Klimat och energi

SCAs arbete för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning omsätts i många projekt, investeringar eller ändrade processer, som var och en för sig bidrar till målet att minska koldioxidutsläppen.

Resultat 2016

Vid utgången av 2016 hade koldioxidutsläppen, i relation till produktionsnivån, minskat med 18,4 procent i jämförelse med referensåret 2005.

Vetenskapsbaserat koldioxidmål

SCA har antagit ett vetenskapsbaserat mål för minskning av växthusgasutsläpp i hygienverksamheten. Målet kommer att formuleras under 2017 och SCA räknar med att det kommer att krävas omfattande investeringar och insatser för att uppnå målet.

Reduktionsmål anses vara vetenskapsbaserade om de är i linje med det som krävs för att den globala uppvärmningen ska understiga 2 grader, vilket världens länder kom överens om vid FN:s klimatmöte (COP 21) i Paris 2015. Initiativet Science Based Targets är ett samarbete mellan CDP (tidigare känt som Carbon Disclosure Project), , WRI (World Resources Institute) och WWF (Världsnaturfonden). Science Based Targets hjälper bolag att fastställa vilka utsläppsminskningar de behöver åstadkomma för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Läs mer på sciencebasedtargets.org.

Investeringar

Investeringar i nya tekniker och uppgraderingar av befintliga lösningar spelar en avgörande roll för SCAs förmåga att uppnå sitt koldioxidmål.

SCA har tillsammans med lokala samarbetspartner investerat i en ny biobränsleanläggning i finska Nokia, som förser SCAs pappersbruk i Nokia med en kostnadseffektiv, och pålitlig energikälla. Investeringen har minskat koldioxidutsläppen med 29 procent, vilket motsvarar 7 000 ton. Biobränsleanläggningen tillgodoser större delen av pappersbrukets behov av ånga.

Tillsammans med externa samarbetsparter i Nederländerna bryter SCA ny mark i fråga om att ta tillvara på energi från med hjälp av pyrolysteknik i sina pappersbruk. Tekniken har en enorm potential för att minska avfall och koldioxidutsläpp. Samtidigt sänker SCA kostnaderna genom att avfallet omvandlas till koldioxidneutral energi och mineraler som kan säljas som råvara. I december färdigställdes en mobil pilotenhet som kommer att användas för tester i europeiska och amerikanska pappersbruk.

Bolagets investering i en biobränsleanläggning i tyska Mannheim och i massaproduktion i Östrand beskrivs i kapitel Klimat och energi.

ESAVE

Elanvändning 2016

Elanvändning 2016: 7 850 
Merparten, 84 procent, av elenergin kommer från nationella elnät, medan 16 procent utgörs av el som genereras vid koncernens egna anläggningar för .

SCAs energieffektiviseringsprogram ESAVE (Energy Savings and Efficiency) har sedan 2003 bidragit till energibesparingar och ökad effektivitet i alla operativa affärsenheter. År 2010 antog SCA ett mål för ESAVE: att minska energianvändningen per ton tillverkad produkt med 14 procent fram till 2020. Under 2016 genomfördes 101 -projekt, och energianvändningen per ton tillverkad produkt minskade med 0,9 procent (0,5). De ackumulerade energibesparingarna 2010–2016 uppgick till 9,0 procent, vilket motsvarar en minskning av energikonsumtionen med 1,8 TWh.

Förbättrad energieffektivitet är en viktig del av vardagen på SCA och ESAVE är en process, inget projekt. Det omfattar investeringar i energieffektiva tekniska lösningar, att göra medarbetarna delaktiga i det löpande förbättringsarbetet samt en allmän attitydförändring när det gäller energianvändning inom SCA. I hela koncernen används olika former av kunskapsspridning genom utbildning och nätverksevenemang, och ESAVE ingår i ett flertal introduktionsprogram för yngre ingenjörer. Goda exempel delas digitalt i realtid för att uppnå förbättrad energieffektivitet genom att lära från andra. SCA samarbetar även med externa , som till exempel maskinleverantörer, för att säkerställa fortsatt ledarskap inom energieffektivitet och fortsatta förbättringar. All ny utrustning ska vara energieffektiv som standard och ESAVE är en del av planeringskriterierna.

Ett typiskt ESAVE-projekt kan vara att minska elanvändningen genom att förbättra eller byta ut pumpar, kompressorer, fläktar eller belysning, eller genom att optimera torkvirorna. Erfarenheterna dokumenteras och är ett viktigt stöd i det framtida förbättringsarbetet.

MSAVE

SCA har även introducerat ett materialbesparingsprogram, MSAVE, med samma filosofi och metod som i ESAVE. Programmet har som mål att uppnå bästa möjliga övergripande kostnad och att minimera miljöpåverkan från råvaror och avfall. Goda exempel delas mellan anläggningar världen över.

MSAVE-initiativ kan handla om att optimera fibermix och kemisk dosering i mjukpappersmaskiner, minska mängden förpackningsmaterial i produkterna, återanvända mjukpappersrester i processerna, konvertera avfall till biprodukter som kan användas som råvara i andra industrier eller samarbeta med lokala industrier.

