt levererade moderrullar och produkter från tredje part uppgick till 1 procent.

Virke: 10,8 Mm3 levererades till SCA, varav 50,7 procent var FSC- eller PEFC-certifierat och återstoden uppfyllde FSCs standard Controlled Wood.

Pappersmassa: 70 procent av de globala leveranserna av pappersmassa var FSC- eller -certifierade och de återstående 30 procenten uppfyllde FSCs standard för Kontrollerat virke.

Förpackningar: Ungefär 0,25 Mton förpackningsmaterial levererades till SCA, varav 75 procent bestod av . En mindre andel färskfiber (<15 procent) köptes som FSC-certifierad (Mix) medan större delen kom från FSC-kontrollerade källor eller andra kontrollerade källor.

Moderrullar: SCA köpte cirka 12 000 ton, varav 2 000 ton var FSC-certifierade och 7 000 ton uppfyllde FSCs standard för Kontrollerat virke eller kom från kontrollerade leverantörer. Resterande volymer var av känt ursprung, genom en icke-spårbarhetscertifierad leverantörskedja.

Produkter från tredje part: Mer än en tredjedel av våtservetterna med SCAs varumärke var FSC-certifierade. Färskfibern i de resterande två tredjedelarna kom från FSC-kontrollerade källor eller andra kontrollerade källor. 100 procent av fibern i andra outsourcade produkter är kontrollerad och 90 procent av det totala värdet kommer direkt från FSC- eller PEFC-certifierade leverantörer.

Certifiering av anläggningar

SCA prioriterar FSC® som certifieringssystem och uppmuntrar alla leverantörer att arbeta för certifiering. Vi erkänner flera olika system för skogsförvaltning, inklusive PEFC™, SFI (Sustainable Forestry Initiative) och CSA (Canadian Standards Association). Andra certifieringar kan övervägas från fall till fall.

SCA fortsatte att implementera spårbarhetscertifieringar enligt FSC och PEFC på produktionsanläggningarna och spårbarhetscertifierade åtta nya anläggningar. Totalt har 46 av de 56 berörda anläggningarna spårbarhetscertifierats. SCAs avsikt är att införa på samtliga återstående, helägda produktionsanläggningar under 2017.

En global databas för fiber

SCA har en global policy för fiberinköp och har även ett gemensamt affärssystem – Global Fiber Database – för att bedöma och köpa in fiber i enlighet med SCAs riktlinjer för ansvarsfullt skogsbruk. I databasen återfinns koncernens samtliga leverantörer av pappersmassa, returfiber och alternativ fiber. Det gör att inköpsfunktionen, miljöavdelningen, forsknings- och utvecklingsavdelningen och produktionsanläggningarna snabbt och enkelt får tillgång till viktig information om leverantörerna: varifrån virket kommer, vilka trädarter som används, specifikationer av pappersmassan, blekningsmetoder, samt data från livscykelanalyser.

Informationen innehåller även leverantörernas produktcertifieringsstatus: bland annat FSC® (Forest Stewardship Council), PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification), Controlled Wood (kontroll av vedråvara), miljömärkningar, ISO 9000. Det innebär att SCA kan säkerställa spårbarheten, forsknings- och utvecklingsavdelningen har möjlighet att undersöka tillgänglighet för en viss råvara och bruken kan visa kunderna exakt vad som köpts in. Databasen uppdateras löpande för att stödja SCAs globala verksamhet.

Uppföljning av leverantörer

SCA kräver att leverantörerna av pappersmassa kan garantera att de har robusta system och dokumenterade rutiner för att säkra spårbarheten och följa upp leverantörskedjan. Under 2016 hade SCA 31 (38, 33) massaleverantörer, varav de tio största stod för 83 procent (83, 72) av inköpen.

Samtliga leverantörer av pappersmassa är spårbarhetscertifierade (Chain of Custody, CoC) enligt FSC och/eller PEFC. I SCAs inköpspolicy för vedråvara ingår en stegvis process för att stötta leverantörer i övergången till tredjepartscertifiering.

Resultat från leverantörskontroller 2016

SCA följer upp sina leverantörer för att säkerställa efterlevnad av inköpspolicyn för fiber och krav på leverantörerna. Alla leverantörer utvärderades för att säkerställa fortsatt efterlevnad av spårbarhetscertifieringen. Dessutom fick samtliga leverantörer frågeformulär för att kunna uppdatera informationen avseende fiber- och miljömärkning. Därutöver gjordes besök på nio anläggningar under 2016. Alla leverantörer har fortsatt att följa SCAs inköpspolicyer och SCA kommer att fortsätta anlita dem. Förutom kontroller av massaleverantörer har SCA gett stöd åt vissa råvaruleverantörer där fiber kan vara del av råvaran (t.ex. non-woven material) för att hjälpa dem att uppnå FSC:s spårbarhetscertifiering.

Returfiber

SCA använder 42 procent färskfiber och 58 procent i sin verksamhet. För fördelning på produktnivå, se Råmaterialfördelning i SCAs produkter i kapitel Resursledningssystemet. Andelen skiljer sig åt i olika regioner till följd av skillnader i konsumenternas preferenser samt tillgång och efterfrågan på fiber. Verksamheten i Nordamerika använder nästan enbart returfibrer medan andelen returfiber är 79 procent i Latinamerika och 44 procent i Europa.

Vikande tryckpappersanvändning i Nordamerika och Europa har resulterat i begränsad tillgång på returfiber. SCA samarbetar med branschorganisationer och aktörer inom returpapper för att öka och förbättra insamlingen av returpapper och wellpapp, och därmed öka tillgången på returfiber. SCA är delägare i flera pappersåtervinningsföretag som Bunzl & Biach i Österrike, Paperinkeräys i Finland, samt AFS i USA.

Färsk vedfiber
Kallas även jungfrulig fiber. Vedfiber från skog som utnyttjas som råvara för första gången.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.
FSC, Forest Stewardship Council®
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. FSC har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av skogsförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke och skogsprodukter som kommer från FSC-certifierade skogar. SCA stöder aktivt FSC.
PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification
En internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och certifiering.
Returfiber
Fiber för papperstillverkning som kan hämtas från en sekundär källa, som returpapper eller wellpapp, och återvinnas.
Spårbarhetscertifiering, Chain of Custody
Möjligheten att spåra en produkts ursprung genom hela processen från råvara till färdig produkt. I SCAs fall innebär spårbarhetscertifiering att det går att följa skogsprodukter tillbaka till SCAs FSC- och PEFC-certifierade skogar.
Returfiber
Fiber för papperstillverkning som kan hämtas från en sekundär källa, som returpapper eller wellpapp, och återvinnas.