Transporter

Bränsleanvändning 2016

Bränsleanvändning 2016: 61 322 
42 procent av SCAs bränsleanvändning kommer från naturgas och 53 procent utgörs av . Totalt kommer endast 5 procent från olja och kol.

SCA följer upp miljöpåverkan från transporter och arbetar brett för att reducera utsläppen. Här ingår att öka fyllnadsgraden, tillämpa olika tekniker för sänkt bränsleförbrukning, prioritera transportmedel med mindre miljöpåverkan, minska sträckorna som körs samt att stärka upphandlingsrutinerna. Koncernens totala koldioxidutsläpp från transporter under 2016 var 0,87 miljoner ton (0,87, 0,87).

Sjötransporter

Sjötransporterna stod för 69 procent av SCAs totala transporter. Koncernen har tre egna så kallade roll-on roll-off-fartyg (RoRo) som går i trafik i norra Europa mellan Sverige, Tyskland, Storbritannien och Holland. Övriga sjötransporter sker till största del med containerfartyg, men även med andra lastfartyg. Vid halvårsskiftet 2016 gjordes en omläggning i den europeiska trafiken som innebär att en större andel av transporterna utfördes med containerfartyg. Omläggningen sänker kostnaderna, ökar energieffektiviteten och minskar miljöpåverkan. RoRo-fartygen står för cirka 9 procent av SCAs transportarbete med fartyg, med en sammanlagd kapacitet att transportera cirka 1 300 000 ton.

Landsvägstransporter

Av SCAs transporter körs 25 procent med lastbil. SCA deltar i ett antal samarbetsprojekt för att minska utsläppen från transporter, bland annat tester med fordon som drivs med biomassabränslen.

SCA är ett av ursprungligen tio företag i Frankrike som undertecknade ett avtal kallat FREIGHT21 med Departementet för hållbar utveckling 2015 i syfte att minska koldioxidutsläppen från transporter, i första hand landsvägstransporter med 5 procent till 2018, vilket motsvarar en minskning på 1 500 ton. Halvvägs genom perioden har SCA i Frankrike redan uppnått 80 procent av sitt mål och har minskat utsläppen med cirka 1 300 ton. Ett funktions-överskridande team inom logistik, CSR och kommunikation har fokuserat på viktiga aspekter som till exempel (1) volym- och fyllnadsgrader, (2) multimodala transporter (transport med tåg från Sverige eller Nederländerna till Spanien), (3) avstånds- och produktflödesoptimering och (4) produktspecifikationer (lansering av komprimerade hushållshanddukar).

Transport med tåg

Tåg står för 6 procent av SCAs totala transporter – den ringa andelen beror delvis på begränsningar i järnvägsnätet. I och med att tågtransporter är ett koldioxideffektivt alternativ är det ett prioriterat transportsätt. SCA använder multimodal transport för avstånd längre än 1 000 km. Om det inte finns någon direkt järnvägsförbindelse, ber SCA leverantörerna att göra en så stor del av transporten som möjligt med tåg, och komplettera den med lastbilstransporter. Om det är inte är någon prisskillnad mellan olika alternativ, eller om skillnaden är försumbar, väljer SCA den lösning som innebär minst miljöpåverkan.

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS

SCA hade 31 bruk och fabriker som omfattades av ETS under 2016. Inom SCA ger verksamheten i Norden fortsatt upphov till överskott, medan verksamheten i övriga Europa kommer att uppvisa ett visst underskott under den tredje fasen i EU ETS (2013–2020). Den här balansen ger ett totalt överskott om knappt 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Överskottet är ett resultat av de åtgärder som SCA vidtagit under en lång tid i form av energieffektiviseringar, processoptimeringar, val av bränsle samt större investeringar. Marknadspriset för utsläppsrätter låg under 2016 på cirka 5,35 euro per ton, och SCA sålde 405 000 utsläppsrätter.

FN:s Global Compact
En strategisk plattform för hållbart företagande. Global Compact är idag världens största frivilliga initiativ, undertecknat av fler än 12 000 samarbetspartners från 145 länder som åtagit sig att verka i enlighet med Global Compact:s tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.
Förnybar
Alla material som kan återplanteras eller produceras utan att naturens resurser utarmas.
Slam
Avfall från pappersproduktionen. Består av inaktivt material, främst finfördelade fiberrester, fyllmedel och annat inaktivt material. Brukade förr deponeras men används idag som ”nytt” råmaterial och bränns med energiåtervinning.
GWh
Gigawattimmar, måttenhet för energi (elenergi och värmeenergi). 1 GWh=1 miljon kWh.
Mottryckskraft
Kombinerad produktion av elenergi och termisk energi. Mottryckskraft ger en hög verkningsgrad.
ESAVE
Strukturerat energibesparingsprogram som SCA år 2003 införde i de tillverkningsenheter där energiförbrukningen är som störst. Målet är att väsentligen minska produktionsenheternas energiförbrukning.
Intressenter
Grupper av personer som en organisation har ett aktivt förhållande till och måste föra en dialog med för att verksamheten ska fungera. Bland SCAs intressenter kan nämnas aktieägare, myndigheter, kunder, anställda och intresseorganisationer.
TJ, Terajoule
Måttenhet för energi (bränsle).
Biobränsle
Förnybart bränsle från skogs- och processavfall.